fbpx Regjeringen vil at flere sykepleierstudenter skal ta praksis i utlandet Hopp til hovedinnhold

Regjeringen vil at flere sykepleierstudenter skal ta praksis i utlandet

Fra Rwanda. Universitetssykehuset i Butane. Mannen i hvitt er sykepleier.
UT I VERDEN: Regjeringens vil at 50 prosent av studentene skal ha gjennomført et utvekslingsprogram i løpet av studietiden. (Bildet er et arkivfoto fra et sykehus i Rwanda) Foto: Marit Fonn

27 millioner kroner vil regjeringen bruke på et pilotprosjekt for at blant annet sykepleierstudenter tar deler av studiet i utlandet. Er det lurt?

Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet har regjeringen satt av 27 millioner kroner for å gjøre det enklere for blant andre sykepleierstudenter å ta deler av studiet i utlandet.

Utdanningene kan søke om prosjektmidler og få inntil tre millioner kroner. Søknadsfristen er satt til 27. mai.

Spørsmålet som melder seg, er om dette er mulig å få til under koronasituasjonen og raskt skiftende restriksjoner.

Oslomet er positiv til pilotprosjektet

Nina Waaler er prorektor ved Oslomet. 

– Er det mulig å gjennomføre prosjekter med utenlandsstudier med den koronasituasjonen vi har nå?

– Jeg skjønner at du spør om det. I utgangspunktet tenker jeg det er mulig, dersom vi kan lage andre typer opplegg enn den tradisjonelle «reise ut til et annet land»-utvekslingen, sier hun.

Waaler sier det er utfordrende å oppfylle regjeringens mål om at 50 prosent av studentene skal ha gjennomført et utvekslingsprogram i løpet av studietiden.

– Det gjelder spesielt for profesjonsstudiene. Vi har lenge etterlyst tiltak for å få dette til, så jeg er glad for at regjeringen nå lanserer et pilotprosjekt. Jeg vil sterkt oppfordre våre fagmiljøer ved Oslomet til å benytte muligheten om å søke midler for å prøve ut forskjellige ordninger, sier hun.

Virtuelt utenlandsopphold

– Men hvordan skal det gjennomføres?

– Vi må være innovative og tenke litt nytt. Koronapandemien har ført til at vi har tatt i bruk nye digitale løsninger. Kanskje det går an å lage prosjekter som er basert på virtuelle utvekslinger? For eksempel å organisere digitale møter mellom våre sykepleierstudenter og sykepleiestudenter i Sør-Afrika og gjennomføre faglige diskusjoner rundt temaer som er aktuelle for begge parter.

I utlysningsteksten er det tydelig at det er tenkt at studentene skal reise ut. Det står ingenting om at det er greit å lage virtuelle utenlandsopphold.

– Mener du det er mulig å gjennomføre tradisjonell utveksling?

– Kanskje ikke slik situasjonen er nå. Men vi planlegger også for internasjonal studentmobilitet etter pandemien. En virtuell løsning kan være en god løsning eller et godt supplement til en tradisjonell utveksling. En virtuell løsning kan også for noen studenter gi mersmak på et senere, tradisjonelt utenlandsopphold, sier hun.

Waaler legger til at prosjektstøtten har en varighet på fire år, så hun mener det gir rom for at et prosjekt kan ende opp i en reise på litt sikt.

Forventer en mer normalsituasjon

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til Sykepleien at de forventer at prosjektene det søkes midler om, først startes opp i november. Koronasituasjonen vil ifølge henne ikke stoppe planleggingen av prosjekter.

– Innen november forventer vi en mer normal situasjon, skriver hun.

– Er det slik å forstå at departementet ser for seg at sykepleierstudenter allerede fra høsten av skal kunne ta praksis i utlandet?

– Det er for tidlig å si om dette er mulig gjennom disse prosjektene allerede fra høsten av. Hovedmålet for utlysningen er en betydelig og varig økning i antallet studenter på 3-årige rammeplanstyrte utdanninger som tar et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studieløpet sitt, svarer Horringmo og legger til:

– Jeg ser ikke for meg at alle studentene reiser ut med en gang. På generell basis er det jo allerede i dag en god del sykepleierstudenter som tar hele eller deler av praksisen i utlandet, selv om koronasituasjonen nå vanskeliggjør dette noe. Men det er generelt sett rom for å utnytte praksisperiodene innenfor de rammeplanstyrte utdanningene enda bedre som utveksling enn det som gjøres i dag.

Utdanningen vil ha det

– Har dere vært i dialog med utdanningene om dette?

– Ja, det har vi underveis i arbeidet med stortingsmeldingen om mobilitet i høyere utdanning. I tillegg har Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) hatt dialog med Universitets- og høgskolerådet (UHR). Utdanningsinstitusjonene har kommet med skriftlige innspill, svarer Horringmo.

– Er dette et tiltak de har ytret ønske om?

– Ja. Det så vi blant annet da vi jobbet med stortingsmeldingen om studentmobilitet.

– Tenker dere praksis i hele verden, eller har dere noen geografiske avgrensninger?

– Det er ingen geografiske begrensninger.

NSF Student: I utgangspunktet positivt

Leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen, sier til Sykepleien at de på generelt grunnlag er positive til studentutveksling, så lenge studentene følges opp godt nok både før, under og etter utenlandsopphold.

– I tillegg må det stilles krav til kvalitet og læringsutbytte ved utveksling til utlandet, slik at sluttkompetansekravene for sykepleierutdanningen oppnås, sier Taraldsen.

NSF Student krever i tillegg at utdanningsinstitusjoner sikrer at studenter som har utveksling, får tilstrekkelig innføring og forståelse for landet de reiser til, og nå-status på hvordan koronasituasjonen i landet er.

– Vi minner om at det er utdanningsinstitusjonene som har ansvaret for studentens psykiske helse i etterkant av utveksling. Det må etableres alternative vurderingsordninger som sikrer at studenten får en likeverdig vurdering som ved praksis i Norge – selv under korona, sier hun.

Pilotprosjekt

Regjeringen ønsker i første omgang å innføre et pilotprosjekt for utenlandsopphold som vil gjelde for sykepleierstudenter, barnehagelærere og sosialarbeidere. Dette er tradisjonelt utdanninger hvor mye av undervisning og praksisperioder fører til at få studenter tar deler av utdanningen i utlandet. Departementet oppgir det som hovedgrunn for at Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) nå lyser ut 27 millioner kroner til pilotprosjekter for 3-årige rammeplanstyrte utdanninger.

Ifølge forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), kan studenter for eksempel ta noe av den obligatoriske praksisen i utlandet. Utdanningene kan søke om opptil 3 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til mer utveksling.

Lenke til utlysningen

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.