fbpx Jordmormangel: – Sykehuset lekker som en sil til kommunen Hopp til hovedinnhold

Jordmormangel: – Sykehuset lekker som en sil til kommunen

Sykehuset Østfold på Kalnes.
ORKER IKKE MER: Ifølge en undersøkelse sa 18 jordmødre at de vurderte å slutte allerede i vår. Foto: Sykehuset Østfold

Bare i sommer slutter fem jordmødre i jobbene sine på Kalnes.

Høy arbeidsbelastning og dårlig lønn er hovedårsakene til at jordmorsituasjonen på Sykehuset Østfold er kritisk, ifølge foretakstillitsvalgt ved sykehuset Østfold, Anita Talåsen Granli.

– Dette er en situasjon som har vart over tid, sier hun.

Har sendt flere bekymringsmeldinger

Jordmødrene og tillitsvalgte har meldt fra til ledelsen og styret om at situasjonen er kritisk. Nå nylig har Granli sendt en bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.

– Akkurat denne siste bekymringsmeldingen er forankret til sommerbemanningen. Det er altfor få jordmødre på vakt, og ansatte blir bedt om å jobbe doble vakter. Det er uforsvarlig og ulovlig, sier Granli.

– Så ledelsen hører ikke på dere?

– Vi blir hørt. Alle er enige i at situasjonen er kritisk. Men fra å mene det, og å gå over til å sette inn tiltak for å løse situasjonen, det er der det svikter, ser hun.

– Hva må gjøres?

– For det første må grunnbemanningen opp. Arbeidsbelastningen er for høy på de få jordmødrene sykehuset har. For det andre må sykehuset ansette jordmødre i hele stillinger. Det får de ikke i dag – om de ikke ønsker å gå i kombinasjonsstillinger. For det tredje må sykehuset lønne jordmødrene bedre og gi dem faglige utviklingsmuligheter som for eksempel mulighet til å ta master.

På denne måten mener Granli sykehuset kunne klart å rekruttere flere jordmødre, og beholde dem de har.

Lekker til kommunen

Tidligere var det på sykehusene jordmødrene ville jobbe.

– Det er der fødslene skjer, så det var enkelt å rekruttere, for det er dette de fleste jordmødrene ønsket å drive med. Nå har situasjonen endret seg, sier hun.

Forklaringen er ifølge Granli at arbeidsbelastningen er så stor at mange rett og slett ikke orker å jobbe på sykehuset lenger.

– Vi gjorde en undersøkelse i vår. Da sa 18 jordmødre at de vurderte å slutte. Hvor mange som har sluttet, er jeg usikker på, men bare nå i sommer slutter fem jordmødre.

Jordmødrene vil heller jobbe i kommunen.

– Lønnen er bedre, og arbeidsbetingelsene er gode. Sykehuset lekker jordmødre som en sil til kommunen. Så snart det er noe ledig i kommunen, søker de seg over, sier hun.

Anita Granli
BRYTER LOVEN: Ifølge Granli har seksjonen rapportert 475 brudd på arbeidsmiljøloven hittil i år. Foto: NSF

475 brudd på arbeidsmiljøloven

– Er det trygt å føde på Kalnes i sommer?

– Det er ikke opp til meg å vurdere. Men vi har fått uttalelser fra våre medlemmer om at det noen ganger bare er flaks at det går bra, når man ser på hvor mye det er å gjøre på vakt, sier hun.

Granli viser til at høy arbeidsbelastning og lange vakter har vist seg å gå ut over forsvarligheten, ifølge rapporter fra Stami og andre forskere.

– Jeg kan ikke tenke meg at det er noe annerledes på Kalnes med tanke på hvor mye overtid og arbeidsmiljølovbrudd som de har, sier hun.

Ifølge Granli har seksjonen rapportert 475 brudd på arbeidsmiljøloven hittil i år.

– Det er samlet tid per dag og ukentlig arbeidsfri som er de dominerende årsakene til lovbruddene. Merarbeid og overtid som ikke er relatert til korona i seksjonen, tilsvarer 20 370 timer hittil i år, sier hun.

Legger man til overtid og merarbeid knyttet til korona, utgjør det 1167 timer.

– Det betyr at merarbeidet og overtiden hittil i år, uten korona, tilsvarer 11 heltidsstillinger.

Har opprettet utvalg

Granli forteller at hun ikke har hatt et møte med ledelsen de siste seks månedene uten at hun har tatt opp hvor kritisk jordmorbemanningen er.

