fbpx Stipendiatstilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiatstilling

Covid-19 - Beredskap og forebygging knyttet til somaliske og pakistanske innvandrere i Norge

Forskningsområde

VID vitenskapelige høgskole har ledig en stipendiatstilling finansiert av Norsk Sykepleieforbund (NFS). Stillingen er knyttet til prosjektet Covid-19: beredskap og forebygging knyttet til somaliske og pakistanske innvandrere i Norge. Søkere må være medlem av NSF.

Da Covid-19 rammet verden, var innvandrere overrepresentert blant de smittede. I Norge har somaliere og pakistanere vært blant de største innvandrergruppene med smittespredning. Sykdommen har i dag ingen spesifikk behandling, derfor er smitteforebygging sentralt i arbeidet med å bekjempe sykdommen. Sykepleieres kompetanse innenfor migrasjon, kultur og mangfold er i denne sammenheng sentralt.

Ph.d.-prosjektet skal være en kvalitativ studie hvor hensikten er å få kunnskap om hvordan innvandrere med bakgrunn fra Somalia og Pakistan fikk informasjon om Covid-19, og hvilke erfaringer de har med informasjonen de fikk. Det er også et mål å få kunnskap om hvordan det er ønskelig for disse innvandrergruppene å få informasjon og hvilke utfordringer de opplever med å overholde tiltak for smittevern.

I forbindelse med pandemien har frivillige organisasjoner fått bevilgninger fra regjeringen, bl.a. Røde kors og Norske kvinners sanitetsforening, og en del av prosjektet skal omhandle disse organisasjonenes erfaringer med informasjonsarbeid. I tillegg er det et mål å få kunnskap om hvilken rolle religiøse ledere har i forbindelse med pandemien.

Kunnskapen fra prosjektet vil være overførbar til fremtidige pandemier, og bidra til innovative beredskapsløsninger i fremtiden. Den er også relevant for andre innvandrergrupper, og kan brukes i andre deler av helsetjenesten i Norge, Skandinavia og Europa for øvrig.

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for prosjektet. Aktuelle søkere bes ta kontakt med førsteamanuensis Lise-Merete Alpers (Lise-Merete.Alpers@vid.no) for å få tilgang til denne.


Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (Ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid.

Stillingene vil bli knyttet til Ph.d-programmet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Les mer om Ph.d.- programmet her:

https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd-ny/

Ved ansettelse som stipendiat vil det bli tatt forbehold om opptak i Ph.d.- programmet. Det forventes derfor at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og programmet.

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i forskrift om ansettelse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102  

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP). Arbeidssted kan være Stavanger, Oslo eller Bergen.

Forskningsgrupper

Stipendiatstillingen vil i utgangspunktet bli tilknyttet forskningsgruppen Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner (MIGREL)

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i sykepleie eller annet fagområde av relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et norsk og engelsk.
 • Medlemskap i Norsk Sykepleieforbund

 Det er en fordel at du har:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid og/eller relevant erfaring fra praksisfeltet

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste). Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for følgende:

1.      Introduksjon
Tema og bakgrunn for prosjektet, egen motivasjon, samfunnsrelevans m.m.

2.      Tidligere forskning og bidrag til feltet
Hva er den viktigste forskningen på feltet, og hvordan plaserer prosjektet seg i forhold til denne? Hva er prosjektets bidrag til eksisterende forskning?

3.      Forskningsspørsmål
Overordnet forskningsspørsmål og underspørsmål

4.      Teoretiske perspektiver
Hvilke teoretiske perspektiver skal benyttes i prosjektet?

5.      Metode
Hvordan skal materialet etableres? Hvilke analytiske metoder skal brukes?

6.      Forskningsetiske vurderinger
Hvilke søknader er det behov for? (redegjør for eventuelle søknader til NSD, REK)

7.      Relevans for ph.d.-programmet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis
Eventuelt relevans for utlysningstekst

8.      Framdriftsplan (inkludert utenlandsopphold)
Framdriftsplanen skal være detaljert og realistisk

9.    Plan for publisering
Når vil de ulike delene av prosjektet publiseres? Hvilke tidsskrifter kan være aktuelle?

10.  Referanser

Siden det allerede er utarbeidet en skisse for prosjektet, skal denne brukes som utgangspunkt der det er relevant (særlig punkt 3, 4 og 5). Det er  imidlertid rom for å utdype eller nyansere perspektivene fra den eksisterende skissen. Prosjektbeskrivelsen skal skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

Prosjektet vil samarbeide med Middlesex University i London, Storbritannia, og det forventes at søkere legger inn et opphold ved institusjonen i fremdriftsplanen.

Vi kan tilby

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i lønnsramme 20, alternativ 10, ltr. 54 (p.t. kr 479 600,-).

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Søknad

Søknad, CV, prosjektbeskrivelse, masteroppgave, vitnemål, og karakterutskrifter og attester sendes via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant, og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. For søkere med utdanning som ikke kan dokumenteres med Diploma Supplements, må det fremvises bekreftelse på utdanning, dennes innhold og karakter.

Det vil gjøres en administrativ sortering utfra om kandidaten oppfyller de formelle kvalifikasjoner knyttet til annonsen og stillingen. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig komité. Den administrative sorteringen sendes ikke ut.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden. Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk best du kontakte HR-seksjonen ved Merethe Goplen Gulliksen via e-post merethegoplen.gulliksen@vid.no

Søknadsfrist:   2. desember

Tiltredelse:      1. februar eller etter avtale.

Kontaktinformasjon

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med førsteamanuensis Lise-Merete Alpers via e-post Lise-Merete.Alpers@vid.no eller telefon +4722963872

Om arbeidsgiveren

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er "Engasjert for mennesket - lokalt og globalt".

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal