fbpx Oppfatning av tverrfaglig samarbeid | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Oppfatning av tverrfaglig samarbeid

Denne studien vektlegger betydningen av tverrfaglig samarbeid i helsefaglig utdanning, særlig når studentene er ute i klinisk praksis.

Vi vet for lite om hvordan studenter innen sykepleie og medisin oppfatter og forstår sine roller i tverrfaglig samarbeid. En rapport fra WHO (2010) vektlegger at studentene forstår betydningen av samarbeid i helsevesenet, og deres evne til å være effektive lagspillere. Nasjonal Helseplan (2007–2010) understreker at tverrfaglig samarbeid er med på å sikre kvalitet i helsetjenesten.

Målet med denne kvalitative studien var å beskrive hvordan man kan utforme og videreutvikle den tverrfaglige undervisningen innenfor sykepleie og medisin.

Utvalget besto av tolv medisinstudenter og ti sykepleierstudenter. Datainnsamlingen pågikk høsten 2011. Data ble samlet fra fire fokusgruppeintervjuer (en gruppe med bare medisinstudenter, en med bare sykepleierstudenter og to blandete grupper). Intervjuene ble guidet av to forskningsspørsmål: Hvordan oppfatter studentene sin egen profesjonsrolle i tverrfaglig samarbeid? Og hvordan opplever studentene at ulike praksisarenaer påvirker det tverrfaglige samarbeidet? Dataanalysen fulgte prinsipper for kvalitativ innholdsanalyse og førte frem til hovedtemaer og undertemaer som reflekterte essensen av forskningsspørsmålene.

Studien fant at studentene følger tradisjonelle mønstre når det gjelder hvordan de oppfatter sin egen profesjonelle rolle i tverrfaglig samarbeid. Medisinstudentene opplevde at det var forventet at de tok ansvar og at hovedvekten lå på det å arbeide selvstendig og ikke i team med andre. Sykepleierstudentene hadde en oppfatning om at de skulle være medansvarlige og jobbe tverrfaglig. De lærte at de var «limet» som sørget for et godt samarbeid om pasienten. Studien fant en betydelig variasjon i hva studentene oppfattet som gode praksisarenaer for tverrfaglig samarbeid, og her var det særlig psykiatriske avdelinger som ble framhevet. På medisinske og kirurgiske avdelinger var samarbeidet ofte avhengig av hvilken kommunikasjonsstil ledende leger hadde under previsitt og legevisitt. Her varierte det fra gode arenaer for samarbeidslæring til arenaer preget av mistillit, konfrontasjon, respektløshet og hierarkisk struktur.

 

Referanse

Ase I, Sæthre Hansen B & Aase K. BMC Medical Education 2014, 14:170

 

Kommentar:

Denne studien beskriver at det fortsatt mangler mye på å få til et velfungerende tverrfaglig samarbeid mellom leger og sykepleiere. Den viser også at studentene opplever psykiatriske avdelinger som velfungerende tverrfaglige arenaer. Kanskje andre deler av helsetjenesten har noe å lære derfra for å oppfylle kvalitetskravene fra Nasjonal helseplan og WHO?