fbpx Professor/førsteamanuensis | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Professor/førsteamanuensis

Om stillingen

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie(ISM), Fakultet for medisin og helsevitenskap, har ledig en fast vitenskapelig stilling som professor/førsteamanuensis i medisin(global helse).  

Stillingen lyses ut i tilknytning til den integrerte satsingen på global helse ved St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge (HMN) RHF og NTNU, og innen satsingsområder og fagområder der fakultetet allerede har etablert aktivitet innen global helse.

Global helseforskning defineres som forskning som kan bidra til vedvarende bedringer i helsetilstanden og utjevning av helseulikheter blant mennesker i lav- og mellominntektsland.

Pågående aktiviteter omfatter både forskning, undervisning og innovasjon, og foregår særlig innen fagområdene kvinne-/barnehelse, infeksjoner og helseteknologi.

Fakultetets forskningsstrategiske satsingsområder er medisinsk teknologi, helseundersøkelser & biobanker og translasjonsforskning.

I stillingen vil du være administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), for mer informasjon om ISM: www.ntnu.no/ism 

 Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet global helse.  

Andre oppgaver som inngår i stillingen:  

 • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet  
 • deltakelse i administrativt arbeid  

Særskilt ansvarsområde: 

 • lede og videreutvikle den integrerte satsingen på global helse ved St.Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge (HMN) RHF og NTNU og ivareta satsingen i tråd med strategiske mål for Fakultet for medisin og helsevitenskap og Samarbeidsorganet HMN-NTNU
 • faglig ansvar for å lede allerede etablerte satsinger innen global helse, som bl.a. er knyttet til prosjekter i Nepal og ulike land i Afrika 
 • ivareta fagområdet global helse i forhold til samarbeid med helseforetakene i regionen, SINTEF og øvrige fakulteter ved universitetet
 • holde seg oppdatert om nasjonale og internasjonale prioriteringer innen global helse, samt bidra i søknadsprosesser om eksterne midler
 • videreutvikle og være faglig ansvarlig for masterprogrammet i global helse ved ISM

Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Som ansatt på fakultetet må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved fakultetet.  

Kvalifikasjonskrav

Professor: 

Du må kvalifisere for stilling som professor innenfor fagområdet global helse i henhold til krav gjengitt i § 1-2 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

 • dine vitenskapelige arbeider må i hovedsak være innen fagområde global helse 

I tillegg til krav til utdanningsfaglig basiskompetanse, skal du dokumentere: 

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid 
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå 
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap 

Ved ansettelse som professor kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Se lenke her.

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet global helse i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

 • din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen fagområde global helse   

Felles for begge stillinger:

Kvalifikasjonskrav: 

 • helsefaglig utdanning
 • du må beherske et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig 

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med både kvantitativ og kvalitativ forskning 
 • klinisk erfaring innen fagområdet
 • erfaring med feltarbeid i lav- og mellominntektsland
 • ledelseserfaring

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har:  

 • gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • evne til å kommunisere med personer med ulik kulturell bakgrunn

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som professor (kode 1030) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 715 900 – kr 919 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 583 500 – kr 715 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål 
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling   
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • navn og adresse til tre relevante referanser 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Paul Jarle Mork, tlf. 90104615, e-post: paul.mork@ntnu.no

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anita F Bretun, e-post: anita.f.bretun@ntnu.no 

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse.

Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.

Arbeidsgiver

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet