fbpx Stipendiat innen helse og velferd i primærhelsetjenesten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat innen helse og velferd i primærhelsetjenesten

Om stillingen

Ålesund kommune og Fakultet for Medisin og Helsevitenskap ved NTNU har inngått et partnerskap for Smart helse og velferd. Denne avtalen er del av et større samarbeid for å utvikle Ålesund som en Universitetskommune. Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) lyser nå ut en ledig stipendiatstilling innen denne satsingen.

Stillingen er på 100 % med en varighet på 3 år. Arbeidssted er Ålesund (NTNU) og tiltredelse må skje innen 31.12.2020. 

For mer informasjon om instituttet, se: www.ntnu.no/iha

Strategiske satsningsområder for IHA og arbeidsområde for søker

De strategiske forskningsområdene ved IHA er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning.

I denne utlysningen søker vi etter stipendiatprosjekter som utvikler ny forskningsbasert kunnskap om Ålesund kommune som arena for helthetlige, sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Aktuelle prosjekter må frembringe kunnskap om et av følgende prioriterte tema:
•    Tidlig innsats og forebygging for barn og unge med sammensatte vansker
•    Relasjon mellom helse og trivsel hos de som mottar kommunale tjenester
•    Bruk av kommunale data om helse for å understøtte utvikling av tjenester i kommunen. tjenesteleveranse
•    Teknologi som støtter morgendagens helsetjenester

Prosjektideen må gjerne være komparativt utformet, og legge opp til sammenliknende analyse med data fra andre kommuner, eller mellom ulike brukergrupper.

Søkeren utvikler prosjektideen med hovedveileder fra IHA, men kan knytte til seg biveiledere ved andre institutter ved NTNU, eller andre institusjoner etter samråd med hovedveileder.

Søkeren må i sin prosjektbeskrivelse vise hvordan prosjektet er forankret i kommunale fagmiljøer og adresserer behovet for helthetlige, sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Det forutsettes at kandidaten og veileder har tett kontakt med aktuelle fagenheter i kommunen i utarbeidelsen av prosjektskissen. Det må fremgå av prosjektskissen hvordan kandidaten skal samle empiriske data for å besvare problemstillingen, samt personvernmessige og etiske hensyn.

Prosjektene vil bli vurdert med hensyn til relevans og kvalitet for de prioriterte forskningsområdene. Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på prosjektutkastet til, samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre arbeidet. 

Kvalifikasjonskrav

For å kvalifisere til stillingen må du ha:

  • Fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn innen helsevitenskap, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk (evt. dansk eller svensk) og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

I tillegg ønsker vi at du har:

  • Kunnskap om primærhelsetjenesten i Norge
  • Erfaring fra forskning og/eller utviklingsarbeid

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen.

Personlige egenskaper

•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•    Evne til selvstendig og systematisk arbeid, men også kunne delta med andre i teamarbeid
•    Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

  • CV, attester, vitnemål
  • prosjektskisse eller forskningsplan (3-5 sider)
  • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid
  • navn og adresse til tre relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Til denne stillingen oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Svanhild M. A. Schønberg, tlf. 957 88 616, e-post
svanhild.schonberg@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR konsulent Katrine Kavli Smith, e-post: katrine.k.smith@ntnu.no 

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 25.10.2020

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere. Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her