fbpx Sykepleier i 50% og 50% universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier i 50% og 50% universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie)

Dette er NTNU og Trondheim kommune

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en fremtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. 

Om stillingen

Ved Øya helsehus, Trondheim kommune og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast kombinert stilling på tilsammen 100%. 

Trondheim kommune og NTNU inngikk i 2018 et avtalefestet og forpliktende samarbeid gjennom universitetskommunen TRD3.0. En viktig målsetting med samarbeidet er å styrke forskningsbasert praksis og å sikre utdanning av helsearbeidere som har oppdatert og relevant kunnskap for primærhelsetjenesten. Et viktig virkemiddel for å oppnå denne målsettingen er kombinerte stillinger som kan bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling i skjæringspunktet mellom praksisfelt og utdanningene.

Dette innebærer at kandidaten i den delte stillingen skal arbeide innenfor både det klinisk-/praktiske feltet, samt det teoretiske feltet. Formålet med den delte stillingen er blant annet at den ansatte til enhver tid skal inneha oppdatert og praksisnær kunnskap som kan skal implementeres i undervisningen. En forutsetning for kandidaten som får stillingen er derfor at vedkommende opprettholder ansettelsesforholdet hos begge arbeidsgiverne.

Stillingen er en kombinasjon av 50% klinisk stilling som sykepleier og 50% stilling som universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie).

Den som ansettes vil få ansetteslesforhold ved både Øya helsehus og Fakultet for medisin og helsevitenskap. Samarbeidet reguleres gjennom avtale mellom Øya helsehus/Trondheim kommune og Institutt for samfunnsmedisin og helsevitenskap.

Stilling som sykepleier er tilknyttet Øya helsehus. For mer informasjon om enheten, se https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/helsehus/oya-helsehus

Stilling som universitetslektor er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism   

Arbeidsoppgaver

Sykepleier:
Stillingsinehaveren inngår i klinisk arbeid ved Øya helsehus og har arbeidsoppgaver som:  

 • medisinsk observasjon
 • videreføring av igangsatt medisinsk behandling og andre tiltak
 • medansvar for pasientforløp
 • samhandling med spesialisthelsetjenesten og kommunen
 • fokus på brukermedvirkning
 • samarbeid med pårørende
 • opptrening med fokus på hjemreise
 • tilrettelegging under måltid,stell og pleie av pasienter 
 • samt forefallende oppgaver i avdelingen

Universitetslektor:
Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning innen fagområdet sykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • deltakelse i administrativt arbeid

Særskilt ansvarsområde

 • stillingsinnehaver vil ha et særlig ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid for relevante fagområder innen hjemmebasert omsorg, rehabilitering og velferdsteknologi 
 • kunnskap innen mikrobiologi, anatomi, fysiologi og sykdomslære, legemiddelhåndtering og farmakologi

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

Sykepleier:

 • autorisert sykepleier 

Universitetslektor:

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet primærhelsetjeneste i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Spesifikke kvalifikasjoner som kreves til stillingen:

 • autorisert sykepleier
 • klinisk erfaring fra helsehus, sykehjem og/eller kommunehelsetjeneste
 • relevant mastergrad
 • IKT kompetanse
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • erfaring fra og forstår kommunens sentrale rolle i det norske helsesystemet
 • har god kunnskap om kommunens innsatsområder generelt

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

 Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig
 • høyt faglig fokus og engasjement
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne og interesse for omstilling og videreutvikling 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene
 • høyt faglig nivå
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gode pensjonsordninger
 • stillingen ved NTNU lønnes som universitetslektor kode 1009 etter gjeldende tariffbestemmelser 
 • stillingen i Trondheim kommune lønnes etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler   

Ansettelsen som universitetslektor blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonene

Om søknaden

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde: 

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Om du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med: 

Enhetsleder Anne Grethe Skaar, tlf. 91199218, e-post: anne-grete.skaar@trondheim.kommune.no 

Førstelektor Solveig Kirsti Grudt, tlf. 90870974, e-post: solveig.k.grudt@ntnu.no

Om du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med:

HR-konsulent Anita F Bretun, e-post: anita.f.bretun@ntnu.no 

Søknadsfrist: 15.08.2020 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.

Øya helsehus
Øya helsehus består av 128 korttidsplasser fordelt på sju avdelinger. Tjenestetilbudet omfatter øyeblikkelig hjelp døgn, medisinsk observasjon og behandling, etterbehandling og lindrende behandling. De som jobber ved helsehuset er leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og aktivitør. Pasientene overføres fra St.Olavs hospital eller legges inn via fastlege/legevakt eller akuttmottak.