fbpx Et kvinneyrke tar form. Sykepleie i Rogaland 1870-1970 Hopp til hovedinnhold

Et kvinneyrke tar form. Sykepleie i Rogaland 1870-1970

En historisk studie av hvordan sykepleieyrket utviklet seg i Rogaland gjennom 100 år.

Bakgrunn: Studien er basert på behovet for kunnskap om historiske vekselvirkninger i norsk sykepleie på et regionalt og overordnet nivå.

Hensikt: Studien utforsker regionale, internasjonale og nasjonale utviklingstrekk, den samfunnsmessige utviklingen og faglige retningslinjers innflytelse på sykepleien som kvinneyrke i Rogaland i tidsperioden 1870–1970. Rogalands pietistiske kulturarv utgjør en sentral del av studien.

Metode: Historisk og kvalitativ kildeanalyse av skriftlig materiale, samt intervjumateriale fra 20 muntlige kilder i lys av teorier om kjønn, disiplinering og kall. Teorigrunnlaget er hentet fra den amerikanske historikeren og kjønnsforskeren Joan W. Scott, den franske idéhistorikeren Michel Foucault (1926–1984), den amerikanske historikeren Susan Reverby og den svenske historikeren Inger Hammar (1942–2007).

Resultat: Studien peker på tvetydighet. På den ene siden synes det å være samspill mellom rådende sykepleieverdier og regionens pietistiske verdigrunnlag. På den andre siden mottok sykepleien i Rogaland impulser fra nasjonal og internasjonal sykepleie, og fra storsamfunnet. Sykepleiere ble en uerstattelig arbeidsressurs i fylket. Her følger regional sykepleie et nasjonalt mønster. Arbeidshierarkiet sto meget sterkt. Verken kirke eller sykehus etablerte sykepleierskoler i fylket. Her sto kvinner og humanitære organisasjoner i front. Likevel ble pietistisk ideologi holdt i hevd, synliggjort ved den strenge disiplinen, faglige krav og sosiale strukturer.

Konklusjon: Sykepleiens skjæringspunkt ligger mellom underordning og uavhengighet. Kjønn er grunnleggende, anskueliggjort gjennom forventninger, pietistiske verdier, språk og andre ytre kjennetegn innenfor et kjønnsdelt arbeidshierarki. Sykepleiere oppfattet arbeidet sitt som betydningsfullt, men også tvetydig: for noen kall, for andre levebrød. Men den regionale sykepleiekulturen ga utvilsomt opphav til en mer selvstendig kvinne- og yrkesrolle.

Nøkkelord: Historisk metode, kildeanalyse, kvalitativ studie, sykepleiehistorie, kvinnehistorie, kjønn, disiplin.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse