fbpx Sykepleiermangelen har kommet til sykehusene også Hopp til hovedinnhold

Sykepleiermangelen har kommet til sykehusene også

bildet viser Nordlandssykehuset
KLAR NEDGANG: Målinger fra Nordlandssykehuset viser klare tendenser til nedgang i søkermassen. Eksterne søkere til sykepleierstillinger er gått ned fra fire-fem i snitt i 2015 til en-to i 2020. Foto: Erik Veigård / NTB

Sykepleiermangelen har lenge vært merkbar i kommunene, men nå melder også sykehusene om rekrutteringsvansker. Sykepleien har tatt tempen på landets sykehus.

Sykepleien har tatt en runde blant alle helseforetakene for å høre om sykehusene opplever større vansker med å få rekruttert sykepleiere og spesialsykepleiere enn før.

De fleste har svart og for det store flertall har det blitt verre de senere år. Det er særlig de mindre sykehusene som sliter og spesialsykepleiere er vanskeligst å få tak i.

– Situasjonen er alvorlig

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier situasjonen er alvorlig.

– Det er en kritisk mangel på helsepersonell, og utfordringer med rekruttering rammer nå også sykehusene. Vi har spurt våre fylkesledere, og de bekrefter at mange sykehus har problemer med å få tak i både sykepleiere og spesialsykepleiere, sier Sverresdatter Larsen.

Hun legger frem en liste de har samlet inn fra fylkeslederne i NSF. Den viser konkret hva noen av sykehusene sliter med.

Hele listen med kommentarer fra de respektive sykehusene presenteres lenger nede i saken.

bildet viser Lill Sverresdatter Larsen
SPURTE FYLKESLEDERNE: – Vi har spurt våre fylkesledere, og de bekrefter at mange sykehus har problemer med å få tak i både sykepleiere og spesialsykepleiere, sier Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Marit Fonn

Nordlandssykehuset: – Betydelig redusert

Nordlandssykehuset HF har sykehus i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

– Vi merker at tilgangen til søkere både fra nyutdannede og fra ledige i arbeidsmarkedet, er blitt betydelig redusert, sier HR-rådgiver for rekruttering og lederstøtte, Arve Nordlie.

Han påpeker at de vet at attraktive bosteder betyr mye.

– Men selv om Bodø by er attraktiv, og Lofoten er attraktiv for norske turister, er ikke dette nok for å skape bolyst for mange nok sykepleiere, hevder han.

Fra fire-fem til én eller to søkere

Målinger fra Nordlandssykehuset viser klare tendenser til nedgang i søkermassen siden 2015.

– Eksterne søkere til sykepleierstillinger er gått ned fra 4–5 i snitt i 2015 til 1–2 i 2020. Det varierer noe mellom enheter, men tendensen er tydelig, sier Nordlie.

– Er det noen sykepleiergrupper som er vanskeligere å få tak i enn andre?

– For spesialsykepleiere er situasjonen generelt vanskelig med variasjon fra noen få til ingen søkere. Det betyr at utdanning av egne ansatte har blitt enda viktigere, men også det er avhengig av at vi får søkere utenfra, for å erstatte de som går videre til utdanning, sier Nordlie.

bildet viser Nordlandssykehuset
IKKE NOK:– Selv om Bodø by er attraktiv, og Lofoten er attraktiv for norske turister, er ikke dette nok for å skape bolyst for mange nok sykepleiere, hevder HR-rådgiver Arve Nordlie ved Nordlandssykehuset. (Foto: Nordlandssykehuset)

Ahus: Færre søkere både fra Norge og fra nabolandene

– Vi opplever at intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, jordmødre og barnesykepleiere er krevende grupper å rekruttere nå, sier Jan Inge Pettersen, HR-direktør ved Ahus.

Men det har også blitt færre sykepleiere uten spesialkompetanse i søknadsbunkene:

– Vi merker lavere tilgang på ordinære sykepleiere nå, sammenliknet med tidligere. Vi har dessverre ikke tall på dette. Det er færre søkere både fra Norge og fra nabolandene, sier han.

Helse Fonna: Størst utfordringer ved mindre sykehus

Helse Fonna har også litt utfordringer med rekruttering, særlig spesialsykepleiere (jordmødre/intensiv), men også sykepleiere innen enkelte andre fagområder, melder kommunikasjonssjef Magne Kydland.

– Vi har vakante stillinger, og det er ved de mindre sykehusene at rekrutteringsutfordringene er størst, hos Stord og Odda sjukehus.

– Har det blitt verre enn før?

– De siste årene har det gått i negativ retning med færre søkere til ledige stillinger og vikariat, men situasjonen har ikke endra seg det siste året, sier Kydland.

Helse Møre og Romsdal: Økende rekrutteringsproblemer

– I Helse Møre og Romsdal HF har vi, som de fleste andre foretak i Norge, en del rekrutteringsutfordringer når det gjelder sykepleiere og spesialsykepleiere. Vi har et inntrykk av at utfordringene generelt har vært litt økende de siste par årene, sier Øyvind Eriksen, HR-rådgiver for helseforetaket.

Han understreker at utfordringene varierer fra seksjon til seksjon, og de kan også kan variere fra sted til sted.

– Det er også verdt å merke seg at vi ofte har god søkermasse til dagstillinger, for eksempel til sykepleierstilling i poliklinikker.

Eriksen erfarer at rekrutteringsutfordringene er spesielt krevende når det gjelder spesialsykepleiere.

– Som et resultat av dette har vi i løpet av de siste fem-seks årene investert betydelig ressurser i å utdanne eget personell på dette området. Både spesialsykepleiere innen anestesi, intensiv, operasjon og de siste årene også jordmor.

Sykehuset Telemark: – Krevende

HR-direktøren ved Sykehuset Telemark, Mai Torill Hoel sier det er krevende å rekruttere sykepleiere, spesielt ved ferieavvikling.

– Responsen på utlysningene er middels god. Vi får søkere, men kanskje ikke alltid de vi ønsker oss. De siste tre årene har søkingen vært stabil, men det er alltid krevende å få tak i spesialsykepleiere, de må vi gjerne utdanne selv.

Sykehuset i Vestfold: Færre erfarne sykepleiere enn tidligere

HR-direktør Bente Krauss ved Sykehus i Vestfold melder at responsen på utlyste sykepleierstillinger avhenger noe hvilken seksjon som søker. Noen rekrutterer enkelt, andre har litt mindre tilgang på søkere nå enn før.

– I lys av covid-19 har etterspørselen etter sykepleiere økt. Vi opplever at det er mindre søkning fra erfarne sykepleiere enn tidligere. Intensiv, et par sengeposter og vår interne vikarpool er de som vi sliter mest med å rekruttere til, sier hun.

Sørlandet sykehus: Færre søkere per stilling

Sørlandet sykehus svarer via kommunikasjonsavdelingen:
«Vi ser utfordringer med responsen på utlyste sykepleierstillinger, men det varierer mellom de ulike klinikkene. De siste årene har det i stor grad vært de samme utfordringene, men vi har en utvikling hvor det er færre søkere per stilling. Som ellers i landet er det spesialsykepleiere som intensiv og jordmødre som er vanskeligst å få tak i.»

Sykehuset Innlandet: Færre søkere til deltid og turnus

Fra HR-avdelingen på Sykehuset Innlandet får vi vite at responsen på utlysninger av sykepleierstillinger varierer fra enhet til enhet.

«Rekrutteringsgrunnlaget er påvirket av arbeidsmarkedet også utenfor foretaket, og med tanke på den store geografiske utstrekningen til Sykehuset Innlandet er det krevende å gi et konkret overordnet svar på trenden de siste årene. Det er imidlertid en sterk tendens til at det er færre søkere til deltidsstillinger og stillinger med turnusarbeid.

Det har til tider også vært utfordrende å rekruttere tilstrekkelig antall sykepleiere med spesialutdanning, spesielt jordmødre, intensivsykepleiere og anestesisykepleiere», skriver de.

