fbpx Lojalitetsplikten vises godt i Nesoddens etiske retningslinjer Hopp til hovedinnhold

Nesodden del 6 Lojalitets­plikten vises godt i Nesoddens etiske retningslinjer

bildet er en illustrasjon av lojale medarbeidere
VARSLING SOM ILLOJALITET: «Under særlige vilkår kan åpenbar illojalitet være tillatt og ønskelig», sto det i Ytringsfrihetskommisjonens innstilling fra 1999 da de skulle skrive om varsling. Det var første gang varsling ble omtalt i en NOU-rapport. (Illustrasjon: Mostphotos)

Lojalitet, lojalitetsplikten og lojalt er nevnt til sammen åtte ganger i Nesodden kommunes etiske retningslinjer for sine ansatte. Oslo nevner ikke begrepet i det hele tatt, og i Bærum nøyer de seg med å nevne lojale én gang.

I Nesodden kommune er tankene rundt lojalitet så fremtredende at ordet lojalitet har fått et eget punkt i de etiske retningslinjene som fyller over tre sider.

Der er ordet «lojalitet» nevnt tre ganger, «lojalitetsplikten» tre ganger og «lojalt» to ganger. Det står at ansatte «plikter å etterkomme pålegg fra overordnede.» Men det står også at «lojalitetsplikten medfører ikke plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk».

Med andre ord: På Nesodden skal du kjenne lovverket ganske godt for å vite når du kan si nei til en overordnet, uten å bryte lojalitetsplikten.

Oslo nevner ikke lojalitet

Til sammenlikning er ordet ikke nevnt i det hele tatt i Oslo kommunes etiske regler. Der står det derimot: «Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.»

Kortere versjon i Bærum

Begrepet er nevnt bare én gang i Bærum kommunes etiske standard. Standarden er sammenfattet på bare én side og under punktet «profesjonalitet» står det: «Vi er lojale i oppfølgingen av administrative og politiske avgjørelser.» Bærum kommune fikk for øvrig etikkprisen i 2019. Den deles ut av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Satsingen er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunedirektøren svarer ikke

Wenche Folberg
TAUS KOMMUNEDIREKTØR: Sykepleien spør kommunedirektør Wenche Folberg om hva hun tenker det forteller at lojalitetsbegrepet forekommer åtte ganger i Nesoddens etiske retningslinjer, og hvorfor lojalitet er så viktig for Nesodden kommune, men får ikke svar. Foto: Nesodden kommune

Varsling i Bærum

Under punktet varsling, skriver de i Bærum:

«Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Vi har mot til å varsle. Ledelsen skal ivareta den som varsler, og ta ansvar for at kritikkverdige forhold blir rettet opp. Den som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse.»

Enkelt og greit.

Varsling på Nesodden

På Nesodden er det mer komplisert, og varsling blir knyttet til faren for tap eller skade. Under punktet åpenhet og varsling står det blant annet at:

«Det er en sammenheng mellom kravet til åpenhet, lojalitet og plikten til å rapportere om uheldige forhold i virksomheten. Ansatte har rett og plikt til å varsle om forhold hun eller han blir kjent med som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade. På den måten kan det iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden.»

Videre står det: «Før varsling skjer, skal forholdet være forsøkt tatt opp internt, gjennom nærmeste leder hvis dette er mulig. Det vises ellers til arbeidsmiljølovens §§ 2-4 og 2-5. jf. kommunens varslingsrutiner. Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og leder har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.»

Et godt eksempel fra Oslo

KS har lagt ut Oslo kommunes etiske retningslinjer på sine nettsider som et eksempel på gode etiske retningslinjer.

Oslo skriver mer utfyllende og klargjørende enn Bærum om ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle:

«Ansatte i Oslo kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.»

Om varslingsordningen skriver Oslo kommune:

«Hvis du vil varsle om noe, velger du selv om du vil bruke kommunens sentrale varslingsordning, eller om du vil varsle lokalt. Ordningen er trygg for alle som varsler, både for dem som ønsker å oppgi navn, og for dem som varsler anonymt. Varslingsordningen verner også den det varsles om. Varslingsordningen skal fange opp varsler fra brukere, leverandører, publikum og kommunens egne ansatte. Det kan for eksempel varsles om korrupsjon, svindel, misligheter, økonomiske lovbrudd eller brudd på etiske regler og HMS-regler.

Hvordan kan du varsle?

Det er flere måter å melde fra om misligheter på. Du kan bruke elektronisk skjema, skrive brev, ringe, sende faks eller møte opp personlig. Mer om varsling finner du på www.oslo.kommune.no/varsling.»

43 prosent har sett kritikk=verdige forhold ved Nesodd=tunet det siste året Forrige artikkel