fbpx Kontinuitet i hjemmesykepleien Hopp til hovedinnhold

Kontinuitet i hjemme­sykepleien

Ledere i hjemmesykepleien prioriterer noen ganger personalets behov foran brukernes behov for kontinuitet.

Dette går frem av en undersøkelse av ledere i kommunehelsetjenesten og deres forståelse av begrepet kontinuitet og hva lederne gjør for å sikre kontinuitet til brukerne.

Problemstillingene ble undersøkt ved hjelp av et kvalitativt design og bruk av semistrukturerte intervjuer. Ledere ved 15 omsorgsdistrikt av ulik størrelse i ti norske kommuner ble invitert til å delta. Seksten sykepleiere med lederansvar ved de 12 distriktene som ønsket å delta utgjorde studiens utvalg. Av disse var 14 kvinner. Ledererfaringen deres varierte fra seks måneder til 28 år. Intervjuene ble gjennomført i 2009 og 2010 og varte fra 30 til 60 minutter. Intervjuene startet med at informantene ble bedt om å beskrive deres hovedoppgaver som ledere for deretter å fokusere på kontinuitet i helsetjenestene til brukerne.

Selv om lederne beskrev at deres hovedoppgave var å sørge for god kvalitet på helsetjenestene, og at brukerne fikk hjelp av et begrenset antall personer, var det også viktig å ta vare på de ansatte. Lederne framhevet at trivsel hos ansatte var viktig for å redusere sykefraværet. Å ha god kjennskap til den enkelte bruker var nøkkelen til god sykepleie. Lederne beskrev to organisasjonsmodeller som bidro til dette. Den ene gikk ut på at ansatte hadde ansvar for et begrenset antall brukere. I den andre var ansatte organisert som mindre team som hadde ansvar for en gruppe pasienter. Innenfor teamet kunne ansatte variere mellom hvilke brukere de fulgte opp. Å følge opp bestemte pasienter over tid kunne i enkelte tilfeller være belastende på de ansattes fysiske og psykiske helse. Spesielt gjaldt dette «tunge» brukere. Lederne brukte ofte begrepet «tunge» om brukere med store og sammensatte behov for helsetjenester. Siden lederne hadde ansvar for helse og trivsel til ansatte, forebygge utbrenthet og sykmelding, valgte de i noen grad å prioritere ansattes behov framfor brukernes. Det ble også argumentert med at oppfølging av en bruker av én ansatt over lengre tid kunne være negativt hvis vedkommende overså viktige tegn og symptomer.

 

Referanse:

Gjevjon ER, Romøren TI, Kjos BO, Hellesø R. Continuity of care in home health-care practice: two management paradoxes. J Nurs Manag 2013;21:182-90.

 

Kommentar:

Tradisjonelt er kontinuitet i omsorgen ansett som en forutsetning for å gi god kvalitet på helsetjenester. Kunnskap om lederes syn på og prioriteringer av kontinuitet er derfor av interesse. Undersøkelsen beskriver hvilke avveininger ledere tar og hvordan de forsøker å balansere behovene til både ansatte og brukere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse