fbpx Halv seier om arbeidstøy for sykepleiere på Karmøy Hopp til hovedinnhold

Halv seier om arbeidstøy for sykepleiere på Karmøy

HTV i Karmøy kommune, Janett Gustavsen
HALV SEIER: – Vi fikk imidlertid ikke gjennomslag for at dette skal gjelde for alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten, så jobben er ikke ferdig enda. Men selv om det bare er en halv seier, er det et stort skritt i riktig retning ettersom vi har jobbet i over ti år for å få arbeidstøy, sier NSFs hovedtillitsvalgt på Karmøy, Janett Gustavsen. Foto: Privat

Etter ti års kamp får sykepleiere som jobber i somatisk hjemmetjeneste i Karmøy kommune, endelig arbeidstøy av arbeidsgiver – men sko og ytterklær må de fremdeles holde selv.

I ti år har de ansatte i hjemmetjenesten på Karmøy kjempet for å få arbeidstøy på jobben. Koronapandemien blåste nytt liv i debatten, og de ansatte har ventet i spenning på at saken skulle behandles av politikerne 21. september.

– Stor seier for sykepleierne i hjemmetjenesten

Janett Gustavsen er hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune. Også hun var spent på utfallet da saken ble behandlet i kommunestyre.

– Får dere arbeidstøy?

– Politikerne stemte for at alle som jobber i somatisk hjemmetjeneste, nå skal få uniformer av arbeidsgiver. Det er en stor seier, sier Gustavsen.

Alle fagforeningene i helse- og omsorgssektoren står sammen i kravet om at det er arbeidsgiver som skal holde de ansatte med arbeidstøy de stedene det er behov for det.

– Vi fikk imidlertid ikke gjennomslag for at dette skal gjelde for alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten, så jobben er ikke ferdig ennå. Men selv om det bare er en halv seier, er det et stort skritt i riktig retning, ettersom vi har jobbet i over ti år for å få arbeidstøy, sier Gustavsen.

Vil ha sko og yttertøy

Selv om sykepleiere og andre som jobber i somatisk hjemmetjeneste nå får uniformer, skulle Gustavsen gjerne sett at arbeidstøyet også inkluderte sko og yttertøy.

– Det er ikke slik at arbeidstøy slutter ved anklene og halsen. Helsearbeiderne trenger også sko og ytterklær når de skal ut på jobb. Om vi får dette, er uklart per dag, sier hun.

Veien videre

Frem til nå har alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Karmøy kommune måttet bruke privat tøy på jobben. For dette får de 2500 kroner i kompensasjon – dersom de jobber 100 prosent stilling.

– Denne avtalen har nå løpt ut. Den gjelder ikke lenger. Neste skritt på veien nå blir å forhandle frem nye avtaler i resten av tjenesten, sier Gustavsen.

Hun håper at det nå vil bli lettere å få arbeidsgiver til å gå med på å holde ansatte med arbeidstøy.

– I hvert fall i de tjenestene hvor det er opplagt at de ansatte må bruke arbeidstøy, sier hun.

Venter på risikokartlegging

Fagforeningene ønsket at kommunene skulle opprette en arbeidsgruppe som skal kartlegge behovet for arbeidstøy i hele tjenesten. Det fikk de ikke flertall for i kommunestyret.

– Men Arbeidstilsynet har pålagt kommunen å gjennomføre en risikokartlegging hvor blant annet dette med arbeidstøy og smitterisiko må redegjøres for. Rådmannen har fått beskjed om å rapportere tilbake til kommunestyret når dette er gjort. Det blir spennende å se om den kartleggingen kan hjelpe oss videre i kampen for at flere får arbeidstøy, sier Gustavsen.

De ansatte i hjemmetjenesten har rapportert til Gustavsen at uniformer er i ferd med å komme på plass.

– Det ser ut til at politikernes vedtak om straksinnføring av uniformer, vil bli overholdt.

Gustavsen er svært fornøyd med støtte og involvering fra de folkevalgte, og hun håper det gode samarbeidet og dialogen opprettholdes videre.

Kommunens vedtak

Vedtak:

  1. Administrasjonen organiserer en straksinnføring av nødvendig arbeidstøy for somatisk hjemmetjeneste (jf. alternativ 2) 
  2. Økte kostnader for 2020 belastes formannskapets disposisjonsfond. Rådmannen legger denne økte kostnaden inn i kommunens budsjett og økonomiplan fra og med 2021. 
  3. Arbeidstilsynets konklusjon, etter den pågående risikokartleggingen, vil være et grunnlag for hvorvidt det er nødvendig å innføre nye rutiner for arbeidstøy i andre deler av hjemmetjenesten (bolig, miljøtjenesten, aktivitet- og avlastningstjenestene, ROP, fysio- og ergoterapitjenesten. 
  4. Rådmannen bes rapportere tilbake til kommunestyret når saken vedr. arbeidstøy har funnet en tilstrekkelig god omforent løsning, der denne også imøtekommer Arbeidstilsynets krav.
Les også:

Kamp om arbeidstøy i Karmøy: – Vi føler oss tilsidesatt

HTV i Karmøy kommune, Janett Gustavsen
OPPGITT: – Vi som er tillitsvalgte, føler oss satt helt på sidelinja i denne prosessen, sier Janett Gustavsen, hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune. Foto: Privat

Får sykepleierne i Karmøy kommune endelig arbeidstøy av arbeidsgiver? Etter ti års kamp håper de på positivt svar fra politikerne når de får saken 21. september.

Janett Gustavsen er hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune. I snart ti år har de ansatte i hjemmetjenesten kjempet for å få arbeidsgiver til å holde dem med uniformer – frem til nå har de måttet bruke privat tøy på jobben. For dette får de 2500 kroner i kompensasjon – dersom de jobber 100 prosent stilling.

Sykepleien skrev i juni om saken som snart skal opp i kommunestyret.

Les her: Karmøy: Ansatte i hjemmetjenesten vil ha slutt på privat tøy på jobben

Vil ha arbeidstøy fra arbeidsgiver

De tillitsvalgte hadde håpet at kommunen skulle hastebehandle saken om arbeidstøy før sommeren. Ikke minst på grunn av smitterisikoen i forbindelse med koronapandemien. Det rakk de ikke.

– I midten av juli – altså midt i sommerferien – ble vi tillitsvalgte innkalt til møte med administrasjonen. Vi fikk da mulighet til å komme med skriftlig innspill til hvilket arbeidstøy det var snakk om at vi ønsket. Vi fikk derimot ikke tilsendt saksutredningen administrasjonen hadde gjort. Vi ​ hadde derfor ikke mulighet til å komme med innspill før utredningen ble sendt til politisk behandling sier Gustavsen.

Alle tillitsvalgte står sammen i denne saken.

– Vi ønsker at kommunen skal holde alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten med arbeidstøy. Ikke bare de som jobber i hjemmetjenesten, sier Gustavsen

De tillitsvalgte ønsket å komme med tilbakemelding på hvordan prosessen vedrørende arbeidstøy i helse og omsorg har vært for arbeidstakerorganisasjonene før politikerne skal fatte vedtak i saken 21. september.

Tillitsvalgte føler seg satt ut på sidelinja

– Denne saken burde ikke vært politisk behandlet. Det er en sak som burde vært løst mellom partene – altså tillitsvalgte og administrasjonen i kommunen, presiserer Gustavsen.

Arbeidstilsynet ble også koplet inn i saken, og i juli kom konklusjonen: Karmøy kommune bryter loven når de ikke tilgjengeliggjør arbeidstøy for flere helsepersonell.

Arbeidstilsynet peker også på at kommunens risikovurdering fra 2016 oppfattes som utdatert, slik Arbeidstilsynet ser det.

– Vi som er tillitsvalgte, føler oss satt helt på sidelinja i denne prosessen, sier Gustavsen og legger til:

– Dette har vært diskutert i ti år. Kommunen har hatt god tid til å planlegge innføring av at det er de som skal holde oss ansatte med arbeidsklær.

Privat tøy av hensyn til pasientene

Stabssjef Ørjan Røed i Karmøy kommune har til Haugesunds Avis [for abonnenter] sagt at det er viktig at politikerne ser hele bildet i debatten. Både stabssjefen og rådmannen har uttalt at denne saken ikke er så enkel som de tillitsvalgte vil ha det til. Rådmann Vibeke Vikse Johnsen trekker blant annet frem at enkelte brukere og pasienter ikke ønsker at det skal komme uniformert helsepersonell på dørene. 

– I hjemmetjenesten har vi aldri hørt at noen av våre brukere har uttalt at det er et problem. Vi går jo i uniformer, men vi har kjøpt dem selv, sier hun.

Når det gjelder ansatte som jobber med rus og psykiatri, forstår Gustavsen at noen ikke ønsker at naboen skal se at de får besøk av helsepersonell.

– Men det finnes arbeidstøy som er mer nøytralt. Jeg synes ikke argumentasjonen på det området holder, sier Gustavsen.

Hun er heller ikke overbevist om at lovverket skal sette pasientenes følelser foran ansattes rettigheter.

