fbpx Førsteamanuensis/førstelektor innen psykisk helsearbeid | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor innen psykisk helsearbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.

OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskapInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig tre faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor innen psykisk helse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. For å tilby studentene er faglig godt og sammenhengende utdanningstilbud tilstrebes et tett samarbeid mellom ansatte på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. De utlyste stillingene er primært knyttet til utvikling og gjennomføring av videreutdanningene og masterprogrammet i psykisk helse, men arbeid på bachelornivå vil også naturlig nok inngå.

Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering. Vi er i gang med å utvikle nye programplaner for bachelorutdanningene, og masterporteføljen ved instituttet skal revideres i løpet av 2020. På nasjonalt nivå arbeides det med en spesialistutdanning for sykepleiere innen psykisk helse.

Det er et økene behov i samfunnet for fagkompetanse innen psykisk helse og studenter etterspør utdanningsmuligheter innen fagområdet. Personene som ansettes i de tre utlyste stillingene vil blant annet jobbe for å utvikle en master innen rus og psykisk helse for sykepleiere ved OsloMet i tråd med de nasjonale retningslinjene.

Vi søker deg med et sterkt ønske om å være med og utvikle sykepleierutdanningen, og som ønsker å bidra til kvalitet i kunnskapsformidling, veiledning og øvrige undervisningsaktiviteter for studenter. Hos oss vil du jobbe i et tverrfaglig team som bygger på våre felles erfaringer med å formidle kunnskap til våre studenter som praksisfeltet trenger.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper, herunder forskningsgruppen innen psykisk helsearbeid. Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogrammer. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede studentene i studiesamlinger og ved gjennomføring av den praksisrelaterte delen av utdanningen
 • bidra til utvikling og tilrettelegging av læringsmål og læringsaktiviteter, eksempelvis relatert til digital undervisning og simuleringstrening
 • vurderings- og sensursarbeid
 • bidra til utvikling og styrking av utdanningskvalitet på bachelor-, videreutdanninger, master- og ph.d.-nivå
 • initiere og medvirke til forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle forskningsresultater både til studenter, fagmiljøer og samfunnet
 • sammen med kolleger bidra til i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav
Vi søker deg som har

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • fagkompetanse som førsteamanuensis/førstelektor
 • relevant klinisk erfaring av nyere dato
 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitets-/høgskolenivå
 • digital kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen sykepleie eller annet relevant helsefaglig område.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med gruppeveiledning
 • erfaring med simuleringstrening
 • pedagogiske kompetanse

I tillegg er det særlig ønske om følgende kvalifikasjoner relatert til de respektive stillingene:

Stilling 1:

 • relevant klinisk erfaring innen selvmord, selvskading og traumer
 • relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Stilling 2:

 • relevant klinisk erfaring fra arbeid med mennesker som komplekse og alvorlige tilstander med psykisk og somatisk lidelse
 • relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Stilling 3:

 • relevant klinisk erfaring innen rusavhengighet og psykisk lidelse
 • relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år jmf. Universitets- og høyskoleloven §6-5 (1).

Egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement
 • systematisk, strukturert og pålitelig
 • evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • god arbeidskapasitet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 532 300-691 400 pr. år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • Instituttleder Marit Kirkevold, tlf. 67 23 58 59, mail Marit.Kirkevold@oslomet.no
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post: soca@oslomet.no

Ansettelsestype:
Tillsvidareanställning

Tiltredelse:
Snarest mulig

Lønn:
Kr. 532.300 - 691.400 / Kr. 456.400 - 594.400

Referansenummer:
20/08986

Kontakt:
Marit Kirkevold, 67235859