fbpx Sykepleiere har overtatt noen av legens oppgaver i primærhelseteam Hopp til hovedinnhold

Ny rapport: Sykepleiere har overtatt noen av legens oppgaver i primærhelseteam

PILOTPROSJEKT: Sykepleier Janicke Hoff Fraser har jobbet i primærhelseteam ved Gransdalen legesenter i bydel Alna siden pilotprosjektet startet våren 2018. Foto: Ann-Kristin B. Helmers

I en rapport kommer det frem at sykepleiere og helsesekretærer mener at primærhelseteamene har frigjort tid for fastlegene. Fastlegene mener også det, men ikke i like stor grad.

Primærhelseteam ble lansert av helse- og omsorgsminister Bent Høie våren 2018. Ved å ansette sykepleiere på fastlegekontorene var målet både å avlaste fastlegen, samarbeide tverrfaglig og å gi pasientene bedre oppfølging. Har de lykkes?

Torsdag kom en evalueringsrapport.

Tatt tid å finne struktur

På oppdrag av Helsedirektoratet har UiO, Oslo Economics og UiT undersøkt hvilke erfaringer sykepleierne, fastlegene og helsesekretærene i primærhelseteamene sitter med. Pasienterfaringer blir evaluert senere.

Flertallet av sykepleiere og helsesekretærer mener primærhelseteamene frigjør tid for fastlegene.

58 prosent av sykepleierne og 67 prosent av helsesekretærene mente fastlegene fikk frigjort tid.

Legene er ikke like enige: 41 prosent av fastlegene mener teamene frigjør tid for dem. 32 prosent av fastlegene svarte at teamene ikke frigjør tid.

68 fastleger, 36 sykepleiere og 34 helsesekretærer svarte på spørsmålet.

Ifølge rapporten har noen leger kommentert at de bruker tid på å sette seg inn i de pasientene som sykepleieren følger opp, og at det har tatt tid å finne en god struktur på prosjektet. Flere mener at primærhelseteam kan frigjøre tid på sikt, men at det i første omgang handler om å heve kvaliteten på tjenestene, oppsummeres det i rapporten.

Hvilke pasientgrupper følges opp i primærhelseteamene?

Antall legekontor

Diagnoser

12–13 legekontorer

 • Diabetes
 • Kols
 • Eldre
 • Rus og psykiske lidelser

 

6–8 legekontorer

 • Astma
 • PU/utviklingsforstyrrelse
 • Fedme-/kostholdsveiledning

 

4–5 legekontorer

 • Blodtrykkspasienter
 • Hjertesvikt/hjertesykdom
 • Sår og kreft

 

1–2 legekontorer

 • Førstegangs svangerskapskontroll
 • Fravær videregående skole
 • Kartlegge hjemmemiljø
 • Legemiddelgjennomgang
 • Pasienter som skrives ut fra sykehus
 • Svangerskapsdiabetes

 

Kilde: Intervjuer med ansatte på legekontorene i forsøket, våren 2019. Rapport fra UiO, Oslo Economics og UiT

Overtar legens oppgaver

Videre kommer det frem at sykepleierne i teamene utfører noen oppgaver i stedet for legen, og noen oppgaver som kommer i tillegg til legens oppgaver.

De oppgavene fastlegene i størst grad oppgir å ha delegert, er direkte pasientarbeid hjemme hos pasienten, e-konsultasjon, direkte pasientarbeid på legekontoret med pasient til stede, samt kommunikasjon med helsepersonell i andre deler av helsetjenesten.

Oppstart av insulinbehandling ble konkret trukket frem som noe sykepleier gjør i stedet for fastlegen:

«Riktig opptrapping krever hyppige kontroller i starten og tid til trygging av pasienten. Dette har ofte ikke blitt gjort godt nok tidligere, fordi det er tidkrevende,» heter det i evalueringen. 

Sykepleierne avdekket feil

Oppgaver som kommer i tillegg til legens oppgaver, er blant annet oppfølging av diabetes, kols og astma.

I rapporten heter det: «En del av PHT-sykepleierne har spesialkompetanse på diabetes og bidrar til å avdekke og justere utdaterte behandlingsmetoder, manglende opplæring og feil bruk av insulin. Flere pekte også på kols og astma som underbehandlede sykdommer. Dette har legene vært klar over, men ikke hatt kapasitet til å ta tak i tidligere.»

Videre kommer det frem at sykepleierne i primærhelseteam har avdekket feilmedisinering, feil bruk av medisiner og i noen tilfeller feildiagnostisering av kols.

Utvider neste år

– Evalueringen gir oss viktig informasjon om teamarbeid og gjør det mulig å utvikle det som fungerer bra og justere på det som fungerer mindre bra, sier Høie i en pressemelding.

