fbpx Skriv et høringssvar i dag! Hopp til hovedinnhold

Skriv et høringssvar i dag!

Som mange vet, kom det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget med en rapport i vinter. I utvalget har det blant annet sittet representanter for arbeidsgiverforeningen Spekter. Ingen arbeidstakerorganisasjoner har vært representert. 

For oss sykepleiere innebærer innstillingen fra Arbeidstidsutvalget, dersom denne vedtas av Stortinget, at arbeidsgiver ensidig kan bestemme om vi skal ha turnuser med gjennomsnittsberegning og forkortet hviletid. Det vil si at arbeidsgivere ikke lengre trenger tillitsvalgtes underskrift for å skrive turnuser med ned til til 9 timers hvile mellom vakter. Om en arbeidsgiver da lager en turnus som vi ville vurdert som helsebelastende eller uheldig for den enkeltes velferd, har ikke den tillitsvalgte noen sanksjonsmulighet. Den tillitsvalgte mister innflytelse på turnus. Det betyr at de ansatte mister innflytelse på turnus. Det er en svært uheldig maktforskyvning, som setter mange års tilkjempede rettigheter tilbake i tid. Mangel på innflytelse er også en risikofaktor med tanke på ansattes psykiske helse og trivsel i arbeidslivet. 

Forslaget er heller ikke bra for turnusarbeidendes arbeidshelse. Det er ikke uten grunn at de medlemmene i Arbeidstidsutvalget som har arbeidstid og arbeidsmiljø som fagområde, har tatt dissens. De har altså erklært seg uenige, fordi de mener at dette kan føre til helseskadelige arbeidsforhold.

Det er også vanskelig å forstå hvordan dette skal virke rekrutterende, i et helsevesen som så sårt trenger dyktige, kloke fagfolk som har god helse og makter å stå i arbeid helt fram til pensjonsalder. 

Arbeidstidsutvalgets innstilling er nå ute på høring med frist 1. juli 2016. Høringssvar kan alle skrive, og mitt håp er at alle sykepleiere som er imot dette forslaget leverer et. 

For å hjelpe dere litt, har jeg allerede skrevet et forslag til høringssvar. Det er lov å kopiere denne teksten og lime den inn. Del og bruk! Og hvis du heller vil skrive et eget, så gjør du det. Det viktigste er at vi blir hørt! Det er både til vårt eget og til pasientenes beste at dette ikke realiseres. 

Her er lenke til nettsiden hvor høringssvar kan sendes inn

Kopiér teksten under, hvis du vil: 

I 2016 har vi en allerede dokumentert mangel på helsepersonell. Det er stort rekrutteringsbehov både nå og i framtiden. Da er det viktig å bevare gode og forutsigbare arbeidstidsordninger i helsevesenet, og sikre arbeidstid som er helsefremmende – ikke helsehemmende.

Forskning på arbeidstid viser at skift- og turnusarbeid er helsebelastende. Statens egen forskningsinstitusjon, STAMI, leverte i 2014 en omfattende rapport som dokumenterer dette. Kort hviletid mellom vakter og hyppige skifter kan ha konsekvenser for den enkelte arbeidstakers helse på mange områder: Psykisk helse, søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdommer er områder som berøres. I tillegg til dette kan søvnmangel og slitenhet på grunn av turnus og særlig kort hviletid føre til økt risiko for feil og ulykker, herunder både med risiko for pasientsikkerhet og med risiko for den enkelte ansatt. Forskningen viser også at lav innflytelse og manglende medbestemmelse på egen arbeidssituasjon har negativ innvirkning på psykisk helse.

Lange arbeidsdager, kortere hviletid og økt helgearbeid kan bli konsekvensen dersom Arbeidstidsutvalgets innstilling vedtas. I tillegg reduseres tillitsvalgtes mulighet til på vegne av ansatte å ha innflytelse på arbeidstiden.

De tillitsvalgte er de ansattes talspersoner i samarbeidet med arbeidsgiver. At all makt over arbeidstiden forskyves til arbeidsgiver vil være et tilbakesteg for trepartssamarbeidet og for turnusarbeidendes medbestemmelse. Tillitsvalgtes rolle er å bidra til god helse og velferd for hver enkelt ansatt. Dette er en god investering i sykefraværsforebygging. Når tillitsvalgt inngår avtale med arbeidsgiver om redusert hviletid er dette på grunnlag av en helhetsvurdering av en på forhånd utarbeidet arbeidsplan. Muligheten til denne helhetsvurderingen vil forsvinne dersom arbeidsgiver ikke trenger å inngå avtale med tillitsvalgte. Det er også verdt å legge til at det arbeides for å redusere bruken av redusert hviletid. 

Det er også et paradoks at utvalget foreslår å svekke tillitsvalgtes rolle når Spekter-leder Anne Kari Bratten, og flere med henne, i andre sammenhenger snakker varmt om den norske modellen og trepartssamarbeidet.

I kapittel 13.4.5 skriver Arbeidstidsutvalget at «Mens en utvidet adgang til unntak vil kunne øke risikoen for negative helseeffekter av lang og ubekvem arbeidstid noe, kan bidraget til økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse føre til en samlet samfunnsmessig gevinst». Med dette sier altså utvalgets flertall at de er villige til å ofre arbeidshelsa til de som jobber turnus med behov for gjennomsnittsberegning og redusert hviletid, til fordel for samfunnet. Å ofre ansattes arbeidshelse er ikke en fordel for samfunnet. Det er heller ikke en fordel for helsevesenet med dets eksisterende og fremtidige behov for arbeidskraft. Vi snakker om arbeidstakere som skal klare å stå i arbeid til pensjonsalder.

Det er vanskelig å se for seg hvilken samfunnsnytte det vil ha å innføre ordninger i arbeidslivet som medfører større helserisiko for de ansatte og svekket sikkerhet for pasientene. Det er interessant å se at dissensen i Arbeidstidsutvalget tas av de som har fagkompetanse på området arbeidshelse og arbeidsmiljøforskning. Jeg vil be Regjeringen om å ta hensyn til kunnskap og forskning på området og ikke gå inn for et forslag som frarådes på faglig grunnlag. 

POPULÆRE ARTIKLER NÅ