Høie: Leger kan ta pasientbilder med privat mobil

Helseminister Bent Høie
MOBILAKSEPT: Usikkerhet og konflikter om personvern har bidratt til at Helse- og omsorgsminister Bent Høie nå sender ut konkrete instrukser til landets sykehus.

Helseminister Bent Høie (H) slår fast at leger kan bruke privat mobil i behandlingen av pasienter og gå inn i journaler uten at de har pasientansvar.

Høie skal sende et rundskriv til landets sykehus med konkrete instrukser for personvern, skriver Aftenposten.

Leger og forskere har tidligere fortalt til avisen at personvernombudets strenge tolkning av personvernreglene aktivt hindret dem i forsvarlig medisinsk praksis.

Blant annet hadde de ikke lov til å se pasientjournalen til personer de selv hadde behandlet dersom de ikke lenger var behandlende lege.

Tilgang til journal

Ved enkelte sykehus har det også vært praksis at det er i strid med loven at leger bruker privat mobiltelefon til å ta bilder for å få en vurdering fra andre leger for å gi rask og riktig akutthjelp.

Helseminister Bent Høie skriver i instruksen at leger nå kan få tilgang til pasientens journal selv om de ikke er behandlende lege for å sjekke om behandlingen som ble gitt, var riktig.

Nødrettsbetraktning

Høie skriver at det er uheldig at røntgenbiler og EKG-bilder har blitt sendt til legekolleger for råd, men sier det kan «ut fra en nødrettsbetraktning av og til være nødvendig for å gi pasienten trygg og rask behandling» og gir dermed mobilbilder tommel opp.

Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?

Tegning av pasienter på et venterom
KØ PÅ VENTEROMMET: Pasientene vil ha informasjon om hvor lenge de må vente før de får hjelp.

Hovedbudskap

Hvorfor velger noen pasienter å forlate legevakten selv om de har vært så bekymret for sin tilstand at de oppsøkte hjelp om natten? Hvilke pasienter er dette? Og kan sykepleierne gjøre noe for å redusere antallet som går før konsultasjon?

De fleste pasientene som går før konsultasjon om natten, er triagert (hastegradsvurdert) til lav hastegrad, og mange av dem kom på grunn av psykisk lidelse. Pasientene på venterommet er jevnt over meget tålmodige. De fleste etterlyser bedre informasjon, og sykepleiere bør tilstrebe å informere hver time.

Pasienttilstrømmingen til allmennlegevakten ved Legevakten i Oslo har økt betraktelig det siste tiåret (1). Økt pasienttilstrømming gjelder også om natten. Da er det færre leger og sykepleiere på vakt, og ventetiden kan bli lang. Antallet konsultasjoner har imidlertid ikke økt i takt med tilstrømmingen, noe som delvis kan skyldes at kontaktårsakene har gått fra enklere symptomer til mer kompliserte psykiatriske og sosiale problemer. Det har også vært en forskyvning i når pasientene kommer på legevakten, fra dag til kveld og natt. I 2012 gikk 8,4 prosent av de innskrevne pasientene fra legevakten før konsultasjon med lege. Antallet pasienter som ikke ventet på at de fikk en konsultasjon, økte med 11 prosent fra 2008 til 2012 (1).

Møte med legevakten

Når pasientene ankommer legevakten i Oslo, blir de møtt av en sykepleier eller en helsesekretær som grovsorterer pasienter til skadelegevakten eller allmennlegevakten. Etter grovsorteringen registreres pasientene. Sykepleier eller helsesekretær tar imot personalia og andre viktige opplysninger og vurderer om pasienten bør prioriteres til triage. Pasienten får et informasjonskort som forklarer hva som kommer til å skje,