fbpx Stipendiat helsevitenskap | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat helsevitenskap

Ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik,  Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU, er det ledig stilling som stipendiat. Stipendiaten vil være knyttet til forskningsgruppen «Psykisk helse og familiesentrert omsorg». 

Mange unge voksne med psykiske lidelser har vansker med å fullføre utdanning og stå i arbeid. De bor ofte sammen med betydningsfull annen, som for eksempel familien, og er avhengige av støtte fra dem. Unge med psykiske lidelser ønsker at betydningsfull annen inkluderes i oppfølgingen fra blant annet NAV.

Relasjonell kompetanse er av avgjørende betydning i samhandlingen mellom aktører i NAV og de unge. Relasjoner ser ut til å være nøkkelen i å gi god oppfølging til de unge. Det er imidlertid et gap i forståelse mellom unge voksne og NAV- veilederes oppfatning av utfordringer for de unges deltagelse i utdanning og arbeidsliv. Dette gapet viser viktigheten av å fremheve den relasjonelle kvaliteten, hvis ikke kan det tenktes at tiltakene ikke treffer og blir så nyttige som de kunne blitt.

Målet med doktorgradsprosjektet vil være å få oppdatert kunnskap om erfaringer med oppfølging i NAV, fra unge voksne brukere med psykisk lidelse, sammen med betydningsfull(e) annen og veiledere. I tillegg deres erfaringer med den innovative intervensjonen, RelasjonStøttende Samtaler (RSS) i NAV.

Unge voksne med psykiske lidelser får en mer systematisk, støttende oppfølging og kan bedre nyttiggjøre seg tiltak fra NAV knyttet til utdanning og arbeidsliv. Stipendiaten vil kunne være med å utarbeide og påvirke prosjektplanen med ovennevnte som utgangspunkt.

Arbeidssted er NTNU i Gjøvik, hvor hovedveilder har sitt sete. Du rapporterer til fagenhetsleder Hege Kletthagen

Arbeidsoppgaver

Som doktorgradsstipendiat, vil du være med på en rekke spennende og viktige oppgaver:

 • Du vil være med å studere og utvikle ny kunnskap om familieinkludering og relasjonskompetanse i oppfølging i NAV.
 • Delta på forskerkurs, konferanser, gjennomføre oppgaver og krav knyttet til aktuell doktorgradsutdanning ved NTNU.
 • Du vil ha ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjektet gjennom deler av forskningsprosessen, og skal samarbeide med veiledere, forskningsgruppen og klinisk fagmiljø.
 • Det er forventet at stipendiaten i sitt arbeid skriver artikler som publiseres internasjonalt.
 • Du vil kunne få arbeidsoppgaver knyttet til undervisning. 

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er som følger:

 • Du må ha en faglig relevant bakgrunn som offentlig godkjent sykepleier.  
 • Utdanningsløpet ditt må tilsvare et femårig norsk studium, der 120 studiepoeng er oppnådd på masternivå. 
 • Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. 
 • Du må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen og Forskrift for gradene philosophiae doctor (ph.d.) og philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges teknisk–naturvitenskapelig universitet (NTNU)  for generelle kriterier for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søker har utdanning og erfaring fra psykisk helsearbeid.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og evner å arbeide systematisk og selvstendig.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • En som aktivt medvirker til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 491 200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 • Ansettelsesperioden for en stipendiatstilling (normert tid) er 3 år, med mulighet for et fjerde år, dersom det inngås avtale om 25% pliktarbeid.
 • Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.
 • Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV og attester.
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du ikke har fullført mastergraden må du levere en bekreftelse på at mastergradsoppgaven er levert.
 • En kopi av masteroppgaven. Hvis du nylig har levert masteroppgaven, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen.
 • Publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid, dersom du har det.
 • Navn og adresse til tre relevante referanser.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatane.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Spørsmål om stillingen kan rettes til hovedveileder Lisbeth Kjelsrud Aass, tlf. 61135324, e-post: lisbeth.aass@ntnu.no.
 • Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Hanne Eng, tlf 95760751, e-post: hanne.eng@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca.130 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og biomedisinsk forskningslaboratorium.

Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden".