fbpx 43 prosent har sett kritikkverdige forhold ved Nesoddtunet det siste året Hopp til hovedinnhold

43 prosent har sett kritikk­verdige forhold ved Nesodd­tunet det siste året

Bildet viser kopmmunepolitiker Geir Christensen

Ved Nesoddtunet har over dobbelt så mange sett kritikkverdige forhold som burde vært stoppet, som det som er vanlig ved tilsvarende virksomheter. Dobbelt så mange opplever også lav støtte fra leder. Likevel friskmeldes arbeidsmiljøet i to rapporter.

I høst kom en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet på Nesoddtunet sykehjem i Nesodden kommune, mens en arbeidsmiljøundersøkelse fra samme sted kom med del 1 i januar og del 2 i april. Begge deler var bestilt av kontrollutvalget i Nesodden kommune.

Viken kommunerevisjon IKS har utarbeidet revisjonsrapporten, og arbeidsmiljøkartleggingen er utført av Agenda Kaupang.

Flere krevende personalsaker

«Bakgrunnen for at kommunen ønsket en arbeidsmiljøkartlegging, var flere krevende personalsaker og påstander i lokale medier om et arbeidsmiljø preget av fryktkultur, destruktiv ledelse og gjengjeldelse ved varsling om kritikkverdige forhold,» skriver Agenda Kaupang i den første rapporten, datert 6. januar 2020.

122 personer svarte på undersøkelsen i november i fjor. Det vil si 48 prosent, altså litt under halvparten av de ansatte som ikke er i lederstillinger.

Avvik

Revisjonen opplyser at det var meldt 171 avvik fra 2013 til og med 2019. I Agenda Kaupangs undersøkelse der de har spurt om avvik fra det siste året, handler det om alt fra tilfeller av fallfare, håndtering av medisiner, få ansatte på jobb, klyping/kloring fra beboere/pasienter, brannvarslere, leveranse fra kjøkkenet og manglende oppfølging av rutiner.

Ansatte melder at opplæringen av nyansatte i å skrive avvik er begrenset. Flere oppgir også at de opplever ingen eller liten informasjon om hva som er planlagt gjort med avvikene som er meldt inn. Dette oppleves som frustrerende og lite motiverende til det å skulle skrive avvik, står det i revisjonsrapporten.

Varsler

Forvaltningsrevisorene har fått oppgitt at varslingsutvalget har behandlet fem varsler fra Nesoddtunet i 2020, og ingen tidligere. Sykepleien vet om både et varsel fra 2017 og et i 2018, så opplysningene stemmer ikke.

Men så legges det til i revisjonsrapporten at det i 2017 kom et varsel varslingsutvalget vurderte som en personalsak. Som om 2017-varselet om trusler, trakassering og lovbrudd ikke kom inn som et varsel og ikke ble behandlet. Det endte, som omtalt i saken på side xx, med varslingsutvalgets anbefaling om at arbeidsgiver gjør en ny vurdering av tilsettingsforholdet.

Sykepleien spør varslingsutvalgets leder, varaordfører Eivind Hoff-Elimari, om hvorfor de ikke oppga varselet fra 2018 til revisjonen.

– Ved en glipp ble ikke varselet oversendt fra kommunen til Viken kommunerevisjon. Da kommunerevisjonen ble gjort kjent med det, fikk de saken og gikk gjennom det. De fant at varselet ikke endret konklusjonene i rapporten deres, sier Hoff-Elimari.

Det er også varslet av flere sykepleiere i form av brev til ledelsen. Det er heller ikke omtalt i revisjonsrapporten.

43 prosent har sett kritikkverdige forhold siste år

 • Av de 122 som svarte, oppga 22 prosent at de opplever lavt nivå av støttende lederskap. Det er dobbelt så høyt som det som er vanlig blant yrkesaktive i pleie og omsorg i institusjon, hvor det ligger på 11 prosent, skriver Agenda Kaupang.
 • 48 prosent melder om at de sjelden eller aldri får tilbakemelding på arbeidet.
 • Rollekonflikt er også mer utbredt på Nesoddtunet (26 prosent) enn ved sammenliknbare institusjoner (17 prosent).
 • 43 prosent oppgir at de i løpet av det siste året har lagt merke til kritikkverdige forhold som burde vært stoppet. Det er også mer enn dobbelt så høyt som det som er vanlig i sammenliknbare institusjoner, hvor tallet ligger på 20 prosent.
 • 68 prosent som opplevde kritikkverdige forhold, varslet om det. Det mener Agenda Kaupang tyder på at det ikke er en utbredt fryktkultur på Nesoddtunet.
 • Over halvparten av dem som varslet, opplevde ingen endring. Noen opplevde at det ble bedre, og noen at det ble verre (rundt 15 prosent på hver).
 • Flertallet av dem som meldte fra om kritikkverdige forhold, opplevde positive reaksjoner fra kolleger og ledelse.
 • 75 prosent ved Nesoddtunet er ganske eller svært fornøyd med jobben, mot 80 prosent ellers i pleie- og omsorgstjenester.

– En studie verdt

– Det er en prestasjon å lage en rapport med så liten sammenheng mellom de funnene som er gjort i spørreundersøkelsen av medarbeiderne og konklusjonene i rapporten, sier kommunepolitiker Geir Christensen (Rødt).

– Hvordan da?

– Undersøkelsen viste tydelige negative avvik i forhold til hva som er vanlig i liknende virksomheter. Hvordan Agenda Kaupang på bakgrunn av disse svarene kan ende opp med konklusjonen «Vår overordnede vurdering er at arbeidsmiljøet er bra ved Nesoddtunet» og «arbeidsmiljøet på et overordnet nivå skiller seg dermed ikke vesentlig fra andre sammenliknbare virksomheter», er en studie verdt, sier han.

38 prosent ledige stillinger

Forvaltningsrevisorene har hentet inn tallene på ansatte og ledige stillinger fra ledelsen på sykehjemmet. De har ikke selv sjekket opplysningene, siden dette ikke er en ekstern granskning. Dette er blant annet oppgitt i rapporten:

 • Totalt på sykehjemmet er det 26 sykepleierstillinger (25,34 årsverk).
 • Av disse står om lag 10 stillinger ledige enten gjennom vakanser, sykemeldinger eller permisjoner per juni 2020. Dette utgjør 38 prosent av det totale antallet sykepleierstillinger ved sykehjemmet.

Det vil si at de da bare hadde 16 sykepleiere på jobb.

– En alvorlig krise

– Det hevdes fra administrasjonen at det er vanlig blant omliggende kommuner med en fjerdedels sykepleier per pasient. Ved Nesoddtunet tilsvarer det 33 sykepleiere, men nå vet vi at det er 16 i jobb, det vil si under halvparten. Det er i mitt hode en alvorlig krise, sa kommunepolitiker Geir Christensen i lokalavisa Akershus Amtstidende da rapportene ble fremlagt i høst.

Han hevder at han ikke ble møtt av noen forslag til tiltak for å bedre på det.

– Noe skikkelig offisielt svar fikk jeg ikke, men det var tydelig at det ikke blir tatt veldig alvorlig i administrasjonen, sier han til Sykepleien.

Rødt fikk kun med seg Fremskrittspartiet på at forvaltningsrevisjonen ikke friskmelder arbeidsmiljøet på Nesoddtunet da Nesodden kommunestyre behandlet rapporten i september i år.

Revisjonens versjon

Viken kommunerevisjon er også positiv i sin konklusjon om arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet og skriver blant annet:

 • Gjennom våre undersøkelser og Agenda Kaupang sin kartlegging er det ikke holdepunkter for å hevde at det generelt er store utfordringer med dårlig arbeidsmiljø ved Nesoddtunet.
 • Det er utarbeidet rutiner både for melding av avvik og varsling av kritikkverdige forhold. Ansatte har fått opplæring i disse forholdene.
 • Det er ikke avdekket at det er en stor andel sykemeldinger som skyldes arbeidsforholdene ved Nesoddtunet.
 • Det er ikke framkommet opplysninger som tyder på at det psykososiale arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet er dårlig og skiller seg fra andre sammenliknbare virksomheter.

0 Kommentarer

– Krevende sak med flere sider Forrige artikkel Lojalitets=plikten vises godt i Nesoddens etiske retningslinjer Neste artikkel