fbpx Lyst på langvakt? Eller kanskje ikke? Hopp til hovedinnhold

Lyst på langvakt? Eller kanskje ikke?

Sykepleier på jobb.(Sykehuset i Drammen.)
HUSK PAUSENE:– Vi anbefaler to matpauser og minst en time sammenhengende pause på langvakter, sier forhandlingssjef Harald Jesnes. Sykepleierforbundet får søknader om langvakter fra både sykehus og kommuner. Illustrasjonsbilde: Marit Fonn

Hva skal til for å få lov til å jobbe langvakt? Kan man bli tvunget? Les hva du som sykepleier bør vite.

Normal arbeidstid – et ukjent begrep for de fleste sykepleiere. De sjonglerer mellom døgnrytmene, og det regnes på timer, gjennomsnitt og helgevakter.

Langvakt? Ja, jubler noen sykepleiere, jeg får tid til pasienten og færre jobbehelger.

Aldri i livet, konkluderer andre, altfor slitsomt.

77 avtaler om langvakter (lengre enn 12,5 timer) ble godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) i fjor. Hvor mange sykepleiere avtalene omfatter, er uvisst.

Se oversikt over antall avtaler de siste årene nede i saken.

Kortere langvakter, fra 10 til 12,5 timer, avtales lokalt på arbeidsplassene.

Ingen kan tvinges

Mye skal vurderes før en avtale om langvakter er på plass.

– Vi vektlegger særlig pauseavvikling, hviletid mellom vakter og kravet til kompenserende hvile, sier Harald Jesnes, forhandlingssjef i NSF.

Han legger til:

– Type arbeidssted, arbeidsoppgaver og intensitet i arbeidet er også sentralt når vi vurderer søknadene. Langvakter bør ha innslag av rolige perioder i arbeidet.

Dessuten:

– Frivillighet er en forutsetning, understreker han.

Hvem søker?

Det er arbeidsgiver som skal søke om å lage avtale for langvakter. Dette er hjemlet i arbeidsmiljølovens paragraf 10-12, som handler om unntak fra vanlig arbeidstid.

Hver enkelt sykepleier må samtykke for å kunne jobbe langvakter.

Les om hva søknaden bør inneholde nederst i saken.

Hva er egentlig vanlig arbeidstid …?

Det er arbeidsmiljøloven som definerer hva som er alminnelig arbeidstid (paragraf 10-4):

Den må normalt ikke overstige:

 • Ni timer i løpet av 24 timer
 • 40 timer i løpet av sju dager

Men for dem som har belastende arbeidstidsordninger – som skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid – er den ukentlige maksgrensen lavere:

 • 38 timer i løpet av 7 dager for arbeid døgnet rundt på hverdager
 • 36 timer i løpet av 7 dager for arbeid døgnet rundt hele uken (inkludert helg)

Man kan avtale kortere arbeidstid gjennom tariffavtale. Sykepleiere i to- eller tredelt turnus har som oftest avtalt en ukentlig arbeidstid på 35,5 timer.

For sykepleiere med dagarbeid, er arbeidstiden 37,5 timer.

Gjennomsnittsberegning må avtales

Men arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Det betyr at en sykepleier i perioder kan jobbe mer enn grensen for det som er alminnelig arbeidstid, mot å jobbe tilsvarende mindre i andre perioder. I gjennomsnitt skal ikke arbeidstiden overstige det som er lovlig.

– Alle turnusordninger for NSF-medlemmer som innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, avtales med lokale tillitsvalgte, sier Harald Jesnes.

Korte og lengre langvakter

Lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver kan avtale langvakter som er mellom 10 og 12,5 timer. Er de lengre enn 12,5 timer, må arbeidsgiver søke NSF sentralt om godkjenning.

Avtalene som inngås er mellom arbeidsstedet og NSF.

Langvakter er ofte i helgene

– Vi får søknader om langvakter fra både sykehus og kommuner, men flest fra kommunene, sier forhandlingssjef Harald Jesnes.

Type arbeidssted i kommunene varierer, alt fra hjemmesykepleie og sykehjem til psykiatri og bofellesskap.

– Gjelder søknadene ofte helgejobbing?

– Ja, for langvakter betyr ofte færre helgevakter, sier Harald Jesnes.

– Søknader om langvakter kommer ofte fordi virksomhetene vil få flere opp i hele stillinger. 

Mange medlemmer ønsker å prøve ut langvakter.

Harald Jesnes, NSF

Avtalene om langvakter gjelder som regel inntil 12 måneder. Som oftest blir ordningen forlenget.

– Mange medlemmer ønsker å prøve ut langvakter. Arbeidsstedene som lykkes med slike vakter, har involvert ansatte og brukt tid før de satte i gang, opplyser forhandlingssjefen.

Han poengterer at langvakter ikke skal legges opp som dobbeltvakter:

– Langvakter dreier seg om å organisere arbeidsdagen på en annen måte.

Viktige pauser

– NSF er svært opptatt av at sykepleierne skal ha tilstrekkelig med pauser på langvaktene, sier Harald Jesnes.

– Hvor mange og hvor lenge skal pausene være?

– I utgangspunktet anbefaler vi to matpauser og minst en time sammenhengende pause, sier Jesnes.

Det vil for eksempel si en halvtime om morgenen, en halvtime om kvelden og en time midt på dagen.

Poenget med pause er restitusjon

Harald Jesnes, NSF

– Kan man forlate arbeidsstedet den ene timen?

– Poenget med pause er restitusjon. Man skal kunne ta seg inn med et avbrekk etter en arbeidsøkt. Det kan være ved å gå seg en tur, hvile i en god stol på pauserommet, eller i en seng, sier Jesnes.

– Pausene må ordnes slik at andre tar seg av driften når de på langvakt har pause. Hvis to er på langvakt, kan det være lurt at de ikke tar pause samtidig.

– Er pausene betalt?

– Ja, betalte pauser er som oftest en del av ordningen.

– Og hvis sykepleierne ikke får tatt pausene de har krav på, fordi noe skjer med pasientene?

– I helsevesenet kan det alltid skje akutte ting, som hjertestans, eller at en sykehjemsbeboer må plutselig på sykehus. Skjer dette, skal det noteres, i prinsippet som avvik. Ofte har man avtalt at det skal betales overtid hvis man ikke får tatt pausen, forteller Jesnes.

Arbeidstidsordningen skal evalueres jevnlig av de ansatte, og et av spørsmålene er om pauser er blitt avviklet.

– Er svaret nei, vil ikke NSF videreføre avtalen, med mindre arbeidsgiver sørger for at de ansatte får tatt pausene de skal ha, sier Jesnes.

Mindre syke

– Vi ser også på sykefraværet. For mange av dem som jobber langvakter går sykefraværet ned, og det er lavere enn gjennomsnittet for helsesektoren, opplyser Jesnes.

– Det er ikke forsket på hva som er grunnen, men i evalueringene av disse ordningene kommer det frem at sykepleiere opplever mindre stress, fordi oppgavene organiseres på en annen måte på en langvakt. Sjeldnere helgearbeid og mer tid til sosialt liv spiller nok også inn.

– Men, understreker Jesnes, – langvakter passer ikke for alle. Og de som ikke vil, de slipper. For det er jo en frivillig ordning.

Kan avtale unntak for hviletid

Vanligvis skal en arbeidstaker ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av et døgn. Og i løpet av en uke skal man ha fri 35 timer.

Også her gir arbeidsmiljøloven mulighet for unntak: Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan avtale å gå ned til 8 timers hviletid.

– Men avtales det kortere hviletid enn 11 timer før neste vakt, må hviletiden tas igjen det påfølgende døgn. Dette kalles kompenserende hvile. Man kan ikke samle opp og ha mange langvakter på rad, man trenger jo hvile og restitusjon hvert døgn, sier Jesnes.

Man kan ikke samle opp og ha mange langvakter på rad.

Harald Jesnes, NSF

NSF ser gjennom utkastet til turnus og kontrollerer at kravene til hviletid og kompenserende hvile er oppfylt.

Langvaktene i avtalene NSF inngår, er som oftest 13–14 timer.

Sykepleierne som har samtykket til å jobbe langvakter, kan angre seg:

– Ønsker de ansatte å slutte med langvakter, kan vedkommende gå tilbake til vanlig turnus, opplyser forhandlingssjefen.

Belastende å jobbe lenge? Eller risikofylt?

Loven stiller krav til både helse og sikkerhet, og at det skal gjøres en forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningene:

– Vi vurderer om helse og sikkerhet blir ivaretatt før vi kan inngå en avtale om lange vakter. Vi vurderer hver enkelt søknad grundig, understreker Jesnes.

Arbeidstidsordninger skal «være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn», ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 10–2.

– Vi forutsetter at tillitsvalgte og verneombud lokalt er involvert i prosessen, og at de kan anbefale langvaktene vi skal vurdere. Sier de nei ute på arbeidsplassen, overprøver ikke vi det sentralt.

– NSF legger opp til et godt samarbeid med dem som sender inn.

