fbpx Millionstøtte til utdanningsprosjekter i Afrika Hopp til hovedinnhold

Millionstøtte til utdannings­prosjekter i Afrika

Ingrid Tjoflåt, dr. Jane Rogathi og Bodil Bø i Tanzania
SYNERGIEFFEKTER: – Vi tror prosjektet vil bidra til mange synergier mellom de to afrikanske partnerne, sier Ingrid Tjoflåt via en pressemelding. På bildet står hun lengst til venstre sammen med dr. Jane Rogathi fra Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania og førsteamanuensis ved UIS, Bodil Bø. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: UIS/Ingrid Tjoflåt

En satsing på simuleringsbasert undervisning i sykepleie- og jordmorutdanningen i Malawi og Tanzania er et av flere sykepleierelaterte prosjekter som har sluppet gjennom nåløyet til Norads Norhed II-program.

– Denne bevilgningen vil bety svært mye for dem som skal delta i prosjektet, sier Ingrid Tjoflåt til Sykepleien.

Tjoflåt er dosent i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UIS).

Hun er også koordinator for et prosjekt med mål om å styrke sykepleie- og jordmorutdanningen i Malawi og Tanzania gjennom simuleringsbasert undervisning.

Prosjektet er et samarbeid mellom UIS, Kamuzu College of Nursing (KCN) i Malawi og Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMU) i Tanzania.

Støtte til 60 prosjekter

Rett før jul kom beskjeden om at prosjektet var et av de 60 som nå får støtte gjennom Norhed II-programmet til Norad, der målet er å styrke samarbeid innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland.

Det overordnede målet med prosjektet i Malawi og Tanzania skal være å dele kunnskap om og implementere simuleringsbasert undervisning for å styrke kapasiteten og kvaliteten i sykepleie- og jordmorutdanningen i de to afrikanske landene.

Midlene vil blant annet gå til å finansiere fire doktorgradsstudenter og seks masterstudenter, som igjen vil kunne formidle kunnskap videre til lærere ved sykepleierutdanninger og jordmorskoler i landene

Ingrid Tjoflåt

– Bevilgningen er 18,7 millioner, og midlene vil blant annet gå til å finansiere fire doktorgradsstudenter og seks masterstudenter, som igjen vil kunne formidle kunnskap videre til lærere ved sykepleierutdanninger og jordmorskoler i landene, sier Tjoflåt.

Hun forteller at fire av masterstudentene vil rekrutteres fra spesielt sårbare grupper, som internt fordrevne flyktninger eller stammer med mindre muligheter for å ta høyere utdanning.

Prosjektet skal etter planen gjennomføres i perioden 2021 til 2026.

Justeringer på grunn av covid-19

– Som alt annet i disse dager, må vi gjøre justeringer som følge av covid-situasjonen. Prosjektlederne i Tanzania og Malawi er utdannede sykepleiere og jordmødre med doktorgrader, og vi samarbeider med dem for å avklare hvordan vi best kan gjennomføre prosjektet, forteller Tjoflåt, som selv håper å kunne besøke de to samarbeidslandene i løpet av høsten.

Blant de andre tildelingene i Norhed II finner vi et Oslomet-ledet prosjekt om jordmorforskning- og utdanning i Ghana og Palestina samt et opplæringsprogram for bedring av mødres og nyfødtes helse i Malawi, ledet av NTNU i Trondheim.

Se hele listen med tildelinger her [pdf].

Norad mottok 199 søknader innen fristen, hvorav 60 fikk støtte. Totalt ble det søkt om 3,1 milliarder kroner, mens den totale rammen for utlysningen er 1,1 milliard.

Les også:

– Sykepleiere som realiserer seg selv, blir værende i jobben sin

Bildet viser en sykepleier som holder et papirhjerte foran hjertet sitt
EKTE: – Når sykepleiere er ekte, bruker de sine evner, sin kunnskap og sin erfaring – hele seg – og praktiserer det som betyr noe for dem i møte med den andre, skriver innleggsforfatteren. Foto: Mostphotos

– Å sette ord på hva det er som betyr noe for deg som sykepleier vil være viktig for at du fortsetter i jobben din uansett hvor din arbeidsplass er, skriver Linda Horne Mæland.

For noen kan selvrealisering handle om lønn eller status. For helsesykepleierne jeg har intervjuet i mitt doktorgradsarbeid innebærer det å kunne bruke seg selv og sin kunnskap i utøvelsen av det de vurderer som god sykepleie. Studien viser at sykepleiere trenger å rette blikket mot seg selv. For å fortsette i yrket trenger de å rette oppmerksomheten mot hva det er som er av betydning for dem selv. Slik kan kanskje selvrealisering oppfattes som egosentrert, men denne studien viser noe annet.

Selvrealisering har betydning for at sykepleiere velger å fortsette i yrket

Sykepleiermangelen er stor både nasjonalt og internasjonalt. Studier viser at det å realisere seg selv har betydning for at sykepleiere velger å fortsette i yrket. Men hva det betyr, og hva det innebærer er viktige spørsmål å få besvart. I mitt doktorgradsarbeid har jeg intervjuet helsesykepleiere som jobber i skolehelsetjenesten om hva dette betyr for dem.

Helsesykepleierne blir ofte værende i jobben

De siste årene er det opprettet flere og større stillinger som helsesykepleier i skolen som en følge av økte midler fra regjeringen. Vi vet at i Norge er det mange sykepleiere som ønsker å ta utdanning som helsesykepleier. I skolehelsetjenesten rapporteres det om stor arbeidsbelastning, men likevel blir ofte helsesykepleierne værende i jobben sin.

