fbpx – Gratulerer med åpningen av samisk sykepleierutdanning Hopp til hovedinnhold

– Gratulerer med åpningen av samisk sykepleier­utdanning

Edel Marlén Taraldsen
FØLGER OPP: Som studentleder i Norsk Sykepleierforbund blir det viktig å følge oppstarten av den samiske sykepleierutdanningen og sørge for at de samiske sykepleierstudentene blir inkludert i mangfoldet på lik linje med alle andre sykepleierstudenter i landet, skriver Taraldsen.  Foto: Solveig Eriksen / Finnmark

– Det ingen tvil om at arbeidet rundt en samisk sykepleierutdanning har vært etterlengtet og høyst nødvendig for de samiske pasientene våre, skriver studentlederen.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Det er flere viktige hendelser som skjer i starten av 2021. Blant annet har koronavaksineringen startet, og regjeringen har sagt at det kommer en ny økonomisk krisepakke til landets studenter i løpet av januar måned. Men det jeg skal skrive om, er noe som skjer helt nord i landet og som har betydning for hele landet, i tillegg til den nordlige delen av Sverige og Finland.

Det er nemlig oppstarten av samisk sykepleierutdanning i Kautokeino denne uken. Det er stort for samisk kultur og høyst nødvendig for den samiske befolkningen i landet. I tillegg er det viktig for den øvrige befolkningen og de som skal studere ved denne utdanningen slik at også flerkulturell sykepleie innen samisk kultur blir satt på dagsorden. Jeg håper enda flere vil lære om den samiske kultur.

Kulturforståelse er viktig

Selv ble jeg utdannet sykepleier ved UiT Norges arktiske universitet i Hammerfest. Her er det vanlig med pensum som inneholder artikler og bøker om den samiske befolkningen. I begynnelsen av studiet trodde jeg det var normalt å bruke dette pensumet uavhengig av hvor i landet man studerte, men det viste seg å være svært individuelt. Hadde jeg eksempelvis studert en annen plass i landet, lenger sør, er det ikke vært gitt at samisk kultur hadde stått på dagsorden.

Samisk sykepleierutdanning er høyst nødvendig for de samiske pasientene våre.

Jeg var ikke klar over hvor viktig det var med samisk kulturforståelse før jeg begynte på sykepleierutdanningen i Hammerfest og ble bevisst på dette. Ut fra den erfaringen jeg har fått gjennom studiet og i arbeidslivet er det ingen tvil om at arbeidet rundt en samisk sykepleierutdanning har vært etterlengtet og høyst nødvendig for de samiske pasientene våre.

Det handler om helhetlig sykepleie

Ser jeg tilbake på studietiden, husker jeg spesielt godt en episode som åpnet øynene mine for hvorfor det er så viktig med samisk kultur- og språkforståelse. I min første praksisperioden ble jeg og andre medstudenter plassert på et sykehjem. Én av studentene var samisk. Første dag i praksis gikk jeg rundt for å hilse på beboerne sammen med den samiske studenten.

Vi fikk beskjed om at en av beboerne – en samisk dame – ikke var særlig pratsom og kunne være vanskelig å komme inn på. Det viste seg å være personavhengig, for det var helt utrolig å se hvor god kjemi den samiske studenten fikk med den samiske kvinnen. Det handlet helt enkelt om kultur- og språkforståelse. Det skulle vise seg at damen ikke var trygg på å prate norsk. Episoden har vært avgjørende for min tolkning av begrepet «helhetlig sykepleie», og jeg har tatt den med meg i etterkant i møter med pasienter.

Vi vil følge oppstarten

Sammen med samiske sykepleierstudenter og sykepleiere har NSF Student gitt innspill til Kunnskapsdepartementet om det vi mener er viktig innhold i en samisk sykepleierutdanning. Det omhandlet i hovedsak om kulturforståelse og helhetlig sykepleie hvor blant annet språk spiller en stor rolle. Disse punktene ser jeg går igjen når jeg ser gjennom arbeidet til Kunnskapsdepartementet og programgruppen, og det kan se ut til at de blir godt ivaretatt.

