fbpx Førsteamanuensis/ førstelektor i sykepleievitenskap/ grunnleggende sykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/ førstelektor i sykepleievitenskap/ grunnleggende sykepleie

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledige to 100% faste stillinger fra januar 2021 som førsteamanuensis/ førstelektor. Vi søker etter personer som har kunnskap i og engasjement for forskningsbasert undervisning, klinisk veiledning og fagutvikling innen sykepleiefaget, med spesiell vekt på grunnleggende sykepleie.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førsteamanuensis/førstelektornivå, kan det ansettes i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 6-5.

Les mer om fakultetet og instituttet HER. Les mer om våre forskergrupper HER.

Arbeidsoppgaver og ansvar
Bachelorutdanningen skal utdanne og sosialisere studenter inn i en fagkultur og sikre kompetanse og holdninger som er grunnlag for å kunne yte omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie og bidra til likeverdige helsetjenester.

Hovedfokus i bachelorutdanningen er å formidle teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i utøvelsen og utviklingen av god sykepleie. Derfor søker vi etter en person som er en inspirerende rollemodell for våre bachelorstudenter og en forsker og underviser som bidrar til at vår utdanning blir en av landets beste sykepleierutdanninger.

De som ansettes skal både undervise og veilede i grunnleggende sykepleie og ha en sentral rolle i instituttets forskning og fagutvikling innen sykepleiefaget, med spesiell vekt på grunnleggende sykepleie. Det er også ønskelig med dokumentert interesse for og kompetanse på utvikling av relevant universitetspedagogikk for sykepleieutdanningen.

De som ansettes må bidra til forskning, fagutvikling, publisering og formidling av forskningsresultater av klar relevans for utdanning og utvikling av sykepleiefaget. Det forventes også at de som ansettes bidrar til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt at man er en aktiv søker av ekstern prosjektfinansiering.

Kvalifikasjonskrav

For begge stillingene må søkeren vise at egen forskning og kliniske erfaring gir relevant kompetanse innenfor grunnleggende sykepleie, det vil si kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør basisen for sykepleieutøvelse.

De som ansettes må ha Norsk autorisasjon som sykepleier, nyere klinisk erfaring av relevans for utdanningen og erfaring med veiledning av studenter innen bachelorutdanningen i sykepleie. Søkerne bør også kunne dokumentere interesse for og erfaring med utdanning og veiledning og relevant kompetanse innenfor universitetspedagogikk. Det er ønskelig at minst en av stillingene fylles med en kandidat med relevant forskning eller fagutvikling innen universitetspedagogikk/fagdidaktikk for sykepleieutdanningen.

 • For førsteamanuensis kreves doktorgrad i sykepleievitenskap elle tilsvarende, med fordypning i et fagfelt av sykepleie med klar relevans for grunnleggende sykepleie. Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i sykepleievitenskap eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid med klar relevans for grunnleggende sykepleie som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For universitetslektor kreves utdanning på masternivå fra universitet eller høgskole. I tillegg må søkeren kunne vise til tidligere forsknings- og fagutviklingsaktiviteter med klar relevans for grunnleggende sykepleie og presentere en videre plan for kvalifisering. En kortfattet fremdriftsplan legges ved søknaden som viser aktiviteter for kvalifisering som førstelektor.

Det er en fordel at søkere kan dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Videre legges det vekt på at du har

 • pedagogisk erfaring eller formell pedagogisk kompetanse
 • klinisk erfaring innen eldreomsorgen
 • et godt faglig nettverk til relevante kliniske miljøer
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • god digital kompetanse og erfaring med digitalisering og studentaktive læringsformer
 • formidlet forskningsresultater i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse (må vedlegges som dokumenter)
 • for eventuelle søkere på universitetslektornivå må en kortfattet fremdriftsplan vedlegges
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke- kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø ved Norges tredje største universitet
 • stilling ved Norges største sykepleierutdanning som har et tett samarbeid med praksisfeltet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis, stillingskode 1011, el. som førstelektor, stillingskode 1198, fra kr. 532 300 – 691 400 per år (ltr.60-74), eller eventuelt i stilling som universitetslektor, stillingskode 1009, fra kr. 456 400 – 594 400 per år (ltr. 51-66) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Judith Schröder (studieleder) mail: Schroder@oslomet.no; telefon +47 67 23 60 07

Ved problemer med å laste opp dokumenter kan Malin Larsen (seniorrådgiver HR) kontaktes. mail: Malin.Larsen@oslomet.no, + 47 67 23 82 79

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.  

Tiltredelse:
Januar 2021
Lønn:
kr. 532 300 – 691 400
Antall ledige stillinger:
2
Referansenummer:
20/09026
Kontakt:
Judith Shröder, +47 67 23 60 07

Hold deg oppdatert på hva som skjer på OsloMet.

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Kontakt oss