fbpx Ph.d-stipend 3 år "Meaning in life in residents in long term care nursing homes" | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ph.d-stipend 3 år "Meaning in life in residents in long term care nursing homes"

Ph.d.-stipend knyttet til eldres helse, på prosjektet: «Meaning in life in residents in long term care nursing homes», Sykehuset Innlandet HF

Stilling som ph.d.-stipendiat i 100 % stilling i 3 år er ledig for tiltredelse første halvdel 2021. Stillingen er tilknyttet Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom og Religionspsykologisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern, hvor Forskningssenter for aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom og Religionspsykologisk forskningssenter har sin tilhørighet, er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Om prosjektet:
Det overordnede formålet med studien er å utforske mening i livet hos sykehjemsbeboere med fast plass, undersøke mulige sammenhenger mellom helsevariabler og hvordan sykehjemspersonell reflekterer over, og legger til rette for beboere.

Det er planlagt å bruke både kvantitative og kvalitative metoder. Undersøkelsen vil hovedsakelig omhandle beboere med store kognitive vansker. Tre aspekter av mening i livet tas opp: meningsfullhet, meningskrise og kilder til mening. Tre forskjellige datakilder vil bli brukt: kvalitative intervjuer med beboere og pårørende, og fokusgruppeintervjuer med omsorgspersonell.

Arbeidssted og tilknytning:
Stipendiaten vil inngå i forskningsfellesskapet ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) og Religionspsykologisk forskningssenter (RPS) i Sykehuset Innlandet (SI). AFS er et ledende forskningsmiljø på aldersrelaterte problemstillinger, mens RPS er et ledende forskningsmiljø innen eksistensielle temaer, kultur, religion og livssyn relatert til behandling og helsefremmende arbeid. Kontorplass vil være på Sykehus Innlandet avd. Sanderud.

Prosjektleder og hovedveileder vil være professor Knut Hestad, ansatt i avdeling for forskning og innovasjon ved SI, Høgskolen i Innlandet og professor emeritus ved Institutt for Psykologi, NTNU.

Øvrig prosjektgruppe består av:

  • Prof Lars J Danbolt, RPS / SI og MF vitenskapelig høyskole.
  • Prof Valerie DeMarinis: RPS / Uppsala Universitet / Umeå Universitet.
  • Forskningssjef Sverre Bergh, AFS.
  • Prof Øyvind Kirkevold, AFS / NTNU /Aldring og helse.
  • Daglig leder Birger Lillesveen, AFS / Aldring og helse.
  • Prof Tatjana Schnell, Universitet i Innsbruck /MF vitenskapelig høyskole.
  • Anette Væringstad, Ringsaker demensforening.
Kvalifikasjoner

Søkeren må ha mastergrad/profesjonsutdanning i psykologi, medisin, sykepleie eller andre relevante fagområder innen helse som gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.

Aktuelle programmer kan være på Institutt for Psykologi, NTNU, MF vitenskapelig høgskole eller Høgskolen i Innlandet.

Søknadsskriv (maks 2 sider), vitnemål, CV, attester og evt akademiske publikasjoner.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet, evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid, og gode samarbeidsevner vektlegges.
Tilfredsstillende språklige ferdigheter muntlig og skriftlig på norsk (flytende) og engelsk er nødvendig.

Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende stipendsatser for SI.
Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Arbeidssted
Petter Skreddersveg 34
2312 Ottestad

Kontaktinformasjon
Knut Hestad
Professor
41210640
E-post: Knut.hestad@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.
 
Vi arbeider i fremtidsrettet og kunnskapsbasert med åpenhet, involvering, respekt og forutsigbarhet. Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.