fbpx Stipendiat i spesialsykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat i spesialsykepleie

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig to stillinger som doktorgradsstipendiat innen spesialsykepleie: Anestesi, barnesykepleie, operasjonssykepleie eller kreftsykepleie (ABOK). Stillingene er 3- eller 4-årige; lengden på tilsettingen er betinget av fakultetets behov for undervisningsressurser på tidspunktet for tilsetting. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Det søkes kandidater som er motivert for å forske innen temaer som er direkte relevant for ett eller flere av de fagspesifikke ABOK-områdene. Fakultetet har hatt opptak til ABIOK-utdanningene hvert andre år. Disse skal nå revideres ut fra nasjonale retningslinjer til studier på 60/90 studiepoeng og 120 studiepoeng, og skal svare på kompetansebehovene i tjenestene. For å kunne utdanne de ABIOK-kandidatene spesialisthelsetjenesten har behov for i framtiden, trenger fakultetet å styrke forskningskompetansen ved fakultetet. Det kan oppnås gjennom ph.d.-prosjekter som har relevans for fagutviklingen innen de spesifikke ABOK-områdene.

Søknaden skal vedlegges en skisse til et prosjekt på inntil 3–8 sider, inkludert litteratureferanser. Skissen skal inneholde følgende punkter: Tittel; innledning; bakgrunn og kunnskapsstatus; problemstillinger, teoretisk fundament og valg av metode; og etiske overveielser. Prosjektet skal være direkte relevant for ett eller flere av ABOK-områdene. Prosjektskisser som har relevans for samhandling med prehospitale tjenester, er også velkomne. Skissen kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Hovedveileder og 1-2 biveiledere tildeles stipendiaten etter tilsetting, som sammen med kandidaten videreutvikler prosjektet. Stipendiaten må søke opptak i universitetets ph.d.-program i studier i profesjonspraksis. Veilederne følger opp stipendiaten med nødvendig faglig veiledning og støtte gjennom hele utdanningsløpet.

Stillingen har kontorsted ved campus Bodø. Det er residensplikt i stillingen, og den som ansettes må ha bosted som muliggjør tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helse- eller sosialfaglig og/eller profesjonsutdanning på mastergradsnivå.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Videreutdanning innen minst ett av ABOK-områdene og relevant klinisk erfaring.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram. Det må dokumenteres at alle krav knyttet til opptak ved p.hd. - programmet er oppfylt.
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på minst ett skandinavisk språk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Relevant klinisk utdanning og erfaring
 • Erfaring med relevant FoU-arbeid (herunder publisering)
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk.
 • Evne til å samarbeide med andre.
 • Motivasjon for å søke stillingen, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknadsfrist: 10.8.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-8 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, problemstilling, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (dersom relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil  i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.