fbpx Førsteamanuensis/første-lektor/høgskolelektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/første-lektor/høgskolelektor

Om stillingene

Ved Fakultet for helsefag Bergen vil det fra august 2021 være flere stillinger ledig som hovedsakelig vil være knyttet til bachelor i sykepleie, men med arbeid på tvers i fakultetet. Stillingsstørrelse kan diskuteres, og kan være fra 50 % til 100 % stilling. Fortrinnsvis søker vi kandidater med førstekompetanse, men høgskolelektorer inviteres i tillegg til å søke.

Fakultet for helsefag lyser ut flere stillinger med stor faglig bredde til helsefaglige utdanninger og stillingene skal bidra til tilstrekkelig bredde i fagfelt og kompetanseprofil i staben.

Den som tilsettes skal medvirke til å utvikle og styrke den sykepleiefaglige kompetansen i bachelorutdanningen. Det er krav om offentlig godkjenning som sykepleier og relevant klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten.

Det er ønskelig med erfaring fra undervisning/veiledning, pedagogisk formalkompetanse og/eller erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid. Kunnskap/erfaring i bruk av IKT som pedagogisk verktøy er en fordel. Søkerens personlige egenskaper blir vektlagt. Samarbeids-, omstillings- og endringskompetanse vil også bli etterspurt.

Vi søker personer som har evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig felleskap, bidra til et godt arbeidsmiljø og som kan skape engasjement, utvikling og læring hos studenter.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver innen sykepleie, inkludert veiledning på ferdighetssenter og i klinisk praksis
 • Administrative oppgaver i forbindelse med undervisnings-planlegging og gjennomføring av undervisning og studietilbud
 • Eksamenskostruksjon og sensurering
 • Fagutvikling og forskning gjennom forskergruppene i VID, samt nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • Videreutvikling av bachelorstudiet
 • Deltagelse i fakultetets daglige aktiviteter

Arbeidsoppgavene i stillingen forutsetter utpreget samarbeid med kolleger på tvers av helsefakultetet og eksterne samarbeidspartnere. Det forventes at den som ansettes også bidrar til utvikling og forskning innenfor fagfeltet gjennom deltagelse i forskningsgrupper, samarbeid om felles forskningsprosjekt, publisering og formidling.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves fortrinnsvis doktorgrad og minimum mastergrad eller hovedfag innen sykepleie/helsefag eller annet relevant fagområde.
 • Videreutdanning innen intensiv-, akuttsykepleie, gerontologis sykepleie eller sykepleie i kommunehelsetjenesten vil bli vektlagt, eventuelt annen relevant kompetanse med fordypning eller erfaring innen tilsvarende fagområder
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning, studentveiledning og veiledning i øvingsrom, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ​​

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse. (Høgskolen arrangerer egne kurs.)

Ønsket erfaring:

 • God klinisk kompetanse innen fagområdet
 • Undervisningserfaring fra universitets- eller høgskolesektoren
 • Erfaring med pasientnære fag- og forskningsprosjekter
 • Kunnskap og erfaring med bruk av digital hjelpemidler i pedagogikk/e-læring i undervisningssammenheng
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Erfaring med veiledning av studenter
 • Erfaring med nettverksarbeid

Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, og være ansvarsbevisst, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer vektlegges
 • Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning, herunder digitalisering og studentaktive undervisningsformer
 • IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid vektlegges. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas, kjennskap til læringsplattformen er en fordel
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring for å komplettere eksisterende team.

Generelle kriterier
Fakultetet lyser ut flere stillinger med stor faglig bredde til helsefaglige utdanninger og stillingene skal bidra til tilstrekkelig bredde i fagfelt og kompetanseprofil i staben. Utvelgelsen av kandidater gjøres på bakgrunn av en helhetlig vurdering i sammenheng med resten av stabens kompetanseprofil. 

For førsteamanuensis/førstelektor:
Vi søker fortrinnsvis etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger,  VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

For høgskolelektor:
Dersom vi ikke mottar tilstekkelig kvalifiserte søkere med førstekompetanse vil det være aktuelt å ansette fast på høgskolelektornivå. Ved intern ansettelse kan det også åpne mulighet for midlertidig ansettelse i vikariat.

Aktuelle kandidater på høgskolelektornivå må ha interesse og ambisjon om å tilegne seg førstekompetanse. 

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår, i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode  1130 Førsteamanuensis LR24, stillingskode 1198 Førstelektor LR24 eller stillingskode 1008 Høgskolelektor LR25.

For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • liste over alle søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert
 • vitenskapelige publikasjoner/arbeider som søkeren ønsker vurdert, lastet opp i sin helhet
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Om Fakultet for helsefag

Fakultet for helsefag er lokalisert på tre studiesteder: Bergen, Oslo og Sandnes. Fakultetet tilbyr bachelorgradsutdanning i sykepleie, vernepleie og ergoterapi, mastergradsutdanninger i bl.a. medborgerskap og samhandling, tjenesteutvikling til eldre og klinisk sykepleie, samt en rekke vireutdanninger innen sykepleie og helsefag. Fakultet for helsefag er i stadig utvikling. Det har rundt 230 ansatte og har mer enn 3480 studenter. De ansatte gir undervisning og veiledning i praktiske og teoretiske fag ved siden av å forske.

Fakultet for helsefag, studiested Bergen, har rundt 600 studenter og ca. 300 studenter ved videreutdanninger. Videreutdanningene i kreftsykepleie, akuttmedisinsk sykepleie, gerontologisk sykepleie og palliativ sykepleie inngår som studieretninger ved master i klinisk sykepleie. Fakultetet tilbyr også videreutdanninger i veiledning, livsstyrketrening og mindfulness.

Fakultetet samlokaliseres i ny flott campus på Haraldsplass, høsten 2021.