– Det samme gjelder for så vidt intensivsykepleierne. Når vi peker på at sykehuset er nødt til å tilby konkurransedyktig lønn og ansette flere, får vi bare beskjed om at det har de ikke råd til. Hvis det ikke skal bli helt krise, må sykehusets ledelse og styre innse at det er noe de er nødt til å ta seg råd til.

Tillitsvalgte har fått ledelsen til å gå med på å sette ned et utvalg som skal se på løsninger for å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

– Men det utvalget starter ikke opp arbeidet før til høsten, sier Granli.

– Våre jordmødre har strukket seg langt

Nina Håland Sørlie er avdelingssjef kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold. Hun sier til Sykepleien at hun er enig i at sommerbemanninger er kritisk i år.

– Vi har som resten av landet mange ledige vakter under ferieavviklingen. Det finnes ikke ledige jordmødre fra byråer. Vi er derfor avhengig av egen ressurser. Våre egne jordmødre har virkelig stått på og strukket seg langt for at de fødende skal ha en trygg og god opplevelse hos oss, sier hun.

Jordmødre jobber doble vakter ifølge tillitsvalgte.

– Er det greit?

– Nei, dette er selvfølgelig ikke greit. Vi har etter sterkt ønske fra personalgruppen med tillitsvalgte, valgt å avvikle ferien over 8 uker i to puljer, sier Sørlie.

Trygt å føde

Personalet som ikke jobber 100 prosent stilling forplikter seg til å jobbe to ekstravakter i sin «jobbeperiode».

– Å ha ferie i to puljer har latt seg gjøre når vi har hatt tilgang på svenske faste vikarer og jordmødre fra byrå. I år fikk vi ikke nok vikarer selv om grensene er åpnet. Det er en svært vanskelig situasjon. Vi har derfor gitt kompensasjon for å trekke den fjerde ferieuken. Det er det mange som har benyttet seg av. Det bedret situasjonen vår.

Avdelingssjefen sier det har vært travelt, men trygt og godt å føde på Kalnes.

– Dette har vært varslet lenge. Hvorfor har ikke SØ klart å dekke opp turnusen med flere jordmødre?

– Under sommerferieavviklingen er vi totalt avhengige av at egne medarbeidere tar ekstravakter pluss vikarer fra byrå. Vi vil ikke kunne dekke opp en turnus med bare vikarer når halvparten eller en tredjedel av staben er ute i ferie. Det sier seg selv. Da måtte vi benyttet oss av muligheten som arbeidsgiver har til å avvikle ferien slik ferieloven tillater det.

– Hvordan da?

– Blant annet ved å avvikle ferien over flere uker enn de åtte ukene ferien strekker seg over nå. Da ville vi ikke hatt så mange faste medarbeidere i ferie på en gang.

– Det finnes ikke flere jordmødre

– Når det gjelder ellers i året er det dessverre slik at vi ikke har flere jordmødre. Det finnes ikke flere. Vi har kommet i en konkurransesituasjon med kommunehelsetjenesten som tapper spesialisthelsetjenesten for jordmødre.

Sørlie kaller dette alvorlig og sier dette umulig kan ha blitt risikovurdert den gang det ble bestemt at en skulle ruste opp svangerskapsomsorgen i kommunene.

– I utgangspunktet har spesialisthelsetjenesten nok med å dekke opp for vanlig turnover som pensjon og sykdom. Vi er maktesløse overfor den utviklingen vi ser i dag. Til tross for at vi utdanner åtte jordmødre med lønn hvert år, sier Sørlie.

Ber Høie om hjelp

– Vil sykehuset gjøre noe for å øke jordmorbemanningen? I tilfelle hva?

– Vi har som sagt åtte utdanningsstillinger for sykepleiere. Vi kommer også til å ansette sykepleiere på barsel – – ikke istedenfor – men i tillegg til jordmødre. Et tettere samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er noe vi i Sykehuset Østfold kommer til å løfte som sak helt opp til øverste myndigheter. Vi har ikke nok jordmødre til å dekke alle oppgaver, derfor må et samarbeid til, sier hun.

Mange jordmødre blir pensjonister

Men det er ikke bare ved Kalnes jordmormangelen merkes. I et intervju med Sykepleien tidligere i år sa nestleder i Jordmorforbundet NSF, Kristin Holanger, at Norge mangler 250 jordmødre på sykehusene og 1000 ute i kommunene.

Ifølge Riksrevisjonens kartlegging fra 2019 vil det i årene som kommer, pensjoneres mange jordmødre, og det finnes ingen plan for bemanning. 

I nær halvparten av helseforetakene med jordmødre vil mellom 20 og 50 prosent av dem nå pensjonsalder innen fem år, ifølge kartleggingen.

