fbpx Legepresidenten: Vil vite om spesialistsykepleierne skal diagnostisere Hopp til hovedinnhold

Legepresidenten: Vil vite om spesialistsykepleierne skal diagnostisere

Marit Hermansen, president i Legeforeningen
KRITISK: Legeforeningens president Marit Hermansen syns forslaget om spesialistsykepleiere er altfor uklart. Både NSF-lederen og helseministeren mener at legene ikke har noe å frykte.  Foto: Marit Fonn

– Jeg er bekymret for at man lager en utdanning for sykepleiere uten at man vet nøyaktig hva man skal bruke den til, sier legepresident Marit Hermansen. Hun vil ha avklart hva de avanserte sykepleierne skal gjøre.

Den foreslåtte spesialistutdanningen i avansert sykepleie skaper frykt, melder Dagens Medisin.

Både Legeforeningen og Nasjonalt senter for distriktsmedisin er kritisk.

Saken har skapt stor debatt på nettstedet. Spesialist-sykepleiere ble «minileger» i Australia, er blant titlene.

Forslaget om utdanningen ble lansert av helseminister Bent Høie i april. Det dreier seg om en master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS), som skal gi grunnlag for en offentlig spesialistgodkjenning.

Les om forslaget: Vil ha spesialister i allmennsykepleie

Fristen for å svare på høringsforslaget var 1. juli. I sitt svar skriver Legeforeningen at den er «kritisk til at sykepleierne skal ha så omfattende selvstendig utrednings- og behandlingsansvar som det synes å være lagt opp til i forskriften».

Legepresidenten: – Har skapt stor forvirring

– Hva er dere mest redde for?

– Jeg vil si det annerledes, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen, til Sykepleien.

– Vi ønsker økt kompetanse i primærhelsetjenesten. Sykepleiere med videreutdanning og denne tilleggskompetansen er veldig ønsket fra vår side. Men høringsutkastet har skapt stor forvirring og usikkerhet der ute fordi rollene og ansvaret er dårlig avklart, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen, til Sykepleien.

– Er det fastlegene som er forvirret?

– Det er mange som nå uttrykker at ansvarsfordelingen er dårlig beskrevet. Er det noe vi som skal samarbeide i kommunene ikke trenger, så er det uklare roller og ansvar. Det er det vi utfordrer ministeren på.

– Veldig uklart om sykepleierne skal diagnostisere og behandle

– Hva kan gå galt?

– Uklare ansvarsforhold gir høyere risiko for feil. Det kan gå ut over pasientene, sier Marit Hermansen.

– Frykter dere at sykepleiere skal diagnostisere?

– Ministeren sier at sykepleiere både skal jobbe selvstendig og i team. Det er veldig uklart om sykepleierne skal diagnostisere og behandle.

– Det er det dere frykter mest?

– Det er ett av de viktige spørsmålene som må oppklares.

– Kan gjøre at vi ikke får til et godt samarbeid

– Hva er det verste som kan skje med en slik utdanning?

– Jeg er bekymret for at man lager en utdanning for sykepleiere uten at man vet nøyaktig hva man skal bruke den til. Vi kan ikke ende opp med uklare oppgaver og roller som gjør at vi ikke får til et godt samarbeid i kommunene. Dette er ikke helsetjenesten vår tjent med, mener legepresidenten.

– Hva med forsøkene med primærhelseteam?

Les om teamene er: Utvider satsingen på primærhelseteam

– Nettopp der er ansvaret tydeligere avklart. Jeg er mer bekymret for hva slags ansvar sykepleiere skal pålegges utenfor primærhelseteam, sier Hermansen.

– Fastlegene har et veldefinert ansvar

– Det fins allerede flere utdanninger i avansert klinisk sykepleie?

– Ja, men det er ganske stor forskjell på et smalt fagområde i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, der pasientene har fem-seks ulike diagnoser og kompliserte sykehistorier. Her er det viktig at rollene er tydelig klargjort.

– Hva venter du på nå?

– Hvis dette skal bli en god høringsprosess, må helseministeren oppklare dette en gang for alle, mener Hermansen.

– Som berører spesielt om fastlegene?

– Fastlegene har et veldefinert ansvar for pasientene på sin liste. Da er det viktig å vite hvilken rolle sykepleierne er tiltenkt framover.

– S pesialist i allmennmedisin Berit Marie Lien skrev i et innlegg at hun frykter å ikke få se pasienten i det hele tatt?

