491 000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehusene

KREVER RUTINER: Helseminister Bent Høie oppfatter at helseforetakene gjennomfører et betydelig forbedringsarbeid.

Så langt i år har helseforetakene registrert 491 000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge helseminister Bent Høie. Tallet kan bli det høyeste på flere år.

– De absolutte tallene er store, men tall fra blant annet Helse vest viser at antallet mulige brudd har ligget jevnt på litt over to prosent av vaktene siden 2014. Dette nivået ble ansett som lavt av Arbeidstidsutvalget da de vurderte tallene fra 2014 i sitt utredningsarbeid i 2015, sier helseminister Bent Høie (H).

Han har sendt en omfattende oversikt til Stortinget over mulige arbeidsmiljølovbrudd på landets fire helseforetak så langt i 2019. Totalt er det snakk om 491 082 lovbrudd.

Tallene er registrert ved utgangen av oktober, med unntak av for Helse vest, som ble registrert i slutten av november.

Legger man til grunn at det vil skje like mange lovbrudd i årets to siste måneder som resten av året, vil antallet lovbrudd nå 580 000, noe som er det høyeste antallet på minst fem år.

Totalt antall lovbrudd var på 469 000 i 2016, 429 000 i 2017, og 526 000 i 2018.

Tallene gjelder for alle yrkesgrupper ved sykehusene, med unntak av legene, siden de er unntatt fra arbeidsmiljøloven gjennom sine tariffavtaler.

Konflikt med forsvarlig behandling

Mesteparten av lovbruddene så langt i år dreier seg om at ansatte ikke får nok arbeidsfri før vakten sin. Det skyldes ofte at de kan få utrykninger på hjemmevakter.

– Dette medfører at hviletiden mellom arbeidsperiodene blir kortere enn hva lov og avtaleverket fastsetter, forklarer helseministeren.

Høie beskriver lovbruddene slik i sitt brev til Stortinget:

«Praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene viser at det kan oppstå situasjoner hvor hensynet til pasienter kommer i konflikt med det å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelser. Lederne må i slike situasjoner alltid prioritere hensynet til pasientene.»

Han påpeker at alternativet er å bryte helselovens påbud om forsvarlig pasientbehandling.

– Det må likevel erkjennes at det gjøres mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene hvor man ikke står i denne tilspissede situasjonen, skriver Høie i brevet, som er et svar på et skriftlig spørsmål fra ArbeiderpartietsTellef Inge Mørland.

Flere brudd på hver hendelse

Høie understreker at departementet har stilt krav til helseregionene om rutiner for å unngå brudd på loven.

– Jeg oppfatter at helseforetakene bruker store ressurser på dette arbeidet og at de gjennomfører et betydelig forbedringsarbeid, skriver han.

Han påpeker også at avvik i arbeidsplansystemet ved sykehusene ofte genererer flere mulige brudd på flere arbeidstidsbestemmelser samtidig.

– Dette fører til at det registreres så mange som ti avvik på én hendelse. I gjennomsnitt medfører et brudd på arbeidstidsbestemmelsene på én vakt, til to registrerte brudd på bestemmelsene, ifølge departementet.

Jonas Gahr Støre: – Det er ikke noe feil med arbeidsmiljøloven

ERFAREN PÅRØRENDE: – Når det skjer avvik på sykehjemmet der mor bor, får jeg vite om dem. Det er jeg glad for, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Her på helsepolitisk dag, som Sykepleierforbundet har på Gardermoen som en start på landsmøtet.

 – Det er organiseringen og lav bemanning det er noe galt med, ikke arbeidsmiljøloven. Den må vernes, sier Ap-lederen.

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet (Ap), var en av gjestene på Norsk Sykepleierforbunds helsepolitiske dag i forkant av landsmøtet på Gardermoen.

Under innlegget han holdt 4. november, høstet han særlig applaus da han snakket varmt om arbeidsmiljøloven.

– Det er ikke noe feil med arbeidsmiljøloven. Den må vernes om. Det er organiseringen og lav bemanning det er noe galt med.

– Punkt én er hele faste stillinger

– Det er fire viktige ting jeg ville formidle til landsmøtet, sier han til Sykepleien senere på kvelden.

– Først er det jo lønn …, begynner han.

– Er det punkt 1?

– Det er det for mange, men lønna forhandler Sykepleierforbundet, og det skal vi politikere overlate til partene. Punkt én for politikken er hele faste stillinger, det må vi jobbe for. Dette var jo et tema for oss i kommunevalgkampen, og vi skal fortsette med det foran stortingsvalget. ­Løsningen på sykepleiermangelen er blant annet heltidskultur.

– Bør lønne seg å ta etter- og videreutdanning

– Punkt to handler om utdanning. Vi trenger flere sykepleiere. Da bør det lønne seg å ta etter- og videreutdanning, så de blir i yrket.

Les også: