fbpx Sentraliseringen må reverseres Hopp til hovedinnhold

Sentraliseringen må reverseres

GRAVID: Kvinner må slippe å dra langt hjemmefra for å føde. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fødselsomsorgen har utviklet seg til å bli en minimumstjeneste over hele landet. På 1970-tallet fantes det rundt 150 fødeinstitusjoner i Norge, mot færre enn 50 i dag, skriver Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.

Under 10 prosent av fødslene i Norge hvert år skjer nå på mindre fødeinstitusjoner. Dette gir et betydelig press på landets største kvinneklinikker. Bemanningen er ikke økt tilstrekkelig for å møte denne utviklingen. Flere fødeavdelinger er nedleggingstruet, og mange sykehus fratas muligheten til å utføre akutte keisersnitt og epiduralbedøvelse hvis akuttberedskapen fjernes. Sommerstenging av fødeavdelinger er regelen heller enn unntaket i distriktene. Konsekvensen er lengre reisevei og fulle avdelinger i landets storbyer. Dette fører til et høyt antall uplanlagte fødsler utenfor landets fødeavdelinger. Totalt skjedde det 412 uplanlagte fødsler utenfor fødeavdeling i løpet av fjoråret, ifølge Folkehelseinstituttet.

Mangler kommunal jordmor

Kortere liggetid på sykehusene etter fødsel krever en sterk satsing på den kommunale jordmortjenesten. Dagens status viser at halvparten av landets kommuner mangler kommunal jordmor. Familienes krav på oppfølging i den sårbare tiden rett etter fødsel med hjemmebesøk av jordmor hindres av stor jordmormangel. Årlig må 60 000 kvinner som føder dele på færre enn 300 jordmorårsverk.

Må reverseres

Jordmorforbundet NSF mener at sentraliseringen av fødetilbudet må reverseres. Det må satses på en desentralisert fødselsomsorg, samt tilbud om hjemmefødsel for kvinner som ønsker seg dette. Hjemmefødsler bør være et gratis tilbud for familier, slik fødsel på sykehus er. Etterspørselen fra fødekvinnene øker, og flere privatpraktiserende jordmødre tilbyr i dag hjemmefødsel.

Tidligere har HELFO tolket regelverket slik at det er utbetalt godtgjørelse til to jordmødre under en hjemmefødsel. Helse- og omsorgsdepartementet har nå konkludert med at dagens regelverk ikke åpner for å gi stønad for to jordmødre for samme fødsel.

Jordmorforbundet NSF mener at tidligere praksis med betaling for to jordmødre sammenfaller med det som er nødvendig. En fødsel kan ta lang tid. Jordmødrene kan veksle på å være aktivt til stede under fødselen, for å ivareta jordmors mulighet til å gi fullgod tjeneste samt nødvendig hviletid under hele fødselsforløpet.

Fødefabrikker

Jordmorforbundet NSF vil advare mot sentraliserte fødefabrikker, der kvaliteten ikke lenger er førende for organisering og kompetansesammensettingen.

I sommer rettet Jordmorforbundet NSF et sterkt søkelys mot konsekvensene av jordmormangelen. Politikerne har kommet på banen i løpet av sommeren og lovnader er gitt. Arbeiderpartiet vil sørge for at sykehusene har gode nok rammer til å gjennomføre kravene de blir stilt. De vil bevilge mer til sykehusene og sørge for at den lokale jordmortjenesten blir mer tilgjengelig. Sp vil pålegge helseforetakene å gjennomføre og dokumentere kravet om en-til-en omsorg av jordmor. Venstre mener vi trenger minst 1000 nye jordmødre i kommunene. De var også enig med oss om at dagens finansieringsmodeller ikke virker etter hensikten. KrF ønsker seg en opptrappingsplan med øremerking til jordmorstillinger over en periode.

Verdt å satse på

En skulle tro at noe slikt som jordmormangel ville være utenkelig i Norge. Jordmødre er nøkkelpersonell i ethvert samfunn. Vi har noe av den viktigste kunnskapen i verden – hvordan man legger til rette for, bevarer og redder liv. Høyt kunnskapsnivå, bred erfaring og faglig selvstendighet utgjør en enestående kompetanse. Den er det verdt å satse på. Den er det verdt å betale for.

Dette innlegget står på trykk i siste utgave av tidsskriftet Jordmora (3-2016), som utkom med Sykepleien 8. oktober. Vil du lese flere saker innenfor ulike fagområder, finner du en oversikt over alle fagbladene på våre hjemmesider.

Jordmorforbundet NSF vil advare mot sentraliserte fødefabrikker.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse