fbpx Førsteamanuensis/førstelektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.

OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du være med å utdanne dyktige sykepleiere, utvikle god forskning og bli en del av Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø?

I forbindelse med at flere av våre dyktige ansatte går av med pensjon, kombinert med behovet for å styrke og bygge opp fagområdet sykepleie til personer med komplekse og sammensatte lidelser, lyser vi ut fire faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Stillingene er primært heltidsstillinger, men deltid kan vurderes i kombinasjon med annen relevant stilling (fortrinnsvis klinisk), primært i kommunehelsetjenesten eller i stilling der samhandling med kommunehelsetjenesten er sentral.

Vi søker spesielt deg som brenner for å utvikle fagfeltet sykepleie til personer med komplekse og sammensatte lidelser og som har kompetanse og relevant sykepleiererfaring med pasientgruppen i kommunehelsetjenesten eller i skjæringsfeltet sykehus/kommunehelsetjenesten. Dette fagfeltet krever bred kunnskap og vi ser etter personer med kompetanse innen geriatri/eldreomsorg, psykisk helsearbeid og rus, og/eller avansert klinisk sykepleie.

Som ansatt hos oss vil du få mulighet til å være med å bygge opp fagfeltet sammen med dyktige kollegaer og som førsteamanuensis vil du kunne få mulighet til å søke om interne phd –stipendiater på relevante prosjekter.

Instituttet har fokus på høy utdanningskvalitet og har et bredt forskningsmiljø. Les mer om våre forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til å styrke sykepleierutdanningen og forskningen på fagfeltet
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og phd. nivå i tråd med gjeldende behov
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid for å utvikle fagområdet
 • veilede og undervise studenter i praksis og på simuleringsenhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til godt samarbeid med praksisfeltet
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • spesialisering eller klinisk erfaring i kombinasjon fagutvikling/forskning og publisering innen et av feltene:
  - geriatri/eldreomsorg
  - psykisk helsearbeid og rus
  - avansert klinisk sykepleie

eller:

 • doktorgrad med forskning på relevante områder innenfor
  - geriatri/eldreomsorg
  - psykisk helsearbeid og rus
  - avansert klinisk sykepleie
 • digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

For førsteamanuensis kreves doktorgrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende. For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Universitetslektor - Vi oppfordrer også søkere som er i ferd med å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid eller som jobber mot å søke opprykk til førstelektor om å søke om de oppfyller resterende krav. Det åpnes opp for at disse søkerne kan vurderes dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førsteamanuensis/førstelektornivå. Det kan da ansettes i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 6-5.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil vi legge vekt på

 • nyere klinisk erfaring som sykepleier med pasienter med komplekse og sammensatte lidelser som følges opp i hjemmet
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet/høgskole
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring fra å samarbeide på tvers i kommunehelsetjenesten og på tvers av helsetjenestenivåer
 • erfaring med å samarbeide med pårørende
 • kjennskap til nye teknologiske løsninger som brukes i hjemmet/for bruk i kommunehelsetjenesten

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

I denne stillingen er det krav til at du er selvstendig, samtidig som det er viktig at du er en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig at du har evne til å være fleksibel og løsningsorientert da feltet og utdanningen er i en stadig endring og utvikling.

Vi ser etter deg som har engasjement for faget, er initiativrik og som ønsker å legge til rette for best mulig læring for studentene. Det vil tidvis være hektiske perioder og det er derfor nødvendig at du har god arbeidskapasitet og håndterer stress på en god måte.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr;

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • dedikert tid, gode mentorordninger og gode administrative støttefunksjoner for å kunne bygge en forskerkarriere
 • deltakelse i en eller flere relevante forskningsgrupper
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med en spennende og mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500 – 702 100 per år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300 – 604 700 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Liv Hovelsrud, telefon: 90 01 78 28

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité og innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse/ grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse (fortrinnsvis som vedlegg eller alternativt som godt synlige lenker)
 • til de som søker uten phd grad eller førstekompetansenivå kreves at det legges ved en prosjektbeskrivelse, tentativ ferdigstillelsesplan og publikasjonsliste.
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.
Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke oppfyller de formelle kravene eller har mangelfulle søknader vil ikke bli oversendt til vurdering.

Kontakt:
Liv Hovelsrud, 90 01 78 28

 

 

 

Annonse
Annonse