Les også:

Slik organiseres «Føde-Norge» i sommer

Liten baby som gjesper mens han/hun får kos av mor og far.
TRYGT: – Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, men at det er en økt andel risikopasienter blant de fødende, svarer Bent Høie. Illustrasjonsfoto: Mostphoto

Stortingsrepresentantene vil har mange spørsmål om fødetilbudet i sommer. Helseminister Bent Høie har svart.

9. juni publiserte NRK saken: Får ikkje tak i nok vikarer – jordmorforeninga frykter kollaps i sommer. NRK laget da en oversikt over tomme vakter på fødeavdelinger rundt om i landet, men ikke alle svarte, så oversikten er ikke fullstendig:

 • St. Olavs HF: 190
 • Helse Stavanger: 588
 • Helse Bergen: 527
 • Helse Fonna: 64
 • Akershus universitetssykehus: 200
 • Vestre Viken: 245
 • Oslo universitetssykehus: 86
 • Sykehuset Innlandet: 34
 • Sykehuset Vestfold: 38
 • Helgelandssykehuset: 1

Vil ha svar

Både Nicholas Wilkinson (SV), Petter Eide (SV), Tuva Moflag (A), Ingvild Kjerkol (A) og Bjørnar Moxnes (Rødt) leverte inn spørsmål til helseminister Bent Høie. De vil alle ha svar på om helseministeren kan forsikre at fødetilbudet er godt nok i sommer, og de vil ha en oversikt over sommerstengte avdelinger, og forventede fødsler.

Bent Høie: Vi prioriterer dette

Bent Høie er enige med alle spørsmålsstillerne i at det er viktig å ivareta et godt fødetilbud – også om sommeren. Samtidig påpeker han at det er det enkelte helseforetak som har ansvar for forsvarlig drift og bemanning, men svarer også:

– Det er en kjensgjerning at det av ulike grunner er et stort antall udekkede vakter ved landets mange sykehus med døgnkontinuerlig drift.

Høie sier han derfor har stilt krav til helseforetakene om å arbeide systematisk for å rekruttere, beholde og utvikle personell. 

– I fjor mottok jeg Helsedirektoratets rapport om fødselsomsorgen. Den understreker at Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, men at det er en økt andel risikopasienter blant de fødende, svarer Høie.

Helseministeren er klar over at dette stiller nye krav til kompetanse og ressurser ved fødeinstitusjonene.

– Jeg har fulgt opp rapporten med oppdrag til de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. At vi fulgte opp rapporten midt i koronapandemien, viser at vi prioriterer dette, svarer Høie.

– Kan vi få tallene?

Petter Eide (SV), spør: Kan vi få tallene om udekkede vakter per sykehus?

Det får han ikke. Den eneste oversikten helseministeren gir representantene, er når han svarer på Kjerkol og Moxnes sine spørsmål om hvilke sykehus som stenger fødeavdelingene i sommer, og hvor mange kvinner som har termin der fødeavdelingene er stengt.

Her er helseministerens oversikt over sommerstengte avdelinger:

 • Helse Sør-Øst RHF: Sykehuset Innlandet HF er det eneste sykehuset som har planlagt med sommerstengt fødeavdeling i regionen. Fødeavdelingen på Gjøvik stenges i sommer. De fødende overføres til kvinneklinikken på Lillehammer. Slik har det også vært tidligere år. I stengeperioden har 124 kvinner termin. I 2019 og 2020 var det henholdsvis 150 og 128 som hadde termin i denne perioden.
 • Helse Nord RHF: Fødeavdelingen ved UNN Harstad og UNN Narvik vil praktisere alternerende stenging med fire uker hver. Slik har det også vært tidligere år. Det er om lag 20 gravide med forventet termin i perioden. Tallet er uendret fra tidligere år. Ved Helgelandssykehuset vil det være alternerende stenging mellom Sandnessjøen (fire uker) og Mo i Rana og fødestue i Brønnøysund (fire uker). Det er 60 gravide som har termin i denne perioden. I 2019 og 2020 var det henholdsvis 61 og 46 som hadde termin i denne perioden. Det er ikke planlagt sommerstengte fødeavdelinger i Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.
 • Helse Midt-Norge RHF: opplyser at det ikke er sommerstengte fødeavdelinger i regionen. Tidligere år var det vekselvis stengning mellom Kristiansund og Molde. Fødeavdelingene i Kristiansund og Molde er for tiden samlokalisert i Molde, som er åpen hele sommeren.
 • Helse Vest RHF: Ingen sommerstengte fødeavdelinger.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.