Vi har en ufattelig slagkraft hvis vi bruker NSFs ressurser på en helhetlig og god måte

Liv Heidi Brattås Remo, sykepleier, lederkandidat NSF
Liv Heidi Brattås Remo

Liv Heidi Brattås Remo håper å bli den nye forbundslederen i NSF. Hun er særlig opptatt av faglig stolthet, satsing på sykepleieledere og at NSF skal være proaktiv i den samfunnsfaglige debatten.

I landsmøteperioden som nå går mot slutten, opplever jeg at forbundsstyret har fått en tydeligere profil og satsing enn det som etter mitt syn var tilfellet i forrige periode. Styret har gjort en god jobb med Sykepleierløftet og har påbegynt en viktig jobb for ledermedlemmene i NSF.

Likevel mener jeg at NSF står for mye på ett bein, nemlig det interessepolitiske. Dette skaper en ubalanse i en organisasjon som har som formål å være flerfoldig med en interessepolitisk, fagpolitisk og samfunnspolitisk forankring.

For å få et samfunn som forstår at en lønn til å leve av og fast 100 prosent-stilling i en helsefremmende turnus ikke er urealistiske krav, men helt nødvendig for å sikre et fortsatt pasientsikkert helsevesen av høy kvalitet, må vi som organisasjon stå støtt på alle de tre beina våre.

Jeg ønsker meg et NSF som fokuserer på gjenreising av den faglige stoltheten. Jeg ønsker meg også et NSF som er fremoverlent og proaktiv i den samfunnspolitiske debatten, til beste for pasientene og våre medlemmer.

Jeg er opptatt av at NSF skal være et naturlig valg for alle som er utdannet sykepleiere, også sykepleieledere og sykepleiere innen akademia. Mangelen på kvalifiserte lærere i sykepleierutdanningen øker i takt med at mangelen på sykepleiere øker. Det er en negativ spiral som krever en betydelig innsats for å snu.

Ett grep kan være å innføre kombinasjonsstillinger der sykepleieren jobber både klinisk og akademisk. Det kan styrke kunnskaps- og tjenesteutviklingen i tillegg til forskningsinnsatsen i tjenestene, som igjen kan danne kunnskapsgrunnlaget for fremtidens sykepleierutdanning.

Vi må snakke mer om «kompetente hoder»

Jeg ønsker at sykepleie skal være et naturlig og attraktivt utdanningsvalg også for menn. For å klare det må lønna opp, og retorikken som brukes om sykepleiere, må endres. Vi må snakke mindre om «varme hender» og mer om «kompetente hoder».

I årene som kommer, vil sykepleiermangelen øke kraftig. Da blir det viktig at vi rekrutterer fra hele befolkningen, ikke bare en del av den. For å oppnå nødvendige endringer i helsevesenet trenger vi ledere som har bevart sykepleieridentiteten sin, og som gis rom til å utøve ledelse, ikke bare administrasjon.

Slik situasjonen er i dag, er kontrollspennet for mange ledere altfor stort. Nødvendige støttefunksjoner er fjernet, og budsjettrammene er trange. Hverdagene går med til å tette huller i turnusen og sørge for at driften går rundt fra dag til dag.

Det er liten eller ingen tid til å drive med utviklingsarbeid og strategisk planlegging. Det har en tendens til å havne på et mer overordnet nivå, fjernt fra der sykepleie utøves.

Sykepleie for fremtiden

For å ta vare på sykepleierlederne og la dem føle at NSF er en organisasjon også for dem, og ikke bare «fienden» i kraft av å være arbeidsgiver, tror jeg det er hensiktsmessig med en satsing på faggruppene der lederne kan finne sin tilhørighet og knyttes til NSF.

Med en bedre integrering av faggruppene i organisasjonen, på lik linje med NSF Student, vil det være mulig å engasjere seg og å påvirke sin egen organisasjon også uten å være tillitsvalgt. På den måten mener jeg at vi oppnår en bedre balanse mellom interessepolitikk og fag i NSF.

Faggruppene sitter også på viktig og dagsaktuell kompetanse fra sine respektive fagområder. Dette er kompetanse som er helt sentral når NSF skal sette dagsordenen i den samfunnspolitiske debatten.

Det er i år mange gode landsmøtesaker, og det er lærerikt og spennende å lese dem. Jeg brenner spesielt for sakene som omhandler sykepleie for fremtiden, arbeidsliv og faggruppene.

Vi må være stolte av NSFs samlede kompetanse både innen studentpolitikk og den viktige rekrutteringen til organisasjonen som vi får gjennom NSF Student, faggruppene og alt det frivillige arbeidet de nedlegger til beste for sykepleiefaget – og ikke minst alle våre dyktige tillitsvalgte, som hver dag står på for å sikre rettighetene til våre medlemmer.

Sammen har vi en ufattelig slagkraft hvis vi bruker organisasjonens samlede ressurser på en helhetlig og god måte. For å ivareta våre tillitsvalgte og medlemmer lokalt er jeg opptatt av at NSF fortsatt skal ha et sterkt og synlig fylkesapparat med nærhet til de tillitsvalgte og medlemmene.

Hvorfor velge meg?

Jeg har 20 års erfaring som leder på ulike nivåer, både fra organisasjoner og helsesektoren, i tillegg til mange år med interesse- og partipolitisk erfaring. Det har gitt meg et stort nettverk og god innsikt i blant annet politisk påvirkningsarbeid, frivillighet og offentlig forvaltning. Jeg kjenner NSF svært godt, både som tidligere ansatt, prosjektleder for 100-årsjubileet og tillitsvalgt.

Les mer: Her kan du lese intervjuet med Liv Heidi Brattås Remo i Sykepleien.

I mine roller som leder og politiker har motivasjonen alltid vært å skape resultater sammen med mine samarbeidspartnere og medarbeidere i et miljø preget av gjensidig tillit og arbeidsglede. Jeg er opptatt av at folk rundt meg skal oppleve at de blir sett og verdsatt for det de bidrar med, og at det er i fellesskap vi får til de beste resultatene.

Som toppleder i kommunehelsetjenesten har jeg jobbet for sykepleiernes rett til kompetanseutvikling og gode lønns- og arbeidsvilkår. Jeg har erfart at det er fullt mulig å gjennomføre mye av det NSF står for politisk, men at det er en daglig kamp overfor andre toppledere i kommuner og helseforetak å få frem at det er økonomisk lønnsomt å satse på kompetanse og investere i sykepleiere.

Det jeg kan tilby NSF, er en engasjert, uredd, kreativ og samfunnsengasjert leder som trives med å jobbe målrettet og strategisk for å fremme og utvikle sykepleiefaget og bedre sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår.

Jeg er opptatt av at landsmøtet skal velge det beste teamet til å lede NSF fremover, og derfor stiller jeg meg til disposisjon både som forbundsleder og nestleder. Sammen skal vi gjenvinne balansen mellom interessepolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk.

…………

Dette er lederkandidatene: Lill Sverresdatter Larsen, Solveig Kopperstad Bratseth, Gjertrud Helene Krokaa, Line Orlund, Liv Heidi Brattås Remo, Eli Gunhild By.

Denne uken vil de presentere seg på sykepleien.no, én hver dag.

Rekordmange vil lede NSF

DE VIL TIL TOPPS: Øverst fra venstre: Gjertrud Krokaa, Eli Gunhild By og Liv Heidi Brattås Remo. Nederst: Lill Sverresdatter Larsen, Line Orlund og Solveig Bratseth. Foto: Eivor Hofstad, Ingvald Bergsagel, Yngve Olsen, Marit Fonn og privat.
DE VIL TIL TOPPS: Øverst fra venstre: Gjertrud Krokaa, Eli Gunhild By og Liv Heidi Brattås Remo. Nederst: Lill Sverresdatter Larsen, Line Orlund og Solveig Bratseth. Foto: Eivor Hofstad, Ingvald Bergsagel, Yngve Olsen, Marit Fonn og privat.

Seks sykepleiere har lyst til å lede Sykepleierforbundet de neste fire årene.

Her er lederkandidatene:

Vil bli nestledere

I tillegg er disse kandidater både som nestleder og 2. nestleder:

  • Torbjørn Solberg