Stavanger: Motsatt erfaring

Stavanger universitetssykehus har sendt Sykepleien tallene for antall ledige årsverk per september fra 2015 til 2021. Der ser det ut til å ha gått i motsatt retning, men fremdeles er det en del ledige årsverk:

  • I september 2015 var det 31 vakante årsverk for spesialsykepleiere i somatikken, mens i 2021 var det 11.
  • For vanlige sykepleiere var det 15 ledige årsverk i 2015 og 0,5 ledige i 2021.
  • Spesialsykepleiere og vanlige sykepleiere i psykiatrien har hatt den største nedgangen i vakante årsverk: 49 årsverk var ledige i 2015, mens i 2021 var det 12.

– Responsen ved utlysninger varierer. Per september er det vanskeligst å få tak i operasjonssykepleiere. Det er fem faste årsverk ledige, sier Lina Grotmol ved kommunikasjonsavdelingen.

Bildet viser Stavanger universitetssykehus
BEDRE ENN I 2015: Stavanger universitetssykehus sliter for øyeblikket mest med å få tak i operasjonssykepleiere, men tallene viser at det sto bedre til i september i år enn i september i 2015 for sykepleierstillinger både i somatikken og psykiatrien. Foto: Eivor Hofstad

Helse Bergen: Variabelt

Helse Bergen opplever heller ikke de store rekrutteringsproblemene, ifølge Britt Velsvik, avdelingssjef ved Bemanningssenteret ved Haukeland universitetssjukehus.

– Helse Bergen har generelt god søkning til sykepleierstillinger når nye kull er utdannet i juni. Resten av året er det varierende. Da er det i hovedsak interne søkere eller fra kommuner rundt, sier hun.

Velsvik mener responsen på utlyste stillinger er god, men den er best til faste, hele stillinger.

– Er det noen avdelinger som sliter mer enn andre og er det noen sykepleiergrupper det er vanskeligere å få tak i enn andre?

– Det varierer hvor mange søkere hver avdeling eller enhet får. Innfor noen spesialsykepleiergrupper har Helse Bergen utfordringer med rekruttering. Det er imidlertid satt i gang en rekke tiltak for å løse utfordringen, sier Velsvik.

Meldinger fra fylkeslederne i NSF

I november sjekket NSF med organisasjonens fylkesledere hvordan det sto til med rekrutteringen av sykepleiere til sykehusene i de respektive fylker.

Her er listen som kom fra dem, med kommentarer fra sykehusene:

St. Olavs hospital: Ingen av søkerne til intensiv er intensivsykepleier

– I høst har vi hatt én intensivsykepleier som søker – ingen ved siste utlysning. I vår hadde vi to intensivsykepleiere som søkere. Enkelte av våre utlysninger får bare søkere med bachelor i sykepleie og ikke den ønskede videreutdanningen som intensivsykepleier, sier HR-direktør Heidi Magnussen ved St Olavs hospital.

Hun forteller at de siste tre årene har hatt en svakt nedadgående trend i søkere per stilling for sykepleiere. I 2019 hadde de 4,8 søkere i snitt per stilling, mens i 2021 er tallet 3,3.

– Dette kan ha sammenheng med at vi i samme periode har en økning i antall utlyste stillinger, sier Magnussen.

Foruten intensivsykepleiere er det også jordmødre St Olavs hospital har særlige utfordringer med å rekruttere.

Ålesund sjukehus: Medisin 5 har vansker med å rekruttere

Avdelingssjef Siri Beate Talseth-Frilund bekrefter at det uten tvil er en generell trend med færre søkere sammenliknet med tidligere år, også ved andre enheter.

– Medisin 5 har hatt et utfordrende år, mens nå har de søkere omtrent som de andre. Poster med tung pleietyngde, som post 5 med geriatri, slag og ortogeriatri, har større tendens til å ha lavere søkermasse, sier hun til Sykepleien.

Øyvind Eriksen, HR-rådgiver i Helse Møre og Romsdal, bekrefter at de tyngste medisinske sengepostene, som medisin 5 i Ålesund, har større rekrutteringsutfordringer enn «lettere» poster.

Bærum sykehus: Mangler søkere til intensiv, medisinsk sengepost og jordmødre

Drammen sykehus: Mangler søkere til operasjon

Marianne Ono Njøten, avdelingssjef ved HR utvikling og lederstøtte hos Vestre Viken, kommenterer til Sykepleien:

– Bærum sykehus har kunngjort noen ledige stillinger innenfor intensiv, medisinsk sengepost og som jordmor i løpet av 2021. Våre sykehus får generelt noen kvalifiserte søkere til stillingene, men per 08. desember har vi enkelte stillinger som ikke er besatt.

– Drammen sykehus har kunngjort noen ledige stillinger som operasjonssykepleier i løpet av 2021, og har fått kvalifiserte søkere til disse. Per 26. november er det fire stillinger som ikke er dekket ved Drammen sykehus.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Tromsø: Gastrokirurgisk mangler søkere, det har tidligere vært en veldig populær arbeidsplass

Kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen ved UNN, sier til Sykepleien:

– Det er ingen ting som tyder på at situasjonen har endret seg til det verre overordnet i UNN. Men det er likevel en stor utfordring å rekruttere nok sykepleiere, spesielt til enkeltavdelinger med behov for spesialsykepleiere. Dette gjelder eksempelvis intensiv- og kreftavdelingene.

– Gastrokirurgisk sengepost rapporterer om litt færre søkere på ledige stillinger, men det har så langt ikke vært noe problem å få disse besatt med kvalifiserte søkere.

Intensiv på Hammerfest: Få til ingen søkere

– Hammerfest sykehus har hatt problemer med å få kvalifiserte søkere til utlysninger for intensivsykepleiere, og det siste året har vi hatt få søkere. Men vi har klart å dekke perioder slik som sommerturnusen. Per nå har Hammerfest sykehus sju ledige stillinger som intensivsykepleier, får Sykepleien vite fra kommunikasjonsrådgiver Malene Nicolaysen. 

– Hvordan er det på de andre avdelingene og for resten av Finnmarksykehuset?

– Det er særlig vanskelig å få tak i spesialsykepleiere som anestesisykepleiere, barnesykepleiere, jormødre og intensivsykepleiere. Vi konkurrerer alle om de samme ressursene. Situasjonen har ikke nødvendigvis blitt verre de siste årene, men pandemien har absolutt løftet fram disse utfordringene, sier hun.

Sykehuset i Namsos: Medisinsk seksjon har lyst ut stillinger flere ganger

Sykepleien har spurt Helse Nord-Trøndelag om dette stemmer, men har ikke fått svar.

Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus har heller ikke svart på en generell henvendelse om de senere års utvikling rundt sykepleierrekrutteringen.

Les også:

Sykepleiermangelen: – Det opplagte svaret er å utdanne flere

Nils Martin Stølen
ALVORLIG: Helseministeren bør ta SSB-rapporten veldig alvorlig. – Det vil bli en krevende jobb å sørge for at prognosene ikke slår til, sier SSB-forsker, Nils Martin Stølen. Foto: VG/Magnar Kirknes

SSB-forsker Nils Martin Stølen mener det må utdannes flere sykepleiere for å bremse opp en potensiell sykepleiermangel på 28 000 i 2035. Men er det mulig?

Hvilke grupper helsepersonell kommer vi til å trenge flest av i årene fremover? Svaret fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er klart: Sykepleiere.

Ettertraktet vare

SSB har laget rapporten:  Arbeidsmarkedet for helsepersonell frem mot 2035. Ifølge prognosene vil Norge mangle 28 000 sykepleiere i 2035.

Dette er et tall NSF allerede har brukt i et par år.

– Vi har sagt at vi om under 20 år vil mangle 30 000 sykepleiere hvis vi ikke gjør noe nå. Denne rapporten viser at det faktisk er bare 15 år til, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

– Hvordan kan dette unngås?

– Nå er det mange som slutter i løpet av studiet. Vi må få flere til å fullføre studiet, sier Eli Gunhild.

Også høy arbeidsbelastning og dårlig lønn er årsaker til at sykepleiere forlater yrket.

– Denne lekkasjen må minskes, sier By.

Å få sykepleiere opp i heltidsstillinger mener hun også kan gjøre sitt for å dempe den fremtidige sykepleiermangelen.

Hva med å øke opptaket?

– Er det mulig for utdanningene å øke opptaket slik at mangel kan unngås?

– Det viktigste er at flere fullfører utdanningen, og at sykepleierne orker å stå i yrket frem til pensjonsalder. Slik det er nå, er gjennomsnittlig avgangsalder 57 år, sier By.

