fbpx Mener det er urealistisk med bedre palliasjonstilbud uten flere sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Mener det er urealistisk med bedre palliasjonstilbud uten flere sykepleiere

Eli Gunhild By
HJEMMEDØD: Sykepleiere har nøkkelkompetanse på palliasjon, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Foto: NSF

Skal flere få muligheten til å dø i kjente omgivelse og med sine kjære i nærheten, sier det seg selv at flere sykepleiere må ansettes i kommunene, mener NSF-leder Eli Gunhild By.

– De aller fleste ønsker så langt det er mulig å være i kjente omgivelser og nær sine kjære i livets siste fase. Da er det myndighetenes ansvar å legge til rette for det, sier hun. 

Hun mener det er urealistisk med bedre palliasjonstilbud uten at det ansettes flere sykepleiere.

– Sykepleiere og spesialsykepleiere har nøkkelkompetanse på palliasjon. Skal flere få muligheten, sier det seg selv at tilgangen på sykepleierkompetanse må styrkes. Det fortjener pasientene, sier By.

I sitt høringssvar til NOU-en «På liv og død» støtter Norsk Sykepleierforbund (NSF) et krav om at det skal være sykepleier med palliativ kompetanse til palliative enheter og i palliative team i kommunene.

Men med ett forbehold: Med dagens ressurser er ikke dette gjennomførbart, mener NSF. 

Les også: Vil gi mer og bedre palliativ behandling

Ingen fullstendig oversikt

Mer enn 45 prosent av alle dødsfall skjer i sykehjem. Det finnes, ifølge NOU-en som kom før jul i fjor, ingen fullstendig oversikt over hvordan palliasjonstilbudet til alvorlig syke og døende i kommunene er organisert. «De største byene synes å ha et fragmentert tilbud,» heter det i rapporten.

Utvalget foreslår i fremtiden at det blant annet opprettes kommunale palliative sentre, hvor sykepleiere skal ha en sentral rolle (se faktaboks).

«Kommuner på etterskudd»

Sykepleierforbundet benytter høringssvaret til å peke på et behov for en bemanningsnorm:

«NSF finner det urealistisk å kunne gjennomføre en kompetanseoppbygging og utvidelse av tilbudene i kommunehelsetjenesten uten vesentlig økt ressurstilgang. Etter samhandlingsreformen er mange kommuner på etterskudd når det gjelder tilgang på helsepersonell med nødvendig kompetanse. Kommunene opplever allerede stort press i tjenestene. Mange medarbeidere og ledere melder om for høyt arbeidspress.» 

– Utfordringene knyttet til dette feltet illustrerer nødvendigheten av å få på plass en behovsstyrt bemanningsnorm i helse- og omsorgstjenestene, heter det i svaret.

Til Sykepleien understreker By at helsetjenesten skal speile befolkningens behov. Når det gjelder palliasjon, mener hun de største behovene vil være i kommunene:

Les også om de nyutdannede barnepalliasjonssykepleierne som er utålmodige etter å få på plass et tilbud til alvorlig syke barn og unge: – Barnepalliasjon er mer enn å være til stede i terminalfasen

Sentrale anbefalinger i rapporten: