Helsedirektoratet: Multidoseråd kommer i høst

MÅ VURDERE SITUASJONEN: Det finnes ikke et enkelt «ja» eller «nei» på spørsmålet om sykepleiere har lov til å klippe opp og endre innholdet i multidoseposer, ifølge Statens helsetilsyn.

– Multidoseposene bør bare klippes opp unntaksvis, sier Kristin Klem i Helsedirektoratet.

Til høsten kommer det nasjonale faglige råd for praktisk håndtering av multidosene.

– Mange venter på disse rådene. Tilbakemeldingene tyder på at det er uklare ansvarsforhold og problemer med å overføre informasjon mellom nivåene, sier Kristin Klem, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

De praktiske rådene vil blant annet ta opp praksisen med å klippe opp multidoseposene før pasienten får den.

– Rådene vil ha anbefalinger når det gjelder det å gå inn i posene og endre innholdet underveis i leveringen, sier hun.

Øker risiko

– Klipp og lim i multidoseposene bør ikke gjøres uten gode rutiner som sikrer at pasienten får riktige legemidler.

Samtidig har hun forståelse for at sykepleiere er nødt til å løse situasjoner som oppstår.

– Det øker risikoen for feil. For eksempel tabletter som mangler, bør heller legges i en dosett ved siden av, eller pasienten bør få tablettene i originalforpakning. Eventuelt bør man bestille en hastelevering, den kan komme dagen etter.

Nasjonale faglige råd kommer til høsten og vil gjelde både for dagens multidosesystem og de bebudede e-multidosene. For sistnevnte starter flere pilotprosjekter utover våren.

Merarbeid

Problemene med multidoseleveransen har ført til merarbeid ved medisinutdelingen flere steder. I Bergen har rundt 40 fastleger boikottet multidosene og gått over til dosett for pasientene, i påvente av et elektronisk system som gjør at de ikke trenger å bruke faks eller brev for å endre medisinlistene.

I Kristiansand kommune er det satt inn flere vikarer ekstra for å sikre at pasientene får riktige medisiner i multidosen som leveres ut.

Les også: Sintef-forsker mener multidosesystem bør forenkles

Ikke klart ja eller nei

– Som hovedregel skal ikke multidoseposer klippes i eller limes igjen, det vil si det skal ikke være nødvendig å gjøre dette. Multidoseposene er ferdig istandgjorte legemidler etter legens forordning til den enkelte. Så som hovedregel skal ikke posene klippes i, korrigeres og limes igjen, svarer seniorrådgiver Olaug Nørstrud i Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Statens helsetilsyn i en e-post.

– Hvor vidt sykepleiere har lov til å klippe i multidoseposer kan ikke besvares med kun «ja» eller «nei». Det er flere forhold som er avgjørende for hvordan dette ville blitt vurdert, svarer hun.

Ikke for lange perioder

Hun opplyser at det har vært en problemstilling at posene pakkes for en forholdsvis lang periode, og at det i denne perioden blir gjort endringer på pasientens legemiddelliste. Da er ikke innholdet i multidoseposene lenger er i samsvar med legemiddellisten.

– I slike tilfeller vil det være nødvendig å korrigere innholdet eller sørge for at pasienten eller brukeren får legemidler som er i tråd med legens forordning på en annen måte, skriver hun. Hun mener dette er et argument for at posene ikke bør pakkes for en altfor lang periode. 

Hun understreker at det er den enkelte virksomhetens ansvar å lage gode avtaler for dette. Det er virksomhetens ansvar å vurdere risikoen ved at multidoseposene pakkes for en lengre periode.

Dobbeltkontroll

– Virksomheten har også ansvar for å etablere rutiner for hvordan sykepleiere skal håndtere situasjoner der innholdet i multidoseposene ikke lenger samsvarer med legemiddellisten. Rutinen bør inneholde krav om dobbeltkontroll dersom innholdet må korrigeres, og det bør stilles krav om at det raskt sendes melding til apotek slik at pasienten eller brukeren får en ny multidoserull så raskt som mulig.

Hun opplyser at det samme gjelder dersom sykepleiere eller andre oppdager at det er feil i multidoseposenes innhold når de gjør kontroller før utlevering.

– Kort oppsummert: Som hovedregel skal ikke posene klippes eller limes. Virksomheten må ha rutiner for hvordan situasjoner der innholdet i posene ikke lenger samsvarer med legemiddellisten, skal håndteres. Rutiner bør utarbeides på bakgrunn av en risikovurdering, skriver Nørstrud.

Rundt 40 fastleger i Bergen boikotter multidose

LEI: Rundt førti av Bergens fastleger har sett seg lei på å måtte sende faks og brev for å få endret pasientenes medisiner.

Flere av sykepleierne i hjemmetjenesten i Bergen må tilbake til å legge medisiner i dosett.

– Jeg har gjort en grov opptelling og kommet til at rundt 40 fastleger har meldt fra om at de går bort fra multidoser, sier Hilde Heggelien, etatsdirektør for hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune til Sykepleien.

Boikotten kommer fordi man ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidoser, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening og fastlege ved Fana legekontor.

– Vi er lei av å måtte sende en faks eller et brev hver gang vi skal oppdatere medisinlistene til pasientene. Systemet er tungvint, det gir oss mye ekstraarbeid og faren for feilmedisinering er høyere, sier Ramstad.

Dobbeltkontroll

I slutten av februar var det 29 fastleger som hadde gått fra multidoseordning til dosett, ifølge NRK Hordaland. Nå har altså antallet leger