Avviser sjelden

Forhandlingssjef Harald Jesnes understreker at lange vakter ikke passer alle steder.

– Type arbeidsoppgaver og arbeidssted må vurderes nøye før vi inngår en slik avtale.

– Hvor ofte avviser dere søknadene om langvaktavtaler?

– Det er veldig få som ikke bli godkjent. Hvis søknaden ikke er god nok, eller turnusen ikke overholder krav til for eksempel hviletid, går vi i dialog med arbeidsgiver.

Jesnes legger til at lokale tillitsvalgte kan ha stoppet søknader før de kommer til NSF sentralt.

– Vi opplever at det foregår gode prosesser lokalt. Informasjonen på NSFs nettside bidrar forhåpentligvis til dette, sier forhandlingssjef Harald Jesnes.

NSF-lederen: – Brukes som et virkemiddel for å få flere hele stillinger

– Anbefaler NSF bruk av langvakter?

– Vi har sett at langvakter brukes som et virkemiddel for å få flere hele stillinger, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

– Vi vet også at langvakter fungerer godt mange steder, og at flere av våre medlemmer er fornøyde med denne måten å jobbe på.

Også By understreker at langvakter ikke passer for alle, og at en slik ordning derfor må være frivillig.

– I tillegg må langvaktene selvsagt være forsvarlige, både ut fra pasientsikkerhet og ansattes egen helse, sier NSF-lederen.

Totalt antall sentrale NSF-avtaler om langvakter i perioden 2011- 2018:

Hittil i 2019 (midten av februar) har NSF sentralt inngått 37 avtaler.

Søknaden om bruk av langvakter må blant annet inneholde følgende opplysninger/dokumenter:

 • Ønsket avtaleperiode.
 • Hvorfor man ønsker å ta i bruk langvakter.
 • Arbeidstakernes syn på bruk av langvakter.
 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon (intensitet i arbeidet, innslag av rolige perioder, krav til årvåkenhet, fysisk krevende arbeid, egenkontroll).
 • Beskrivelse av turnusen (vaktlengde, hviletid osv.).
 • Antall, lengde og fordeling av pauser. Tilgang til pauserom og mulighet til å trekke seg tilbake/hvile.
 • Lokale parters vurdering av helse- og velferdsmessige konsekvenser av ordningen.
 • Kan arbeidet utføres sikkert selv om arbeidstaker er sliten/trøtt, hvordan balanseres arbeid og sosialt liv.
 • Hvordan løses fravær på langvakter?
 • Plan for evaluering av ordningen.

Kilde: Norsk Sykepleierforbund

Les også:

– Langvakter minsker risikoen for sykefravær. Så lenge de er frivillige

Øystein Vedaa, psykolog. Postdoktor ved Folkehelseinstituttet og NTNU
KONKURRANSEFORTRINN: – Sannsynligvis tåler noen lange vakter – uavhengig av alder, kjønn, fleksibilitet og trøttbarhet, eller om de er a- eller b-mennesker, sier Øysten Vedaa, som er psykolog og postdoktor. Foto: Marit Fonn

– Når sykepleierne får lov til å velge sjøl, kan det redusere den negative effekten av ugunstige skift, sier psykolog og postdoktor Øystein Vedaa.

– Vi ville finne ut hvordan vakter på 12 timer eller lengre påvirker sykefraværet, forteller psykolog Øystein Vedaa, postdoktor ved Folkehelseinstituttet og NTNU.

Ni av ti av de spurte er sykepleiere i Helse Bergen, og ni av ti er kvinner.

– Undersøkelsen viser at å jobbe 12 timer eller mer minsker risikoen for sykefravær, sier han.

– Risikoen for sykefravær sank dessuten med antallet lange vakter, forteller Vedaa.

Han er førsteforfatter til artikkelen, som er publisert internasjonalt. Studien er utført i samarbeid med forskere ved Institutt for samfunnspsykologi på Universitetet i Bergen.

Se fakta om undersøkelsen nederst i saken.

Både overtid og permanente vakter

De lange vaktene er både vanlige vakter med overtid og permanente langvakter.

Rundt halvparten hadde hatt én eller flere langvakter i løpet av en tremånedersbolk.

– Gjennomsnittet var 2,7 langvakter. Noen hadde hatt få langvakter, og noen hadde hatt mange, sier Vedaa.

Det ble målt om sykepleierne i studien er a- eller b-mennesker, og hvor fleksible eller rigide de er med hensyn til når på døgnet de sover.

Det vil si i hvilken grad man tilpasser seg en varierende døgnrytme.

– Også sykepleiernes «trøttbarhet» er målt. Det vil si hvor stor evne de har til å motstå trøtthet, forteller Vedaa.