– Med fastlegereformen ble ansvaret tydelig plassert, pasientene fikk en rettighet de ikke hadde fra før. Dette er noe av det viktigste med hele fastlegeordningen.

– Har du eksempler på ansvar og roller dere synes sykepleierne kan ha?

– Vi vet hvilket ansvar og hvilke roller helseprofesjonene har i dag. Vi og mange andre spør om man nå skal endre på systemet. Siden dette er så dårlig utredet i forslaget, trenger vi en avklaring fra ministeren, sier legepresident Marit Hermansen.

NSF-leder: – Må bero på en misforståelse

– At Legeforeningen er opprørt over høringsforslaget, må bero på en misforståelse, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun utdyper:

– For det er ikke vi sykepleiere som skal sette medisinske diagnoser. Vi observerer og vurderer pasientenes helsetilstand hele døgnet, og hvis vi oppdager noe som trenger å følges opp av lege, tar vi kontakt. Det er legene som har ansvar for å forordne behandling.

By er veldig glad for regjeringens forslag. NSF har lenge ivret for å få godkjent sykepleiere som spesialister.

– Jeg er veldig fornøyd med det NSF har klart få til, sier hun.

– Hva er det nye sammenliknet med andre avanserte kliniske utdanninger for sykepleiere?

– Denne utdanningen er en villet strategi, fordi det er stadig flere pasienter som behandles ute i kommunene. Pasientene er sykere enn tidligere, og det er behov for et mer avansert nivå på sykepleien. Det handler om å ivareta pasientsikkerheten, sier By.

– Er ingen trussel for legene

– Dette spesialiseringen bør ikke være noen trussel for legene. Det er en styrking av pasientbehandlingen i kommunene, fordi det kreves mer avansert kunnskap, sier By.

Hun viser til at flere andre land i mange år har hatt denne typen sykepleiere, kalt «advanced nurse practitioners».

– Det trenges økt kunnskap for å kunne behandle pasientene nærmere hjemmet. Dette er å imøtekomme pasientenes behov, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Hva har helseminister Høie sagt?

I et intervju med Sykepleien nylig sa helseminister Bent Høie dette:

– Med spesialistgodkjenning vil det kunne komme oppgaver leger gjør i dag.

Han viste til at det mangler faglige karrieremuligheter for sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

– Jeg har vært urolig for at sykepleiere som ønsker en karriere, enten må bevege seg langt fra pasienten i ledelsesposisjoner, eller inn i sykehusene, fortalte helseminister Høie.

En spesialistgodkjenning som avansert klinisk sykepleier vil være en karrierevei som gjør at sykepleierne blir i kommunene, mente Høie i intervjuet.

– Legen er faglig leder på legekontoret

Til Dagens Medisin sier Bent Høie at spesialist-sykepleierne skal jobbe selvstendig, men med sykepleiefaglige oppgaver.

På spørsmål om hva en avansert klinisk sykepleier (AKS) konkret skal gjøre og ikke gjøre, svarer helseministeren:

– På et legekontor er det legen som er faglig leder av teamet, det er det ikke foreslått noen endring på. Men denne kompetansen vil være nyttig, først og fremst i kommunale helse- og omsorgstjenester, i oppfølgingsteam og som faglig ledelse i det sykepleiefaglige.

Høie blir også spurt om tanken er at de spesialiserte sykepleierne skal avlaste fastlegene.

Han svarer slik til Dagens Medisin:

– Denne saken har veldig lite med fastlegene å gjøre. Dette handler om kommunene og innbyggerne sine behov.

Kjersti Toppe (Sp) ber statsråden avklare rollene

Lege og stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) har levert dette spørsmålet til helseminister Bent Høie:

Vil regjeringen med den nye masterutdanningen for sykepleiere legge til rette for at sykepleiere skal arbeide selvstendig med utredning og behandling av uavklarte tilstander, noe som i dag er en oppgave og ansvar som er lagt til legene, og dersom ikke, kan statsråden rydde opp og sørge for en forståelig rolle- avklaring mellom de nye spesialistsykepleierne og fastlegene?

Kjersti Toppe begrunner spørsmålet slik:

Både Legeforeningen og Nasjonalt senter for distriktsmedisin( NSDM) har sterke innvendinger mot regjeringens planer om ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fordi det legges opp til at sykepleierne skal ha omfattende selvstendig utrednings- og behandlingsansvar. NSDM viser til andre land der nurce practioners har erstattet leger i distriktene.

