fbpx Slik kan sykepleiere møte sårbare migranter Hopp til hovedinnhold

Slik kan sykepleiere møte sårbare migranter

Dette er en bok mange av oss har ventet på, mener Sykepleiens anmelder. Redaktørene Ida Marie Bregård og Line Ruud Vollebæk har samlet en rekke fagpersoner med ulik helse- og sosialfaglig bakgrunn med klinisk og teoretisk dybdekompetanse om hvordan det kan erfares å være migrant i Norge, hvilke helseutfordringer de kan ha og, ikke minst, hvordan du som sykepleier kan møte dem.

Bokfakta

Boktittel: Helsetjenester til migranter i sårbare livssituasjoner
Forfatter: Ida Marie Bregård og Line Ruud Vollebæk (RED.)
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS 2023
Sidetall: 291
ISBN: 978-82-05-52389

Boken gir en kort innføring i hvordan migrasjon kan utgjøre en risiko for helsen og hva likeverdige helsetjenester er. 

Boken er et viktig bidrag til mer kompetanse i utøvelsen av gode og likeverdige helsetjenester til migranter. Den anbefales til sykepleiere og andre helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere i alle deler av helse- og sosialtjenestene, samt til studenter i disse profesjonsutdanningene.

De første kapitlene handler om helsearbeid i et flerkulturelt samfunn og bruk av tolk. Dette er tekster med stor klinisk relevans, men som i liten grad bringer nytt. I de påfølgende kapitlene beskrives livssituasjoner og levekår som kan påvirke helsen til asylsøkere, flyktninger, EØS-migranter, personer uten lovlig opphold, personer utsatt for menneskehandel og enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Forfatterne gir oss god innsikt i disse gruppenes sårbare livssituasjoner, deres helseutfordringer og hvordan du kan gi god sykepleie til disse pasientene.

Særlig interessante er kapitlene om enslige flyktningbarn og om psykisk helsearbeid med flyktninger og torturoverlevere.

Det er prisverdig at helsehjelp til personer uten lovlig opphold og personer utsatt for menneskehandel blir løftet frem. Boken tilbyr avslutningsvis god veiledning til helsepersonell som erfarer det som utfordrende å møte migranter i sårbare livssituasjoner.

Sårbarhet er valgt som perspektiv for å forstå migranters erfaringer og sårbare livssituasjoner. En bredere teoretisk redegjørelse av fenomenet sårbarhet, som et universelt, individspesifikt og relasjonelt fenomen, savnes innledningsvis. Perspektivet sårbarhet kunne vært tydeligere anvendt i de påfølgende kapitlene, noe som hadde bidratt til en enda bedre sammenheng. 

Høy alder, kronisk syke og nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsnivå nevnes som faktorer som påvirker den enkelte migrants sårbarhet. Migranter som har behov for helsetjenester i fremtiden vil i hovedsak være gamle med kroniske, sammensatte lidelser. Et kapittel om likeverdige helsetjenester også til denne gruppen ønskes velkommen.

Annonse
Annonse