Ny rapport: Antibiotikabruken går ned

Antibiotika
KUNNSKAP: – Viktig med detaljert kunnskap om antibiotikabruken, mener områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet. Bildet viser legemiddelet Pentrexyl, med virkestoffet ampicillin.

Nordmenns antibiotikabruk har gått ned med 24 prosent siden 2012, ifølge ny rapport.

Torsdag ble en ny statusrapport for antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens blant mennesker, dyr og i mat i Norge presentert. 

Rapporten NORM-NORM-VET viser at for nordmenn er den totale antibiotikabruken redusert siden 2012. Det skriver Folkehelseinstituttet i et sammendrag fra rapporten. Det er også en nedgang i bruken av antibiotika hos dyr. Ifølge Mattilsynet er det lav forekomst av resistente bakterier i norsk mat.

24 prosent ned

Bruken av antibiotika hos nordmenn har gått ned med 24 prosent siden 2012. Også i 2018 fortsatte reduksjonen med 3 prosent sammenliknet med 2017, ifølge Folkehelseinstituttet.

Antibiotikaresistens overvåkes ved systemet NORM. Det står for Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober og koordineres av Universitetssykehuset Nord-Norge for Folkehelseinstituttet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.

Les også: Klebsiellajakten i Tromsø 

Rapporten konkluderer slik:

«I Norge er forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette skyldes lavt forbruk av antibiotika, et fordelaktig forbruksmønster, og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier.»

Behov for detaljert kunnskap

− Det er nødvendig med en kontinuerlig innsats for å bevare den gunstige situasjonen slik at antibiotika også i fremtiden vil være effektive for dem som trenger det, sier områdedirektør Geir Bukholm til Folkehelseinstituttets nettside.

− For å kunne iverksette effektive tiltak, er det viktig med detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til mennesker og dyr, samt over forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat, sier han.

Multiresistente bakterier og reisevirksomhet

Ifølge Folkehelseinstituttet påvises det en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter.

Dette kan ofte settes i sammenheng med reisevirksomhet eller kontakt med helsetjenester i utlandet.

Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) registrerte 905 tilfeller av MRSA-infeksjon i 2018.

Det var 763 MRSA-tilfeller registrert i 2017 og 887 i 2016.

Slik kan sykepleiere redusere antibiotikabruken

Sykepleier Anne Nilsen og Rita Monroe forbereder medisiner  på Moss sykehus.
MINIMERE RESISTENS: Sykepleiere kan ta en aktiv rolle i å implementere en ansvarlig antibiotikabruk. På bildet forbereder sykepleier Anne Nilsen og Rita Monroe medisiner på Moss sykehus.

Hovedbudskap

Sykepleiere er i en ideell posisjon til å kunne minimere antimikrobiell resistens ved å ta en aktiv rolle i antibiotikastyringsprogrammer: De kan overvåke, påvirke, veilede og oppmuntre til å implementere en ansvarlig antibiotikabruk.

Infeksjoner med multiresistente bakterier utgjør kun en relativt liten andel av smittsomme sykdommer i landet vårt. Hvis vi i Norge sammenlikner oss med andre land i Europa, bruker vi minst antibiotika og mest smalspektret antibiotika.

Resistens er et viktig tema som opptar befolkningen, og vi har en respektabel nasjonal antibiotikastrategi – så alt er vel egentlig bra? Svaret for øyeblikket er ja, men denne positive situasjonen kan endres raskt hvis bruken av antimikrobielle midler i Norge øker eller resistente kloner importeres fra utlandet. Vi må derfor bruke alle krefter på å håndtere det verdensomspennende problemet som antimikrobiell resistens (AMR) er.

Utfordringer i Norge

Selv om antimikrobiell resistens er lav i Norge, ser vi at antallet infeksjoner med resistente bakterier øker. Vi har dessuten strukturelle utfordringer på grunn av geografi og et økende antall eldre.

Norge har en spredt befolkning med mange små, noen mellomstore og noen få store sykehus. Mange av de mindre sykehusene mangler mikrobiologiske laboratorier på stedet samt kliniske farmasøyter og mikrobiologer. Forelesninger og kurs i bruk av antimikrobielle midler blir