fbpx Klima for sykepleieforskning Hopp til hovedinnhold

Klima for sykepleieforskning

Det skal bli interessant å se hvordan lederne i helseforetakene tar grep for å fremme flerfaglig forskning.

Regjeringen la nylig frem stortingsmeldingen Klima for forskning. Fremtidig forskning skal bidra til god helse, utjevne sosiale helseforskjeller og utvikle helsetjenester av høy kvalitet, heter det i meldingen. Mange forskningsområder som er grunnleggende i utøvelse av sykepleie skal prioriteres. Som for eksempel forskning som bidrar til utvikling av forebyggende, helbredende og lindrende behandling, samt organisering, samhandling og ledelse av helsetjenesten. Fysisk aktivitet og god ernæring angis som sentrale helsefremmende tiltak det er behov for ny kunnskap om.

Men storsamfunnet vil ha avkastning fra investeringer i forskning. Det skal satses på anvendt forskning som bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse slik at eldre og folk med langvarige sykdommer får gode helsetjenester også i en situasjon når man forventer knapphet på helsepersonell. Forskningsaktivitet på organisering av helsetjenestene som per i dag har en høy andel sykepleieledere, for eksempel innen kommunehelsetjenesten, vil ha stor relevans for utøvelse av sykepleie. Det varsles større oppmerksomhet mot at forskningen skal gi resultater og mot kunnskapsoppbygging. Forskningen må resultere i publisering og da helst i prestisjefylte tidsskrifter. Resultatene må også være så interessante for andre forskere at de brukes og at publikasjonene siteres i internasjonale tidsskrift. Stortingsmeldingen nevner internasjonalt forskningssamarbeid og flerfaglige forskningsprosjekter som to sentrale suksessfaktorer.

Når helseforetakene nå utarbeider strategier for sin forskningsaktivitet, skal det bli interessant å se om lederne og styrene i helseforetakene tar grep for å styre den kliniske forskningsaktivitet mot målene og med de midlene som regjeringen angir i meldingen. Spesielt interessant blir det å se hva helseforetakene gjør for å bidra til at etablerte forskningsmiljøer innen det medisinske fagområdet i fremtiden i større grad integrerer forskere fra andre profesjoner, slik som sykepleiere, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Ifølge stortingsmeldingen skal det satses på forskning som har høy klinisk relevans og høy kvalitet. Dette er en kjempesjanse for forskningen innen sykepleie.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse