fbpx Førsteamanensis/ førstelektor/ høyskolelektor i sykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanensis/ førstelektor/ høyskolelektor i sykepleie

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 400 ansatte og omkring 4900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram.                           

Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Institutt for helse- og omsorgsvitskap er et av 3 institutter ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. 

Her kan du få et innblikk i akuttuken for våre sykepleierstudenter i 2. studieår: https://www.instagram.com/p/CnoO4FGoV70/.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) campus Bergen er det ledig inntil 3 faste stillinger i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen geriatri og gerontologi ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap 

Stillingene er i hovedsak knyttet til heltidsprogrammet bachelor i sykepleie ved campus Bergen, men en må også regne med undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre utdanninger i instituttet. Det forventes at de som ansettes skal bidra til en kunnskapsbasert, arbeidsrelevant og fremtidsrettet utvikling av utdanningen og profesjonsutøvelsen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle undervisning, veiledning og vurdering
 • Utdanningsledelse og administrativt arbeid
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, med nasjonale og internasjonale partnere
 • Forskning, publisering og formidling knyttet til fakultetets forskningsområder
 • Initiere søknader om ekstern finansiering

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier fra Norden
 • For ansettelse som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d.-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen geriatri og gerontologi
 • For ansettelse som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og på engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og varierte undervisningsformer i høyere utdanning 
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller internasjonal arbeidserfaring
 • Erfaring fra relevante forskningsprosjekt, gjerne knyttet til praktiske og dagsaktuelle utfordringer innen helsetjenester 
 • Forskningsprofil innen geriatri og gerontologi og erfaring med å skaffe ekstern finansering
 • For kandidater med lektorkompetanse er det ønskelig med master innen geriatri og gerontologi, og interesse og motivasjon for en forskningsrettet karriereutvikling

Personlige engenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig 
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig og vitenskapelig utvikling

Utdanningsfaglig kompetanse 

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i universitetspedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis skal  utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Om instituttet:

Institutt for helse- og omsorgsvitenskap tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie, jordmorfag, helsesykepleie, samhandling og folkehelse, avansert klinisk allmenn sykepleie og sykepleie - kliniske spesialiteter. Bli kjent med instituttet: https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/iho/

Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet. 

Les mer om våre forskningsgrupper her https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/forsking/ 

Vi utdanner sykepleiere som arbeider ut ifra en kunnskapsbasert praksis og et personsentrert perspektiv. Gjennom studiet utdanner vi kandidater som medvirker til faglig forsvarlige og omsorgsfulle tjenester for pasienter, brukere og pårørende i alle situasjoner og livsfaser. Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Om campus 

Campus Bergen er en av 5 campus på HVL og tilbyr flere halvt- og helt årsstudium, bachelor- og masterprogram innen helse og sosialfag, ingeniør, maritim og teknologi, natur- og samfunnsvitenskap, idrett, friluftsliv og folkehelse, økonomi og ledelse. Campus ligger på Kronstad, sentrumsnær med to moderne bygg samlet på et sted.

Bli kjent med Høgskulen på Vestlandet:
Film: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg 

Bli kjent med campus Bergen: https://www.hvl.no/studentliv/studentliv-bergen/

Film: https://youtu.be/v6XFNe7PVRw

Bergen er Norges nest største by med 290.000 innbyggere. Bergen er en europeisk kulturby, verdensarv by og UNESCO matby som tilbyr natur- og kulturopplevelser året rundt.

Bli kjent med hva regionen har å tilby: https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/bergen/

Om å jobbe i Norge:

Norwegian Labour and Welfare Administration

https://www.nav.no/en/home/work-and-stay-in-norway/work-in-norway

Work in Norway: https://www.workinnorway.no/en/

Guide+for+Nordic+citizens/Living+and+working+in+Norway/

Working+conditions 

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en. 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, 1008 høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Georg Førland, Tlf. +47 52 70 26 36

1) Fagseksjonsleder Marianne Fjose, tlf. +47 57 67 76 67

Annonse
Annonse