Som studentleder i Norsk Sykepleierforbund blir det viktig å følge oppstarten av den samiske sykepleierutdanningen og sørge for at de samiske sykepleierstudentene blir inkludert i mangfoldet på lik linje med alle andre sykepleierstudenter i landet. Det er stor stas å tenke på at de som nå starter på den samiske sykepleierutdanningen, har utdannet seg til sykepleiere i Kautokeino om fire år.

Gratulerer så mye med åpning av samisk sykepleierutdanning. Jeg gleder meg til å møte de samiske studentene – digitalt – denne uken.

Les også:

Vi trenger likeverdige helse- og omsorgstjenester for den sørsamiske befolkningen

Bildet viser en samisk folkedrakt
SKJULER SIN IDENTITET: Det finnes eldre samer som har holdt sin samiske bakgrunn og sitt samiske språk hemmelig, skriver Mentsen Ness. Foto: O.C Ritz / Shutterstock / NTB scanpix

Like tjenester er ikke likeverdige tjenester fordi tjenestemottakere har ulike behov. For å få til likeverdige tjenester for den sørsamiske befolkningen, må tjenestene bli differensiert og tilpasset individuelt.

I Norge er det bred politisk enighet om at alle mennesker som har behov for helse- og omsorgstjenester, skal få tilbud om likeverdige tjenester av god kvalitet. Dette uavhengig av bosted, kjønn, alder, funksjonsnedsettelser og etnisk bakgrunn. Det innebærer at også den sørsamiske befolkningen – som har sitt eget språk og sin en egen kultur – har krav på dette.

Bør ha kompetanse om samisk kultur

For å få til likeverdige tjenester må tjenestene som tilbys være tilpasset tjenestemottaker. Tjenesteyter må ta hensyn til den enkeltes ønsker og behov, vise respekt, lytte og la tjenestemottaker være med på bestemmelser som gjelder en selv. Samtidig må man ta hensyn til alder, kjønn og den enkeltes livshistorie. Dette betyr at tjenesteyter bør ha kompetanse om kultur i møte med sørsamiske pasienter. Om lag 2000 personer har sørsamisk bakgrunn i Norge og Sverige, hvorav cirka 500 behersker det sørsamiske språket. En konsekvens av den harde fornorskningsprosessen som foregikk i Norge helt frem til om lag 1980, er at mange mistet sitt sørsamiske språk.

Morsmålet ble både fortrengt, glemt og gjemt av flere sørsamer.

Morsmålet ble både fortrengt, glemt og gjemt av flere sørsamer i et håp om å kunne bli forstått og passe inn i det norske samfunnet. Men selv om ikke alle sørsamer i dag behersker sørsamisk språk, skal deres kulturelle bakgrunn uansett bli tatt hensyn til i møte med helse- og omsorgstjenestene.

Samer har lavere tillit til tjenestene

Den samiske befolkningen benytter helsetjenestene i like stor grad som den øvrige befolkningen, men forskning viser at de har lavere tillit til tjenestene og er mindre fornøyd med tjenestene.

I en intervjustudie fra 2013 med ti eldre med sørsamisk bakgrunn som mottok hjemmesykepleie kom det frem at de opplevde å bli satt utenfor samfunnet og at de ikke så på seg selv som likeverdige sammenliknet med den øvrige befolkningen. Dette kan ses på som en direkte konsekvens av fornorskningsprosessen og måten de tidligere er blitt behandlet på av storsamfunnet og enkeltpersoner.

I en annen studie fra 2015 kommer det også frem at sykepleierne i hjemmesykepleien hadde utfordringer med å forstå eldre med sørsamisk bakgrunn da noen av dem kunne ha et annet syn på blant annet helse og tid. Dette skapte utfordringer i relasjonen mellom den som ga og den som mottok tjenesten og kunne i neste omgang gå utover pasientsikkerheten. Sykepleierne strevde med å gi tilpasset omsorg samtidig som de ønsket å behandle alle likt. «Her behandler vi alle likt», uttrykte en sykepleier. Med andre ord ble den sørsamiske bakgrunnen i liten grad tatt hensyn til, og fornorskningsprosessen fortsetter.

