fbpx MDG: Økt bemanning beste hastetiltak mot sykepleiermangel Hopp til hovedinnhold

Kommunevalget 2019 MDG: Økt bemanning beste hastetiltak mot sykepleiermangel

Ung mannlig politiker i hvit skjorte og lilla genser foran grønn busk
NOK FOLK: Underbemanningen er selvforsterkende, og det haster med å få kontroll på den, sier Kristoffer Robin Haug. 

Får vi vekk noe av rapporteringen og byråkratiet, vil det gi sykepleierne større mulighet til å være fagfolk, mener Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson i MDG.

Haug regner likevel høyere bemanning som det viktigste tiltaket på kort sikt for å få bukt med sykepleiermangelen. 

Her er Kristoffer Robin Haugs (MDG) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikere før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

MDGs svar: 
1. Høyere bemanning
– Underbemanning er av de selvforsterkende følgene av sykepleiermangelen. Det haster med å få kontroll på dette, sier Kristoffer Robin Haug. 

2. Flere heltidsstillinger 
– Enkelte har også behov for deltidsstillinger, så vi behøver ikke tvinge alle.

3. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
– Vi vil ha vekk mye av byråkratiet og rapporteringsplikten som finnes i dag. Slik kan vi frigjøre tid slik at sykepleiere i større grad kan være fagfolk. 

4. Høyere lønn
– Vi vet det er vanskelig å holde på folk når de ser at det er veldig mange andre som gir betydelig bedre lønn, sier Haug. 

Utdanning i distriktene 

I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– I stor grad. Vi jobber for en overordnet plan som inkluderer både kommuner og utdanningsinstitusjoner og også universitetene. Her kan man koordinere videreutdanning og legge til rette for hospitering og trainee-ordninger på tvers av sykehus, spesialavdelinger og kommuner rundt i distriktene, mener Haug. 

Statlig finansiert eldreomsorg

Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– I prinsippet er vi positive til forsøksprosjekter som kan gi kunnskap om hva som er den beste politikken, sier Haug. 

– Ulempen her er at styringen av tjenesten kommer lenger unna de som trenger omsorgen. Noen av de foreløpige resultatene tyder også på at økte økonomiske rammer oppleves som positivt, men det betyr ikke nødvendigvis at den statlige styringen har gitt bedre tjenester.

Avstand til fødested 

Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Vi har ingen vedtatt konkret grense for hva reisetiden bør være, utover kravene til følgetjenesten. Det vil variere med de naturlige forutsetningene rundt om i landet. Vi jobber uansett for å hindre nedlegging av fødesteder og også for å gjenopprette noen av dem som er fjernet. Det er viktig å ha et fødetilbud som er spredt nok til at folk får kortere reisetid, samtidig som det er samlet nok til at fagkompetansen kan opprettholdes på et tilstrekkelig høyt nivå.

Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

Kommunevalget 2019 Høyre: Ønsker flere heltidsstillinger for sykepleiere – og høyere bemanning

Portrett av Bent Høie med kikrofon og blå dress, lener seg mot bordet
TROR PÅ HELTID: – Faste, hele stillinger er viktig for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Det kan også bidra til et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet, sier helseminister Bent Høie (H).  Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix

– Både heltidsstillinger, høyere bemanning og kompetanseutvikling er nødvendig for å få flere sykepleiere til å stå lenger i jobb, sier helseminister Bent Høie.

NB: På grunn av en ren misforståelse mellom Sykepleien og Høyre ga den første versjonen av denne artikkelen inntrykk av at Høie og Høyre mener at lønn er det viktigste middelet for å beholde sykepleiere. Dette beklager begge parter. Artikkelen, slik den står nå, er korrekt.

Høie har tidligere listet opp sykepleiermangelen som den mest alvorlige utfordringen i helsevesenet, sammenliknet med fastlegemangel, antibiotikaresistens og mangel på legemidler.

Her er Bent Høies (H) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikerne før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

Høyres svar: 

– Ett tiltak alene kan ikke løse utfordringen. Flere heltidsstillinger, høyere bemanning og kompetanseutvikling er viktige satsinger for regjeringen. Og nødvendig for å få sykepleiere til å stå lenger i jobb.

Helseministeren presiserer at lønn er et spørsmål for partene i arbeidslivet, men fremholder likevel at det er et viktig tiltak for å få flere til å bli i sykepleieryrket. 

Høie har valgt å ikke rangere de fire punktene, men sier dette om heltidsstillinger:

– Regjeringen vil ha en heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten. Faste, hele stillinger er viktig for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Det kan også bidra til et godt arbeidsmiljø og redusere sykefravær. I en sektor der mer enn 70 prosent av de ansatte er kvinner, har dette dessuten et likestillingsperspektiv. Jeg har i flere år stilt krav til de regionale helseforetakene om at sykehusene skal ansette flest mulig i hele, faste stillinger.

Han sier videre dette om bedre muligheter for kurs og faglig utvikling:

– Vi må rekruttere flere sykepleiere, og vi må utvikle kompetansen til de sykepleierne vi har i dag. Å styrke ledelsen i helse- og omsorgstjenesten er også avgjørende, sier Høie og trekker frem en egen lederutdanning for ansatte i primærhelsetjenesten som eksempel på tiltak som er satt i gang.

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– Det er viktig å tilby sykepleierstudier i nærheten av stedene der behovene finnes. Jeg er opptatt av at reformarbeidet i universitets- og høyskolesektoren ikke går på bekostning av, men heller bidrar til, desentraliserte og distriktsvennlige helse- og sosialutdanninger i hele landet, sier Bent Høie.

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Folk skal kunne motta gode og trygge helse- og omsorgstjenester uansett hvor i landet de bor. Målet med forsøket er å se om det fører til at folk behandles mer likt på tvers av kommunegrenser og om behovene blir bedre dekket, sier Høie og forteller at kommunene som deltar, melder om gode erfaringer. 

– De trekker blant annet frem økt brukermedvirkning og hyppigere og bedre vedtak om tjenester. 

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– De siste ti årene har det vært små endringer i fødetilbudet, og regjeringen ønsker ingen ytterligere sentralisering. Endringer i fødetilbud vil bare kunne skje når vi bygger nye sykehus, lover Høie.

– Når all behandling og alle fagfolk fra to gamle sykehus flytter sammen i et nytt og moderne sykehus, må selvsagt fødeavdelingen flytte med.

Høie understreker likevel at han vil opprettholde et desentralisert fødetilbud med både små og mellomstore fødeavdelinger og med de store kvinneklinikkene.

– Men kvaliteten må være god alle steder.

Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.