Utfordrende å utøve god sykepleie

En helsesykepleier i skolehelsetjenesten skal følge opp barn og unges fysiske og psykiske helse. De møter varierte utfordringer, og mye er knyttet til psykososiale forhold; prestasjonsangst, skolevegring, selvskading, spiseproblemer, konflikter, rus og seksualitet. Listen er utømmelig. Det er ikke mulig å sette barn og unges problemer på pause, og oppfølgningen avsluttes sjelden etter et par samtaler. Helsesykepleiere sliter med å ha nok tid til å være tilgjengelig og til stede for de elevene som trenger dem. De forteller om ubalanse mellom utfordringer og ressurser, en ubalanse som også er rapportert blant andre sykepleiere i helsevesenet. I en fersk rapport, utført av Sintef på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund, belyses sykepleiers erfaring med covid-19. Rundt 30 prosent av sykepleierne vurderer å slutte fordi de ikke vet om de orker mer. De forteller om økt arbeidsbelastning og at det har vært ekstra utfordrende å utøve det de mener er god sykepleie.

Uvanlig for helsesykepleierne å tenke på seg selv

For helsesykepleiere som deltok i doktorgradsstudien var det å realisere seg selv noe de i utgangspunktet var lite opptatt av. Det var uvanlig for dem å tenke på seg selv. Noen assosierte det med å komme opp og frem på karrierestigen, andre med status. Likevel var det klart for dem at selvrealisering handlet om hva som betydde noe for dem som sykepleier, altså hva som gjør at de trives i jobben sin.

Å være bevisst hva det er som betyr noe for seg selv

Det å realisere seg selv innebærer derfor å være bevisst hva det er som betyr noe for en selv. Det handlet for dem om å kunne være seg selv og å bruke seg selv når de utøver sykepleie. En av dem sa at for henne handlet det om å være «i pakt med meg selv og mine verdier, sånn som jeg er som menneske og medmenneske». Vi kan si at det handler om å være ekte. Når sykepleiere er ekte, bruker de sine evner, sin kunnskap og sin erfaring – hele seg – og praktiserer det som betyr noe for dem i møte med den andre.

Sett i lys av hva det å realisere seg selv handler om, kan det å sette selvrealisering på dagsorden innebære å tenke over og snakke om hva det er som betyr noe for den enkelte sykepleier.

 

Altfor mange oppgaver, altfor mange kriser og altfor lite ressurser

Det å realisere seg selv handler også om å ta ansvar for sine valg. Helsesykepleiere i skolen jobber mye alene og erfarer at de har en selvstendig rolle der de i stor grad selv kan forme måten de utfører ulike oppgaver på. De realiserer seg selv når de får ta ansvar og står opp for det de prioriterer i sin praksis, innenfor sine yrkesetiske rammer. Men arbeidsbelastningen er stor. En skolehelsesykepleier jeg intervjuet beskrev en arbeidshverdag med stort ansvar, varierte oppgaver og utfordringer i fleng. Hun fortalte om altfor mange oppgaver, altfor mange kriser og altfor lite ressurser. Hun hadde ikke tid og mulighet til å håndtere alle utfordringene og arbeidshverdagen var preget av at hun alltid var på etterskudd. Det ble for mye og hun klarte ikke å møte barn og unge med den hjelpen hun mente var god. Det bikket over, og hun orket ikke mer.

Overføringsverdi til sykepleiere i ulike arbeidsfelt

Om belastninger og krav ble for store var det ikke mulig for helsesykepleiere jeg intervjuet å realisere seg. De gikk på akkord med seg selv. Å ikke kunne utøve den sykepleie de ønsket opplevde de som et hinder for dem i å realisere seg selv.

Det som er viktig for en helsesykepleier i skolen kan være annerledes enn hva som er viktig for en sykepleier på legevakten eller på en poliklinikk. Hva det er som betyr noe for hver enkelt sykepleier kan variere. Likevel mener jeg at denne studien har overføringsverdi til sykepleiere i ulike arbeidsfelt. Å sette ord på hva det er som betyr noe for deg som sykepleier vil være viktig for at du fortsetter i jobben din uansett hvor din arbeidsplass er.

Flere kjenner på stolthet og økt lyst til å fortsette i yrket

Vi vet fra den nevnte rapporten av Sintef, som også omhandler helsesykepleiere i skolen, at mange er slitne. Samtidig understreker rapporten at flere sykepleiere ser tilbake på egen innsats og det de har klart og det de har lært, og nå kjenner på stolthet og økt lyst til å fortsette i yrket. Sett i lys av hva det å realisere seg selv handler om, kan det å sette selvrealisering på dagsorden innebære å tenke over og snakke om hva det er som betyr noe for den enkelte sykepleier. Dette kan bidra til å skape en bevissthet blant sykepleiere om hva det er som gjør at jobben er god og hva det er som gjør at de fortsetter i yrket.

Nødvendig å få praktisert det som for dem betyr noe

Selv om sykepleiere det siste året har fått anerkjennelse for sin innsats ved å bli klappet for og ‘sykepleierne’ var nominert til årets navn på VG, er nok ikke dette alene nok for å bli værende i yrket. Det er viktig å understreke at for å realisere seg selv som sykepleier er det nødvendig med mulighet, tid og rom, til å praktisere det som for dem betyr noe. Slik vil sykepleiere kunne realisere seg selv, noe som vil kunne bidra til at flere ønsker å fortsette i yrket som sykepleier.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.