Bent Høie, som må svare skriftilig innen seks dager, har ennå ikke svart, men saken kan følges her.

Les også:

Vil ha spesialister i allmennsykepleie

Bildet viser helseminister Bent Høie.
FØRST UTE: Helseminister Bent Høie ønsker at sykepleiere som tar en master i avansert klinisk sykepleie skal kunne søke om spesialistgodkjenning. Foto: Marit Fonn

Regjeringen ønsker avanserte allmennsykepleiere med spesialistgodkjenning i kommunene. – Veldig godt nytt, sier Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet står sammen om et forslag om allmennsykepleiere: En master i avansert klinisk allmennsykepleie skal forskriftsfestes gjennom en nasjonal retningslinje.

Formålet med forskriften er blant annet å sikre at kandidater med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie får samme sluttkompetanse, uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved.

Masteren skal så gi grunnlag for en offentlig spesialistgodkjenning.

– Ett skritt nærmere

– Dette er veldig godt nytt, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

– Vi er mange som har jobbet med samme mål for øye i denne saken. Med dette forslaget er vi ett skritt nærmere å kunne oppfylle det politiske målet om at flere pasienter skal kunne få behandling nær hjemmet. Samhandlingsreformen har blitt innført uten en plan om kompetanseheving i kommunene, jeg håper nå at dette forslaget går videre, sier hun og understreker at spesialistgodkjenning ligger som en forutsetning i forslaget.

– Dette blir den første gruppen sykepleiere som får spesialistgodkjenning. Vi har mange gode kandidater til andre vi mener bør få samme godkjenning. Helsesykepleierne kan gjerne være de neste, sier hun. 

– Spesialistgodkjenning er viktig, fordi den sier noe om hvilken kompetanse en sykepleier med spesialutdanning skal ha, sier By.

Samarbeid

Mastergraden er en oppfølging av stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste. Forslaget til hva mastergraden skal inneholde, er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med høgskoler og universiteter, KS, kommuner og Norsk Sykepleierforbund.

Målet er å heve kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og allmennsykepleierne skal etter endt utdanning ha «omfattende klinisk vurderings-, handlings og beslutningskompetanse til å ivareta selvstendige roller med utvidede funksjons- og ansvarsområder i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.»

Barn og unge inngår i utdanningen, men det er gjort en avgrensning mot innholdet i helsesykepleier- og jordmorutdanningene, heter det i forslaget.

Her kan du lese hele  forslaget

  – Må gi mulighet til kompetanseheving

  – Vi trenger gode tjenester der folk bor, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

  – I kommunene kan vi forebygge og fange opp fysiske og psykiske lidelser i en tidlig fase. Det er også i kommunene vi skal mestre livet med sykdom. Skal vi heve kvaliteten på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, må vi gi dem som jobber der, mulighet til å heve kompetansen sin, sier Høie.

  – Regjeringen vil innføre offentlig spesialistgodkjenning for denne gruppen. Det er for å signalisere at sykepleiere med denne masterutdanningen er viktig i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Vi har bevilget 10 millioner i lønnstilskudd til sykepleiere i kommunen som tar videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, sier Høie.

  Avansert og klinisk

  Det er foreslått å bruke forkortelsen AKS på masteren. Bakgrunnen er at AKS er innarbeidet både i utdanningsmiljøer og i helse- og omsorgstjenester, heter det i høringsbrevet.

  «Begrepene avansert og klinisk er med å definere innhold og retning for denne masterutdanningen og fanger samtidig opp internasjonalt bruk av advanced og clinical om tilsvarende utdanningsløp.

  Det er i tråd med International Council of Nursing sin definisjon av Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse, og som denne utdanningen viser til. Det er også et poeng å tydeliggjøre at masterutdanningen er rettet mot å utføre sykepleie basert på forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap og dermed styrke det kliniske arbeidet med pasienter.»

  Helsedirektoratet diskuterer i et bakgrunnsdokument en ordning hvor de som allerede har tatt en master i avansert geriatrisk sykepleie eller avansert klinisk sykepleie, også skal kunne søke om spesialistgodkjenning. 

  Høringsfristen er 1. juli.

  Les også:

  Innsatsteamet i Færder sikrer brukere raskere behandling

  Helsedirektoratet vurderer å slå sammen fire videreutdanninger for sykepleiere

   OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

   Sykepleiens historiske arkiv

   Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

   Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.