fbpx – Konsekvensene er så fatale at samfunnet ikke har råd til å la dette skje Hopp til hovedinnhold

NSFs studentleder: – Konsekvensene er så fatale at samfunnet ikke har råd til å la dette skje

Bildene viser studenter i praktisk undervisning på Høgskolen i Oslo
KRONISK SYKEPLEIERMANGEL: – Slik det er nå kan det se ut til at flere utdanningsinstitusjoner ikke vil klare å utdanne det antall sykepleiere som er nødvendig for å møte samfunnets behov, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser studenter i praktisk undervisning på Høgskolen i Oslo før koronapandemien. Foto: Stig M. Weston

– For helsevesenet, befolkningen og landets pasienter er det helt avgjørende at det kommer en nasjonal retningslinje som kan sikre at utdanningsinstitusjonene får utdannet sykepleierstudentene sine til normert tid, skriver Edel Marlèn Taraldsen.

Det er ikke ukjent at koronapandemien har påvirket sykepleierutdanningen. Det er heller ikke ukjent at det har vært svært utfordrende for alle som er berørt. Det gjelder sykepleierstudentene, utdanningsinstitusjonene, helsevesenet og praksisstedene. Det som derimot er noe ukjent er nok den enorme mengden jobb og det høye antall timer som utdanningsinstitusjonene har lagt ned for å sikre at de klarer å få gjennom sykepleierstudentene til normert tid. Til dere: Tusen takk for en god innsats gjennom koronapandemien, fortsett det gode arbeidet!

Vil ikke klare å utdanne nok sykepleiere

Grunnet manglende nasjonale retningslinjer har nok ikke dette vært helt enkelt, og vi i Norsk Sykepleierforbund ser i stor grad at forskjellene på hvordan utdanningsinstitusjonene har løst dette på er enorme. Med det sagt må jeg presisere at vi i aller høyeste grad tror at utdanningsinstitusjonene har gjort sitt ytterste for å ivareta sine studenter på best mulig måte! Men slik det er nå kan det se ut til at flere utdanningsinstitusjoner ikke vil klare å utdanne det antall sykepleiere som er nødvendig for å møte samfunnets behov med tanke på den kroniske sykepleiermangelen vi allerede står overfor.

Dagens retningslinje er ikke god nok

Grunnen til at jeg skriver dette er for å belyse forskjellene vi ser rundt omkring i landet. Vi tror ikke dette ville vært tilfelle dersom det var en nasjonal retningslinje som utdanningsinstitusjonene kunne forholdt seg til. På grunn av lokale ulikheter må denne retningslinjen være åpen for lokale tilpasninger, men utformet fra myndighetene. Vi ser at slik retningslinjen fra Kunnskapsdepartementet har vært til nå, ikke har vært god nok, og ikke vil være gunstig videre: «Departementet ber utdanningsinstitusjonene gå i dialog med praksisstedene for å forsøke å finne løsninger som bidrar til at flest mulig kan gjennomføre praksis (…) Utdanningsinstitusjonene kan vurdere alternative læringsformer dersom studentene gjennom disse kan tilegne seg det samme læringsutbyttet som gjennom praksis.»

Var ikke klar over de store forskjellene

8. september 2020 var forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, forhandlingssjef Harald Jesnes og jeg i møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Formålet var å belyse problemstillingene vi ser sykepleierstudentene opplever i forbindelse med utførelsen av praksisstudier. Statsråden var svært lydhør, og det var tydelig at han ikke var klar over hvor store forskjeller det er ved de ulike universitetene og høgskolene. I tillegg ble han også bevisstgjort på hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnet, dersom det ikke iverksettes tiltak fortløpende! Han ga seg selv en liste over gjøremål, og vi følger spent med på det videre arbeidet.

Gevinsten her er at studenter oppnår de læringsutbytter de skal, flere studenter uteksamineres til normert tid og samfunnet får flere sykepleiere med kritisk etterspurt kompetanse.

 

Gode forbilder for andre studiesteder

Noen studiesteder går frem som gode forbilder for andre studiesteder, som for eksempel NTNU og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Disse har laget en ordning slik at studenter som overstiger den ordinære fraværsgrensen på 10 prosent grunnet covid-19-bestemmelser, skal få alternative oppgaver for å oppnå de læringsutbyttene de skal i praksisstudiene. Dette vil være med på å få studentene gjennom studiet, uten at det påvirker kvaliteten på sluttkompetansen. Samtidig vil det ikke invitere studentene til å «skli gjennom studiet». Gevinsten her er at studenter oppnår de læringsutbytter de skal, flere studenter uteksamineres til normert tid og samfunnet får flere sykepleiere med kritisk etterspurt kompetanse.

Endret studieprogresjon får store konsekvenser

Andre studiesteder velger å stryke studenter i praksis «uansett årsak, dersom de overstiger fraværsgrensens 10-prosentregel». Dette er svært uheldig med tanke på de føringer som ligger til grunn når det for eksempel gjelder testing av covid-19 og karanteneregler ved forkjølelsessymptomer. Det er ikke forenlig med en fraværsgrense som krever tilstedeværelse og et regelverk som sier at man skal være hjemme dersom man har disse symptomene. Med en slik bestemmelse er utfallet at studenter unngår å teste seg dersom de har symptomer for at de ikke skal overstige fraværsgrensen eller at de får endret studieprogresjon dersom de må i karantene. Dette medfører opphopning av studenter til neste år som får dårligere oppfølging, færre studenter som uteksamineres og vi får de neste årene færre sykepleiere med kritisk etterspurt kompetanse i samfunnet og en helt nødvendig ressurs i helsevesenet. Slik som Jonas Gahr Støre sa under Landsmøtet til Norsk Sykepleierforbund i 2019: «Sykepleierne er ryggraden i helse- og omsorgssektoren». Dette bekrefter det vi allerede vet: Sykepleiernes kompetanse og kunnskap er helt nødvendig for helsevesenet.

Avgjørende med en nasjonal retningslinje

De siste ukene har NSF Student fått flere henvendelser fra sykepleierstudenter som er bekymret for sin studiesituasjon. Det har vært grunnet de lokale fraværsbestemmelsene knyttet til covid-19. Slik bestemmelsene er nå med de store lokale forskjellene deler vi denne bekymringen med studentene. Konsekvensene dersom studentene får endret studieprogresjon er så fatale at samfunnet ikke har råd til å la dette skje. For helsevesenet, befolkningen og landets pasienter er det helt avgjørende at det kommer en nasjonal retningslinje som kan sikre at utdanningsinstitusjonene får utdannet sykepleierstudentene sine til normert tid.