I dag finnes det 13 primærhelseteam, som består av fastlege, sykepleier og helsesekretær.

Forsøket med primærhelseteam skal utvides med tre til fem legekontor neste år. Planlagt oppstart for de nye legekontorene er 1. april 2020. Det er bevilget 55 millioner kroner til forsøkene.

Sykepleier: – Legene må se hva jeg kan bidra med

Janicke Hoff Fraser er sykepleier i primærhelseteamet ved Gransdalen legesenter i Oslo.

Legesenteret hun jobber ved, har valgt det som er kalt honorarmodellen for å finansiere pilotprosjektet. 

Det innebærer at Fraser skulle tjene inn 50 prosent av sykepleierkostnadene gjennom sykepleiertakster, mens resten kommer som et rundsumtilskudd.

I rapporten kommer det frem at per 1. juli 2019 hadde ingen av teamene som hadde valgt honorarmodellen, klart inntjeningsmålet på 50 prosent.

Heller ikke Fraser:

– Nei, og det henger sammen med at jeg også må ha nok å gjøre. Legene må bruke meg og se hva jeg kan bidra med. Jeg har fått flere oppgaver etter hvert som både legene og helsesekretærene har blitt kjent med meg og hva jeg kan, sier hun. 

– Gagner pasienten

– Ett problem har vært å vite akkurat hva jeg skal gjøre. Det er litt uforutsigbart, men den veien blir til mens vi går. 

Fraser er alt i alt svært fornøyd med denne måten å jobbe på:

– Jeg opplever at mye av det vi gjør er veldig bra, og det gagner pasienten. Jeg får mange tilbakemeldinger på at pasientene føler at jeg har tid til dem, sier hun.

Dette er noen av arbeidsoppgavene til Janicke Hoff Fraser i primærhelseteamet:

 • Kostholdsveiledning
 • Diabetesoppfølging
 • Såroppfølging
 • Koordinere mellom hjemmesykepleie/spesialisthelsetjenesten
 • Reisevaksiner
 • Opplæring i riktig inhalasjonsteknikk
 • Blodprøvetaking og influensavaksiner på hjemmebesøk
 • Samarbeidsmøter med hjemmesykepleie og psykisk helsevern
 • Førerkortutredning
 • Psykiatriutredning
Finansieringen

I det opprinnelige pilotprosjektet prøves det ut to ulike finansieringsmodeller:

Honorarmodellen

 • Tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen.
 • Fastlegens og helsesekretærs aktivitet finansieres som i dag gjennom per capitatilskudd, takster og egenandeler.
 • I tillegg innføres egne takster som er beregnet å dekke 50 prosent av kostnadene til sykepleier, men den resterende 50 prosenten tilføres som et rundsumtilskudd.

Driftstilskuddsmodellen

 • Inneholder et listeinnbyggertilskudd basert på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter.
 • Takster som representerer den offentlige stønaden til pasienten ved bruk av fastlege, vil her opphøre.

Kilde: Helsedirektoratet

Utvider satsingen på primærhelseteam

Anne Grethe Erlandsen
PILOTEN FLYR VIDERE: Ifølge statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), har tilbakemeldingene fra pilothelseteamene, som nå testes ut, stort sett vært positive. Foto: Regjeringen/Bjørn Stuedal

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at pilotprosjektet med primærhelseteam blir utvidet og forlenget frem til mars 2023.

– Piloten har pågått for kort tid til at vi kan slå to streker under svaret og si at dette er strålende. En utvidelse vil kunne gi oss et bedre grunnlag for å vurdere ordningen.

Det sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, til Sykepleien.

– Vi har ikke fått lavere, men høyere forventninger til primærhelseteam etter oppstarten.

Et nasjonalt pilotprosjekt med primærhelseteam ble startet opp 1. april 2018 i de ni kommunene Rana, Austevoll, Eid, Flora, Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo. I dag deltar 13 legekontorer, med totalt rundt 85 fastleger, i prosjektet.

Utvides og forlenges

Planen var at piloten skulle vare til mars 2021, men nå forlenges ordningen med to år. Samtidig planlegges det å utvide prosjektet med seks til åtte nye fastlegepraksiser. Om det betyr at nye kommuner kommer med, er ennå ikke avklart.

Vi tror det er nyttigere at primærhelseteam blir oppfattet som en generell måte å jobbe på, heller enn noe spesielt et enkelt legekontor i kommunen holder på med.

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Erlandsen mener det kan være mer fruktbart å utvide innenfor de kommunene som allerede tester ut ordningen, heller enn å «smøre tynt utover».

– Vi tror det er nyttigere at primærhelseteam blir oppfattet som en generell måte å jobbe på, heller enn noe spesielt et enkelt legekontor i kommunen holder på med.

