fbpx Postdoktor til prosjektet "Kvalitet og sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer i sykehjem" | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Postdoktor til prosjektet "Kvalitet og sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer i sykehjem"

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.

This is NTNU
På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen
Vi har ledig en stilling som tre-årig postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM).

Prosjektet er finansiert fra Norsk sykepleierforbunds (NSF) strategiske forskningsmidler og faller inn under temaområdet tjenesteutvikling i sykepleietjenesten. Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon har innvilget toppfinansiering til den treårige postdoktorstillingen på ISM. 

Om prosjektet:
Sykepleiere i sykehjem har ansvar for den kliniske kvaliteten og leder sykepleietjenesten i sykehjem. Systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten innebærer blant annet å ta i bruk kvalitetsmålinger, men det finnes få sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer for sykehjem. 

Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap både om hvordan kvalitetsmålinger best kan implementeres i helse- og omsorgstjenestene, og hvilken effekt bruk av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer vil få for kvalitetsutviklingen av det sykepleiefaglige behandlingstilbudet til pasientene. 

Dette arbeidet skal gjøres gjennom en systematisk utvikling av kvalitetsindikatorer for klinisk kvalitet i sykehjem, samt utprøving av kvalitetsindikatorer som mål på effekt av en sykepleieledet intevensjon i sykehjem. 

Prosjektleder er professor Sigrid Nakrem ved ISM og flere forskere vil bidra i prosjektet. Postdoktorkandidaten vil bli inkludert i en større, tverrfaglig forskergruppe innen aldring og eldres helse. Stillingen rapporterer til instituttleder. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle et validert instrument for sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer for norske sykehjem
 • Sørge for å nå målsetningen om å få undersøkt effekten av en sykepleierettet intervensjon i sykehjem ved bruk av kvalitetsindikatorer
 • Gjennomføring av en valideringsstudie ved hjelp av en klinisk konsensusprosess med eksperter, helsepersonell og pasient-/brukerrepresentanter
 • Presentasjoner og formidling av forskningen ved nasjonale og internasjonale konferanser, samt publikum og øvrig faglige miljø
 • Det forventes at resultatene fra postdoktorstudien publiseres i minst 3 vitenskapelige artikler i anerkjente fagfellevurderte tidskrifter

Kvalifikasjonskrav
Postdoktor: Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er kvalifisering for arbeid i vitenskapelige stillinger. Det kreves fullført norsk doktorgrad innen relevant fagområde (f.eks. sykepleievitenskap, helsevitenskap eller folkehelse) eller tilsvarende godkjent utenlandsk doktorgrad  som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad. 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Bachelorgrad i sykepleie
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig 
 • I tillegg ønsker vi oss søkere med arbeidserfaring som sykepleier fra kommunehelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig med søkere fra Helse Midt-Norge
 • Det er ønskelig at kandidaten har erfaring innen ulike vitenskapelige metoder og tradisjoner

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Personlige egenskaper

 • initiativrik og med evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • ønske om å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Postdoktor:
Ansettelsesperioden er 3 år. Stillingen som Postdoktor kode 1352 lønnes brutto kr 542 200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til professor Sigrid Nakrem, tlf. 73412163, e-post: sigrid.nakrem@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Anne-Britt Hofstad, tlf: 73597567, e-post: anne-britt.hofstad@ntnu.no

Om søknaden:
Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 23.02.2020.