fbpx Opposisjonen refser regjeringen og NHO etter streiken Hopp til hovedinnhold

Opposisjonen refser regjeringen og NHO etter streiken

NSF-leder Eli Gunhild By
HOLDER IKKE: – Det holder ikke bare for regjeringen å si at det er partenes ansvar. Arbeidstakeres rettigheter handler om viktige internasjonale forpliktelser og her må Norge innrette seg slik at de kan rigge seg slik at det er mulig å føre arbeidskamp uten fare for liv og helse, sier By. Foto: Marit Fonn

Eli Gunhild By mener sykepleierne i denne situasjonen i realiteten ble fratatt streikeretten ved at lockouten ikke tok noen hensyn til liv og helse. 

I dag, 6. desember, kom arbeids- og sosialkomiteen med sin innstilling om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018.

Som forventet innstilte komiteen på tvungen lønnsnemnd.

Mens de tre regjeringspartiene ikke hadde noen merknader, er opposisjonen forholdsvis krass i sine kommentarer.

NSF er fornøyd

Forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By, er fornøyd med at det nå blir satt søkelys på dette fra politikerne på Stortinget:

– Den klare meldingen fra ILO (International Labour Organization, red.anm.) om at Norge må rydde opp, har ligget på arbeidsministerens bord siden 2014 uten at noe har skjedd. Nå fikk vi se konsekvensene gjennom konflikten med NHO Service og Handel. De var ikke innstilt på å ta det ansvaret for liv og helse som NSF hele tiden tok på største alvor gjennom konflikten, sier By.

Hun mener sykepleierne i denne situasjonen i realiteten ble fratatt streikeretten, ved at lockouten ikke tok noen hensyn til liv og helse. 

– Det holder ikke bare for regjeringen å si at det er partenes ansvar. Arbeidstakeres rettigheter handler om viktige internasjonale forpliktelser, og her må Norge innrette seg slik at det er mulig å føre arbeidskamp uten fare for liv og helse, sier By.

SVs representant i komiteen skriver følgende:

– Dette medlem vil understreke at det å benytte plassfratredelse (lockout) i en ellers oversiktlig streikesituasjon bidrar til å svekke arbeidstakernes rett til å streike. Ved å benytte et så drastisk virkemiddel som lockout var det liten tvil om at konflikten ville føre til umiddelbar fare for liv og helse.

Her kan du lese hele innstillingen som ble lagt frem i dag.

Kommentarer fra opposisjonen

– Frem til NHO Service og Handel varslet lockout, var det ikke meldt om fare for liv og helse ved konflikten. Utløsende for Helsetilsynets vurdering var den varslede lockouten fra NHOs side. Helsetilsynets vurdering innebærer at en lockout ville sette pasientenes liv og helse i fare. Det er klart at kommuner og sykehus som hadde satt tjenester ut til private heller ikke var i stand til å ta over disse tjenestene for å oppfylle sitt lovpålagte ansvar, bemerker representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i arbeids- og sosialkomiteen.

Opposisjonen viser også til til at de private leverandørene har et selvstendig «sørge-for-ansvar» for at helsetjenester utføres som de skal i kommunene på lik linje med offentlige aktører.

Komiteens innstilling

Komiteens tilråding om tvungen lønnsnemnd fremmes av en samlet komité, med medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)

  • § 1

Tvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.

  • § 2

Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans, jf. lov 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister (arbeidstvistloven) § 1 bokstav f) og g) for å løse tvisten. Reglene i lov 27. januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) får tilsvarende anvendelse.

  • § 3

Loven trer i kraft straks. Loven opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.