Tre forslag til vedtak

De ansatte i helsetjenesten i Karmøy kommune, må vente til 21. september før de får vite om kommunen vil betale for arbeidstøyet deres. Frem til det har rådmannen nå lagt frem tre forslag til vedtak.

Forslagene kort oppsummert:

1. Dagens ordning videreføres til en ny risikovurdering foreligger som tilfredsstiller Arbeidstilsynets påpekninger. Når risikovurderingen foreligger, skal saken behandles på nytt.

2. Innføre arbeidstøy for dem som jobber somatisk i hjemmetjeneste.

3. Innføre arbeidstøy i alle tjenestene.

Forslagene skal først tas opp i helse- og sosialutvalget 2. september. 3. september skal forslagene behandles av formannskapet før politikerne skal si sitt 21. september.

Må kutte

Rådmann i Karmøy kommune Vibeke Vikse Johnsen sier i et intervju med KarmøyNytt [for abonnenter], at dersom kommunen må holde de ansatte med arbeidstøy, så må de kutte i andre tilbud.

– Tidligere har ordfører uttalt i mediene at dette ikke handler om økonomi. Når rådmannen nå sier at de må kutte i tilbudet dersom vi skal ha arbeidstøy, så tyder vel det på at det kanskje er nettopp det det handler om, sier Gustavsen.

Rådmannen sier i tillegg at kommunen ønsker en bedre kartlegging av brukerperspektivet og garderobeforholdene rundt om.

– Garderobeforholdene burde vel være de samme om man bruker privat eller kommunens tøy?

– Man skulle jo tro det, sier hun.

Enn så lenge må de ansatte smøre seg med tålmodighet i noen uker til før politikerne bestemmer om de ansatte i helsetjenesten på i Karmøy kommune skal få arbeidstøy av arbeidsgiver.

Brev fra Tillitsvalgte til politikerne i Karmøy kommune

Åpent brev til politikere i Karmøy kommune
 

Fagforbundet, Delta, NSF og FO ønsker å komme med tilbakemelding vedrørende prosess om arbeidstøy i helse- og omsorg.
Arbeidstakerorganisasjonene ble i vår innkalt til forhandlinger vedrørende avtale om arbeidstøy. Avtalen var da allerede utgått. Fagforeningene ønsket ikke å forlenge eller reforhandle avtalen. Vi ønsker at ansatte skal ha arbeidstøy og ikke kompensasjon.
Fagforeningene får tilbakemelding om at innføring av arbeidstøy vil få for store budsjettmessige konsekvenser, og må derfor opp til politisk behandling.
Det blir videre henvist til politikere at det pågår forhandlinger mellom partene, noe som ikke stemmer.
I administrasjonsutvalget i mai ble det bestilt en utredning om arbeidstøy.
I midten av juli inviterer administrasjonen fagforeningene til å komme med innspill til hvilken type arbeidstøy en ønsker (ligger som vedlegg til saken 16/20 ). Fagforbundet, Delta, NSF og FO gir innspill på at en ønsker arbeidstøy for aktuelle ansatte. Norsk fysioterapiforbund ga i sin tilbakemelding at de ønsker dagens ordning, men her snakker vi om en veldig liten gruppe.
Fagforeningene får ikke tilsendt saksutredningen for gjennomsyn eller mulighet til å komme med en uttalelse før saken er sendt til politisk behandling.
I utgangspunktet burde ikke dette vært en politisk sak, men løst mellom partene. Slik saken står nå er arbeidstakerorganisasjonene satt på sidelinjen.
I saken refereres det til at uniform kan være stigmatiserende. I vårt innspill kommer det tydelig fram at vi ikke tenker at arbeidstøy er ensbetydende med uniform. Her finnes en rekke valgmuligheter.
I særavtalen SGS 1002 står det at arbeidstaker som hovedregel får utlevert arbeidstøy. Dersom partene er uenige skal de faktiske utgiftene dekkes av arbeidsgiver. Dersom kommunen skal dekke faktiske utgifter for ansatte burde dette vært samme kostnad om en innfører arbeidstøy. I realiteten betyr dette at i dag får de ansatte ikke får dekket inn kostnadene de har og dermed blir underbetalt slik vi ser det.
I en uttalelse i Karmøynytt sier Rådmann at om en skal innføre arbeidstøy for alle aktuelle må en kutte i andre oppgaver. Vi tenker at dette er et arbeidsgiveransvar og mener at det må være en bedre grunn enn økonomi for ikke å ville gi de ansatte arbeidstøy. Særavtalen sier tydelig at dette skal være en hovedregel.

(Journ.anm.: Brevet ble endret 29.08.2020 kl. 15.57. Det opprinnelige brevet som ble trykket, var et utkast. Dette er den endelige versjonen som ble sendt til politikerne.)

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.