Hun vil ikke svare direkte på spørsmål om å øke opptaket til sykepleierne.

Eli Gunhild By, NSF-leder, pressekonferanse om lockout
KLARE SKOLEN, KLARE JOBBEN: – Det viktigste er at flere fullfører utdanningen, og at sykepleierne orker å stå i yrket frem til pensjonsalder, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Foto: Marit Fonn

– Er det realistisk at Norge kan løse sykepleiermangelen?

– Det løses i hvert fall ikke hvis ikke politikerne nå tar dette på alvor og setter i verk konkrete tiltak, sier By.

– Hva må i så fall gjøres?

– Flere heltidsstillinger, arbeidstidsordninger som det går an å leve med og bedre lønn.

Løsningen er å utdanne flere

Selv om det er noen forutsetninger som må oppfylles, mener SSB-forsker Nils Martin Stølen at en sykepleiermangel på 28 000, er et realistisk anslag.

– Vi vet ikke at sykepleiermangelen blir eksakt 28 000 i 2035, men det er et realistisk tall dersom vi fortsetter i samme bane som vi gjør i dag.

– Hva kan vi gjøre?

– Det opplagte svaret er å utdanne flere, sier Stølen.

Han er ikke enig med Eli Gunhild Bys oppskrift om at det er heltidsstillinger og å få ned sykefravær som vil gi de beste resultatene.

– Alle monner drar, men det er først og fremst det å øke utdanningstakten som vil monne, sier han.

– Er det realistisk, når utdanningene allerede i dag sliter med å få nok praksisplasser?

– Vi skulle tenkt på dette for lenge siden og planlagt bedre. Nå er vi på etterskudd, og det må nok settes inn nødløsninger som kan dempe mangelen, sier han.

Kan få alvorlige konsekvenser

Tallet på eldre over 80 år vil være dobbelt så høyt som i dag i 2035.

– Det kan vi si helt sikkert. Dersom vi da mangler 28 000 sykepleiere, vil det få alvorlige konsekvenser for helsetilbudet, sier han.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt SSB lage denne rapporten.

– Hva sa helseminister Bent Høie da han fikk rapporten?

– Det vet jeg ikke, men han har satt seg inn i den og presenterte den på en konferanse i dag, sier Stølen.

– Hvor alvorlig bør helseminister Bent Høie ta rapporten?

– Han bør ta den veldig alvorlig. Det vil bli en krevende jobb å sørge for at prognosene ikke slår til. 

Vanskelig å øke antall studenter

NSFs faggruppeleder for undervisning, fagutvikling og forskning, Anne Øverlie, tror det kan bli vanskelig å utdanne nok sykepleiere for at mangelen ikke skal bli på 28 000 i 2035.

– Utdanningene er avhengige av samspillet med praksis for å få det til, sier hun.

Øverli legger ikke skjul på at det allerede i dag er utfordringer knyttet til å få gode, og nok, praksisplasser til dagens sykepleierstudenter.

– Det er for få sykepleiere ute i praksis til å veilede studentene, og mange avdelinger og institusjoner makter ikke å ta imot flere studenter enn de gjør i dag, sier hun og legger til:

– Sykepleie er ikke teori. Det er teori og praksis, sier hun.

Praksisplasser versus simulering

Sykehusene er pålagt å drive utdanning, men det samme kravet gjelder ikke for kommunene per i dag.

– Det gjør det ekstra vanskelig å få nok praksisplasser i kommunehelsetjenesten, sier Øverlie.

Simulering er en undervisningsform som etter hvert er blitt vanlig ved de aller fleste sykepleierutdanningen.

– Men det er begrensninger i form av EU-regler og direktiver i hvor stort omfang simulering kan benyttes, sier hun.

Faggruppelederen mener at simulering først og fremst er et hjelpemiddel for å øke funksjonsdyktigheten i prosedyrer, men det kan ifølge henne ikke erstatte det å være sammen med «ekte» pasienter.

– Så: nei. Slik det ser ut nå, vil vi ikke klare å øke antall sykepleierstudenter nok til å dekke opp for en sykepleiermangel på 28 000 i 2035. I hvert fall ikke om det ikke skal gå ut over kvaliteten, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.