En utvidet fastlegepraksis

Et primærhelseteam består av fastlege, sykepleier og helsesekretær, men det er også ett enkeltteam som har inkludert psykolog og ett har en psykiatrisk sykepleier.

Ordningen beskrives som en utvidet fastlegepraksis og innebærer en annen arbeidsfordeling og organisering av tjenestene enn det som er vanlig i dag.

Målet skal være å yte bedre hjelp til brukere med store og sammensatte behov, brukere med kronisk sykdom, samt personer med rusavhengighet, psykiske lidelser, utviklingshemming og funksjonsnedsettelser.

Sykepleiere skal overta fastlegeoppgaver

Da pilotprosjektet ble lansert i fjor, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie følgende til Sykepleien :

– Ideen er at sykepleieren kan overta oppgaver som fastelegen gjør i dag, men også gi en bedre oppfølging av pasienter som i dag kanskje ikke får så god oppfølging som de har behov for, for å hindre at sykdomsbildet blir mer alvorlig enn det trenger.

Nøyaktig hvilke oppgaver sykepleiere kan overta fra fastleger, er noe man håper skal klargjøres gjennom pilotprosjektet.

Dersom primærhelseteam kan hindre at kroniske lidelser får utvikle seg, er håpet at trykket på helsetjenestene totalt sett blir mindre.

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Erlandsen trekker frem såroppfølging og oppfølging av personer med psykiske lidelser som eksempler.

– Minst ett av teamene har en psykiatrisk sykepleier med, og de er veldig fornøyde med det, sier hun.

En målsetting er at teamene skal kunne nå personer som burde hatt tettere oppfølging av lege, men som i liten grad oppsøker helsetjenesten.

– Dersom primærhelseteam kan hindre at kroniske lidelser får utvikle seg, er håpet at trykket på helsetjenestene totalt sett blir mindre, sier Erlandsen.

NSF er positive

– Vi er positive til utvidelsen, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun legger til en forutsetning om at  grunnlagsdokumentene vil ligge til grunn, også for utvidelsen, og sier det må komme sterkere føringer på å utvide piloten med spesialsykepleier med avansert, klinisk sykepleiekompetanse.

– Det skulle jeg gjerne lovet, dersom vi allerede hadde en skog av slike spesialsykepleiere å ta av. Det har vi ikke, sier Erlandsen.

Regjeringen har tidligere i år erklært at den ønsker at sykepleiere som tar master i avansert klinisk sykepleie, skal kunne søke om spesialistgodkjenning.

– Disse sykepleierne vil kunne gjøre mer av det pasientene måtte gått til doktor med ellers, og de hører helt klart med i bildet.

Ulik finansiering

Primærhelseteamene testes i dag ut med to ulike finansieringsmodeller – honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen (se egen faktaboks). NSF-lederen sier hun ønsker at det blir stimulert til mer robuste forsøk med driftstilskuddsmodellen og en jevnere fordeling mellom finansieringsmodellene.

Erlandsens svar på dette er at legekontorene selv velger hvilken modell de vil prøve ut, men at man vil etterstrebe en balanse for å få erfaringer med begge.

Finansieringen

I det opprinnelige pilotprosjektet prøves det ut to ulike finansieringsmodeller:

Honorarmodellen

 • Tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen.
 • Fastlegens og helsesekretærs aktivitet finansieres som i dag gjennom per capitatilskudd, takster og egenandeler.
 • I tillegg innføres egne takster som er beregnet å dekke 50 prosent av kostnadene til sykepleier, men den resterende 50 prosenten tilføres som et rundsumtilskudd.

Driftstilskuddsmodellen

 • Inneholder et listeinnbyggertilskudd basert på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter.
 • Takster som representerer den offentlige stønaden til pasienten ved bruk av fastlege, vil her opphøre.

Kilde: Helsedirektoratet

Det ble i både 2018 og 2019 satt av 55 millioner kroner på statsbudsjettet til pilotprosjektet, og utvidelsen skjer innenfor den samme økonomiske rammen.

Gode tilbakemeldinger

Oppstarten skal ifølge de første erfaringsrapportene ha krevd betydelig innsats for å tilrettelegge og utvikle gode arbeidsformer. IKT-utvikling i enkelte av journalsystemene og avstandsoppfølging av pasienter har også vært krevende.

Vi er positive til utvidelsen.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund

Totalt sett mener Erlandsen at erfaringene så langt er positive:

– Pasienter forteller at de får en helt annen oppfølging enn tidligere. Legene sier sykepleierne avlaster dem, slik at de selv kan bruke mer tid på det de er best på. Sykepleierne gir tilbakemeldinger på at de liker å få nye oppgaver og å jobbe tett i team, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.