fbpx FAKTA: Litt om hud Hopp til hovedinnhold

FAKTA: Litt om hud

Hu­den er krop­pens stør­ste or­gan. De­fi­nert som eget or­gan av Anneus Char­les Lor­ry i 1777.

Den før­s­te hud­av­de­lin­gen åp­net i Wien i 1841. Noen må­ne­der senere ble den før­s­te nor­ske hud­av­de­lin­gen grunn­lagt, på Riks­hos­pi­ta­let i Kris­tia­nia.

I in­du­stri­ali­ser­te land er det mye ek­sem og pso­ria­sis hos hud­pa­si­en­ter. I ut­vik­lings­land er det mye in­fek­sjons­syk­dom­mer. For eks­em­pel er spe­dalsk­het noe hud­sy­ke­pleie­re i In­dia job­ber mye med.

Over hele ver­den kan sy­ke­pleie­re gjø­re man­ge opp­ga­ver for å iva­re­ta hud­pa­si­en­ter. Sør-Af­ri­ka opp­ret­tet en egen vi­de­re­ut­dan­ning al­le­re­de i 1997. I Sve­ri­ge er det en kli­nikk hvor sy­ke­pleie­re blant an­net be­hand­ler hud­in­fek­sjo­ner. I Nor­ge øns­ker hud­sy­ke­plei­er­ne egne sykepleierdrevne kli­nik­ker.

Kil­der: Ole Fy­rand: På der­ma­to­lo­gisk hel­lig grunn. Tidsskrift for den nor­ske le­ge­for­en­ing, 30/99 og NSFs fag­grup­pe for sy­ke­pleie­re i der­ma­to­lo­gi og ve­ne­ro­lo­gi

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.