fbpx Til masterutdanning i intensivsykepleie søker vi førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Til masterutdanning i intensivsykepleie søker vi førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Lovisenberg diakonale høgskole søker fortrinnsvis førsteamanuensis/førstelektor i 100% fast stilling til masterutdanning innen intensivsykepleie. Det kan også være aktuelt å ansette høgskolelektor i midlertidig stilling. Vi søker deg som er ambisiøs i arbeidet med å skape kunnskap og kompetanse for en helsetjeneste i omstilling, og som vil være med i front for å kombinere klinisk og akademisk kompetanse som samfunnet trenger.

LDH har siden 2013 satset på utdanning og rolleutvikling i avansert klinisk sykepleie, og har masterstudier som utdanner til pasientrettede funksjoner, tjenesteinnovasjon og kvalitetsforbedring. Fra 2020 er det iverksatte ny studieplan til bachelor i sykepleie, og denne bygger en plattform for å kunne heve både bachelor- og masterstudienes kandidatprofil. Ambisjonen støttes av høy inntakskvalitet og sterke resultater fra bachelorutdanningen ved LDH. Vi skaper nå en rød tråd fra første dag i bachelorstudiet til oppnådd kvalifisering som avansert klinisk sykepleier, og bygger en forskningsportefølje for synergi med utdanningsprogrammene. Den som ansettes har mulighet for forskningstid og tilknytning til relevant forskningsgruppe.

Masterprogrammene dekker klinisk breddekompetanse/allmennsykepleie for spesialist og for kommunehelsetjenesten, så vel som spisskompetanse for intensivsykepleie og avansert klinisk nyfødtsykepleie. Vi vil utvide fagmiljøet med nye stillinger og skal samtidig supplere kompetanse etter avgang.

Stilling er organisert i avdeling master-, etter- og videreutdanning. Ved LDH er det to samarbeidende avdelinger som med sine lederteam skal realisere de faglige ambisjonene:

 • Avdeling for bachelor i sykepleie, som har om lag 45 årsverk og 700 studenter.
 • Avdeling for master-, etter- og videreutdanning, som har 35 årsverk og vel 300 studenter.

LDH har et aktivt miljø for læringsstøtte, digital tilrettelegging av virksomheten, og metodeutvikling innen simulering/ferdighetstrening og praksisstudier.


Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Utvikle, gjennomføre, evaluere og forbedre studieprogram i rollen som pedagog, emneansvarlig og medlem av emnegrupper/-team
 • Initiere, designe, søke finansiering og gjennomføre forsknings- og fagutviklingsprosjekter med relevans for LDHs institusjonelle profil
 • Formidle kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til LDHs strategiske arbeid


Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og relevant masterutdanning
 • Relevant doktorgrad eller kvalifisering som førstelektor
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse etter kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som høgskolelektor.

Det vises også til Forskrift om ansettelse  og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)


Erfaringer og ferdigheter

 • Erfaring fra pedagogisk virksomhet i høyere utdanning og studentaktive læringsmetoder vil bli vektlagt
 • Evne til og erfaring med å designe, gjennomføre og publisere forskning med ulike forskningsmetoder innen ulike vitenskapsteoretiske paradigmer
 • Relevant klinisk kompetanse og/eller interesse for utvikling, omstilling og innovasjon av fag og tjeneste
 • Kompetanse innen og/eller interesse for teknologi og innovasjon
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk/skandinavisk og engelsk språk


Egenskaper

 • Personlige egenskaper vektlegges. Vi søker deg som er strukturert, endringsrobust, faglig engasjert, fleksibel og ambisiøs
 • Evne til gjennomføring og ønske om å bidra til en delekultur med samarbeid om å nå LDHs mål
 • Evne til selvstendighet, initiativ og nytenking med faglig integritet
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med en løsningsfokusert innstilling


Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Førstelektorprogram 
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger


Søknaden

 Søknad med vedlegg sendes via linken søk stillingen og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Lenken (http://ldh.app.box.com/file/764013042367?s=rk01ov9rwsgqcyu9rzsb99mixw8r871c) forklarer hva en pedagogisk mappe er. Innholdet i mappen kan tilpasses stillingen som du søker på.

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.


Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor.

Stillingen utlyses som hovedstilling (>= 50%). Angi i søknaden dersom det er ønskelig med en lavere stillingsandel enn 100%.

Det er også ønskelig å rekruttere medarbeidere fra flere helseregioner, som har erfaring med å bygge bærekraftig arbeidsmiljø for UH-sektoren med en kombinasjon av stedlig og nettbasert virksomhet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til nstituttleder Anne Lene Sørensen, e-post: anne.lene.sorensen@ldh.no, tlf. 95827507.

Søknadsfrist: 6. juli 2022.

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Om arbeidsgiveren

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.

Vi har ca. 1000 studenter og 130 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.