– En evne som åpenbart er viktig hvis du er pilot, men også for sykepleiere, der det å duppe av på feil tidspunkt kan ha store konsekvenser for liv og helse, legger han til.​

Bedre tid til å restituere seg mellom vaktene

Undersøkelsen viser at lange og skift gir mindre sykefravær enn lange og mange.

– Hvis man har langvakter, og samtidig totalt sett færre av alle typer skift, er fordelen med langvakter større enn om man har langvakter, og samtidig et høyt antall av alle typer skift, sier Vedaa.

Han resonnerer videre:

– Har man langvakter, vil man normalt redusere det totale antallet skift. Kanskje er det friperiodene mellom vaktene som er fordelaktige. En forklaring kan være at de har bedre tid til å restituere seg mellom vaktene, sier Vedaa.

Og mer tid til å planlegge

Øystein Vedaa tror også at sykepleierne opplever at de får mer tid til å planlegge og prioritere på langvaktene, og at det blir mer kontinuitet i arbeidet.

– Det er jo en fordel for pasientene, også, at sykepleierne på vakt har mer oversikt over dem.

Vedaa legger til at ifølge denne studien er nattevakter ikke assosiert med økt sykefravær, men det er derimot kveldsvakter.

– Sannsynlig at noen er mer robust

Øystein Vedaa antar at noen har et slags konkurransefortrinn, fordi de sannsynligvis tåler lange vakter – uavhengig av alder, kjønn, fleksibilitet og trøttbarhet, eller om de er a- eller b-mennesker:

– Sannsynligvis er noen mer robuste enn andre. Det kan være at de er friskere, men det vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvor fysisk aktive de er, sier han.

– Uansett sitter vi igjen med at det er en fordel med langvakter. Når de har valgt det selv, vel å merke, sier forskeren.

Av sin prosjektleder Anette Harris, som er sykepleier, har han fått høre at det er veldig valgfritt å ha slike vakter i Norge. Arbeidsgivere kan i få tilfeller pålegge en ansatt å jobbe 12-timersvakter som en permanen ordning.

– Langvakter passer ikke for alle

– Er det en idé at noen jobber bare lange vakter?

– Den fulle fordelen vil kun gjelde når alle jobber lange skift, ifølge Kari Ingstad, som også er sykepleier og forsker. Men det er jo urealistisk. Det passer ikke for alle. Frivilligheten må ivaretas.

Vedaa forklarer hvorfor:

– Når sykepleierne får lov til å velge sjøl, kan det redusere den negative effekten av ugunstige skift. I en studie fra Danmark introduserte forskerne mer selvbestemt turnus, der de ansatte kan ha de ugunstige skiftene når de ønsker det selv, sier han.

Tanken på økt lønn kan dempe ubehag

– Når overtid ikke er planlagt, men assosiert med økt lønn, kan det tenkes at dette også vil dempe noe av ubehaget og den negative effekten av å ha lang vakt, sier forskeren.

– Dessuten kan det være slik at de med ugunstige skift har en høyere terskel for å melde seg syk. De er mer solidariske med kollegene.

Økt risiko for ulykker

– Når vi ser på sykefraværet, er det en fordel med lange skift, sier psykolog Vedaa.

– Da er det bare å peise på?

– Det rettferdiggjør å prøve det ut. Men det er ikke bare gull og grønne skoger. Det er stor enighet om at lange skift øker risikoen for ulykker, sier Vedaa.

Denne studien sier ikke noe om ulykkesrisiko, men Vedaa påpeker at ifølge studier av andre yrkesgrupper dobles risikoen for ulykker på 12-timersvakter, sammenliknet med vakter på 8 timer.

– Dumt, særlig hvis man har med mennesker å gjøre?

– Ja, det passer dårlig at vaktene er over åtte timer, for da blir man trøtt. Det er vanskelig å opprettholde presisjonen. Derfor må vi være obs på at 12 timer på jobb ikke passer for alle. Yrkessjåfører bør ikke ha slike vakter.

At presisjonen synker, gjelder spesielt de monotone oppgavene:

– Det er lettere å holde seg i ånde hvis man har komplekse arbeidsoppgaver.

– Hva med sykepleiere, da?

– Jeg vet ikke om de jobber monotont, sier Øystein Vedaa.

Dette vet prosjektleder Anette Harris mer om, for hun er selv sykepleier.

LES hva hun sier om langvakter :   – Langvakter egner seg ikke på alle akuttavdelinger

Forskningsartikkelen: Long working hours are inversely related to sick leave in the following 3 months: a 4-year registry study

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.