Vanskelig å be om tolketjeneste

Med bakgrunn i den tidligere fornorskningsprosessen er ofte eldre sørsamiske pasienter fornøyd med å bli behandlet som andre eldre uten sørsamisk bakgrunn. Av tjenesteytere kan dette bli vurdert som en misoppfattet tilfredshet, mens det i realiteten kan være at pasienten ikke er vant til å tenke at en kan ønske noe som kunne tilrettelegge for deres sørsamiske bakgrunn. Her har vi som storsamfunn og som tjenesteytere et spesielt viktig ansvar for å kunne nå målet om likeverdige tjenester ved å tilrettelegge slik at tjenestene som tilbys tar hensyn til kulturell bakgrunn.

Det kan være situasjoner der eldre sørsamer vil ha behov for tolketjeneste, men ikke klarer å be om dette selv.

Retten til tolketjeneste gjelder for den samiske befolkningen og er nødvendig i en del situasjoner for å kunne sikre likeverdige tjenester. På bakgrunn av at den sørsamiske befolkningen kan sies å være tospråklig, vil det i de fleste situasjoner ikke være behov for tolk. Likevel kan det være situasjoner der eldre sørsamer vil ha behov for tolketjeneste, men ikke klarer å be om dette selv.

Kan feiltolke pasienten

Erfaring viser at hodeskader og utvikling av demens kan føre til at eldre sørsamer går tilbake til sitt førstespråk – sørsamisk. Dette innebærer at den som har behov for tolk ikke er i stand til å kommunisere på et språk tjenesteyter forstår.

Den eldre sørsamens forsøk på å formidle sine behov kan bli oppfattet som «babbel» og tegn på forvirring og som trolig vil bli behandlet ut fra en slik feil oppfatning. Dette fører igjen til at tjenesteyter tolker pasienten feil, at pasienten blir frustrert og ikke får den hjelpen han eller hun har behov for og at vedkommende kan få feil behandling. En kan da tenke at pårørende vil kunne være en viktig ressurs. Likevel finnes det eldre sørsamer som har holdt sin sørsamiske bakgrunn og sitt sørsamiske språk hemmelig for sine pårørende.

Det finnes også personer som snakker sørsamisk, men som ikke har lært dette videre til sine barn. Dette synliggjør at det er behov for kompetanse på det sørsamiske språket i tillegg til kulturell kompetanse for tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer også at tjenesteytere med sørsamisk bakgrunn og som behersker det sørsamiske språket må bli brukt der det er nødvendig.

Bør kunne identifisere språket

I det sørsamiske området på norsk og svensk side finnes det tjenesteytere med samisk helsefaglig kompetanse. Det er helt nødvendig at disse blir brukt i møte med den sørsamiske pasienten og at deres kompetanse blir videreformidlet til tjenesteytere som ikke har slik kompetanse.

Det er også viktig at tjenesteytere med ikke-samisk bakgrunn skaffer seg kulturell kompetanse.

Det er også viktig at tjenesteytere med ikke-samisk bakgrunn skaffer seg kulturell kompetanse for å kunne bidra til likeverdige tjenester for den sørsamiske befolkningen. Selv om de ikke kan snakke det sørsamiske språket selv, er det viktig at de er i stand til å identifisere språket slik at de kan skaffe andre som har denne kompetansen.

For å få til likeverdige tjenester er det også viktig å ta vare på andre kulturelle aspekter ved pasientens sørsamiske bakgrunn.

Mat har stor betydning

Andre kulturelle aspekter kan, for eksempel, være mat. Forskning viser at tradisjonell mat kan skape følelse av tilhørighet og glede hos eldre samiske pasienter med demens på sykehjem, og at kjente smaker kan vekke gode minner og bidra til følelse av glede og identitet.

I en studie gjort blant eldre sørsamer i Sverige om forventninger til fremtidige tjenester i hjemmesykepleien, løftet flere selv frem matens betydning. En uttrykte det på denne måten: «Jeg kan ikke snakke sørsamisk, men samisk mat er viktig for meg». Dette er noe tjenesteyterne må ta hensyn til for å kunne bidra til likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Like tjenester er ikke likeverdige tjenester fordi tjenestemottakere har ulike behov. For å få til likeverdige tjenester for den sørsamiske befolkningen, må tjenestene bli differensiert og tilpasset individuelt.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.