fbpx Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie/helsefag | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie/helsefag

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, studiested Vesterålen, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen sykepleie/helsefag.

Vi søker etter en faglig engasjert person med førstekompetanse/universitetslektorkompetanse innen sykepleie/helsefag, gjerne med klinisk erfaring fra spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten. Den som ansettes må kunne undervise i sykepleierelaterte tema rettet mot flere målgrupper i helsetjenesten.

Erfaring med undervisning og veiledning av studenter i teoretiske og praktiske ferdigheter samt praksisstudier vektlegges. Det er også ønskelig med erfaring fra forsknings- og fagutviklingsarbeid. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt i en av fakultetets forskningsgrupper.

Pedagogiske oppgaver vil i hovedsak være tilknyttet bachelor i sykepleie, men det kan også være aktuelt med oppgaver tilknyttet en eller flere av fakultetets masterutdanninger. Undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger, samt veiledning av studenter i praksisstudier inngår i arbeidet.

Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Fagmiljøet innen sykepleie er ved Nord universitet fordelt på flere studiesteder og samarbeid mellom ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er sentralt. Stillingene kan derfor innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder enn det respektive kontorsted.

Redusert stilling/delt stilling kan være aktuelt dersom søker ønsker å kombinere stilling med klinisk arbeid.

Det forventes at alle søkere har en målsetting om å øke sin vitenskapelige kompetanse og delta aktivt med kunnskapsutvikling innenfor fakultetets satsningsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Initiere og bidra i arbeidet med å søke om eksterne midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets øvrige ansatte
 • Utvikling, organisering og gjennomføring av undervisning, veiledning og praksisoppfølging av studenter
 • Ferdighetstrening og simulering
 • Eksamen og sensurarbeid
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets utdanning og undervisning
 • Ivareta fakultetets faglige ansvar sammen med øvrige ansatte
 • Strategisk arbeid ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde 
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Minimum treårig helsefaglig grunnutdanning

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Relevant yrkespraksis
 • Det er ønskelig med norsk autorisasjon som sykepleier, men annen relevant helsefaglig utdanning vil også bli vurdert
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor.  Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Ref.nr. 30070687

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt. 

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Annonse
Annonse