fbpx Førsteamanuensis/førstelektor innen helsesykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor innen helsesykepleie

 

Ved VID vitenskapelige høgskole skal det tilsettes minst en, inntil to faste stillinger i 100% som førsteamanuensis/førstelektor ved fakultet for helsefag.

Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor-, videreutdanning- og masternivå, blant annet innen sykepleie. Fakultetets sykepleieutdanning er en av de større i Norge, med opptak av nærmere 500 nye studenter hvert år.

Fakultetets helsesykepleieutdanning, Oslo, tar årlig opp rundt 60 studenter på deltid. Videreutdanningen i helsesykepleie er første del av en klinisk master i sykepleie hvor andre del er felles med fem andre studieretninger i VID (kreftsykepleie, nefrologi, gerontologi, akuttmedisin og palliasjon).

Det er nært samarbeid med høgskolens PhD- programmer med hensyn til utvikling, undervisning og veiledning. Det er høy forskningsaktivitet ved fakultetet med flere tilsluttede forskningsgrupper. Fagmiljøet ved fakultetet vokser stadig, og det er mange prosjekter og utviklingsoppgaver både på tvers og ved de forskjellige utdanningene.

Høgskolen søker en person med faglige og personlige forutsetninger til å delta i utdannings- og forskningsaktivitet. Vi søker en person med praktisk erfaring, vitenskapelig erfaring og pedagogisk kompetanse innenfor helsesykepleie. Det ønskes en person som har evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling, og som kan skape engasjement hos studenter. Stillingen innebærer et tett samarbeid med flere av fakultetets utdanninger, på alle nivå

Arbeidsoppgaver
VID vil gjennom utdanning, forskning, formidling og innovasjonsarbeid etterstrebe en fremtidsrettet profesjonsutøvelse av høy, internasjonal kvalitet. Det er et mål å styrke forskning og systematisk kunnskapsutvikling både internt ved høgskolen og med andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Noen av arbeidsoppgavene vil være å:

 • planlegge undervisning, undervise og veilede studenter fortrinnsvis på videreutdanning- og masternivå, men også på bachelornivå ved behov, lage og sensurere studiekrav og eksamensoppgaver
 • samarbeide nært med praksisfeltet
 • kvalitetssikre utdanningen gjennom evaluering og revidering av emner og studieplaner
 • initiere og drive forskning av høy kvalitet og akademisk bredde innen fagområdet, publisere og formidle forskningsresultater
 • styrke kollegiets kompetanse innen relevante fag- og forskningsområder
 • søke eksterne forsknings- og prosjektmidler

Kvalifikasjonskrav

 • helsesykepleierutdanning
 • førsteamanuensis- / førstelektorkompetanse innen sykepleie/helsefag
 • søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs
 • god formidlingsevne på nordisk og engelsk
 • dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen to år beherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer

Det er også ønskelig med: 

 • relevant erfaring fra undervisning, veiledning og studieplanarbeid i høyere utdanning
 • relevant veilederutdanning, eller relevant erfaring fra faglig veiledning
 • erfaring med prosjektutvikling
 • nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • god kunnskap om og erfaring med bruk av digital pedagogikk/e-læring i undervisningssammenheng

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på:

 • personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • relevant kompetanse og erfaring
 • motivasjon for å utvikle samarbeid på tvers av VIDs ulike fagområder
 • kompetanseutvikling som et av virkemidlene for rekruttering til førstestilling

De som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jmf. lov om universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling med gode medarbeidere med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig verdibevisst og samfunnsviktig utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor /1008 høgskolelektor i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene, etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • Høgskolen er en IA-bedrift

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Generell informasjon

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jmf. Lov om universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse somhøgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad
 • attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • vitenskapelige publikasjoner som søkeren ønsker vurdert (inntil 15 publikasjoner)
 • CV med en oversikt over alle vitenskapelige publikasjoner
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 19.06.2020

Tiltredelse: Etter avtale

Det vil bli gjennomført en administrativ gjennomgang av kandidatene og det kan ikke forventes at alle søker vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Vurderingen fra den administrative gjennomgangen sendes ikke ut.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser. Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til prodekan Torhild Bjerkreim tel: 91372212, e-post: torhild.bjerkreim@vid.no eller studieleder Hilde Egge tel: 41007128, e-post: hilde.egge@vid.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til prodekan Torhild Bjerkreim tel: 91372212, e-post: torhild.bjerkreim@vid.no eller studieleder Hilde Egge tel: 41007128, e-post: hilde.egge@vid.no

Om oss

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har ca 4800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Jobbnorge-ID

188215