Styrker rusakutten

- I løpet av høsten får vi

Rusakutten på Aker er nyopprettet og skal vokse. Uavhengig av hva som skjer med resten av Aker sykehus.

Vi ble opprettet i august i fjor og bygger gradvis opp spesialisthelsetjenestetilbudet til rusavhengige, sier Roger Ottesen.
Han er psykiatrisk sykepleier ved rusakuttmottaket og jobber i fagteamet.

Noen fakta om Rusakutten

Tverrfaglig spesielisert behandling (TSB)
av rusmiddelavhengighet er hjemlet i
spesialisthelsetjenesteloven.
Kan ikke ta i bruk virkemidler i forhold
til tvungent psykisk helsevern.

- I løpet av høsten får vi 
12 observasjonssenger. Forhåpentligvis får vi også et nytt avgiftningstilbud på plass. Når alt kommer på plass, vil tilbudet til rusavhengige være styrket, sier han.


Flere sykepleiere
Rusakutten skal rustes opp. Det betyr at også flere sykepleiere skal ansettes.
- Vi skal styrke fagmiljøet. Den nye sengeposten vil bli godt bemannet med spesialsykepleiere. Vi dekker hele Oslo universitetssykehus OUS for ruspasienter som skal behandles på spesialisthelsetjenestenivå, sier han.
Rusakutten holder til i lokalene til gamle føden.

Trenger støttefunksjonene
Ottesen er glad for at rusakutten fysisk er lagt til et sykehus som kan tilby nødvendige støttefunksjoner.
- Rusavhengige kan ha et komplekst sykdomsbilde. Det at vi kan tilby dem et helhetlig helsetilbud, enten det gjelder somatikk eller psykiatri, er en forutsettning for å kunne gi pasientene et godt helsetilbud, sier han.

Inntak
Inntaksteamet for rusakutten tar imot henvisninger for avgiftning og rettighetsvurderte pasienter.
Rusakutten tar imot henvisninger fra fastlege, sosialtjeneste, oppsøkende tjeneste, legevakt og annen spesialisthelsetjeneste.

-Vi jobber i tverrfaglig team med todelt funksjon: Liasonfunksjon for hele Oslo universitetssykehus HF, og poliklinisk kartlegging og vurdering, sier Ottesen

Du kan lese mer om tjenesten på Aker sine hjemmesider.