fbpx Improving communication Hopp til hovedinnhold

Improving communication

A quasi experimental study testing the effects of an interactive tailored patient assessment on communication between patients and physicians and nurses.

Bakgrunn: Kreftpasienter har ofte mange og sammensatte symptomer og problemer, men disse kommer ikke alltid frem i konsultasjoner med klinkere. Det kan føre til et misforhold mellom hva pasienter bekymrer seg for og hva klinikere bruker tid på, noe som kan representere et problem i kreftomsorgen. Choice er et elektronisk symptomkartleggingsverktøy som hjelper pasienter å identifisere sine symptomer og problemer under og etter behandling for kreft.

 

Hensikt: Hensikten med denne studien var å teste effekter av Choice på kommunikasjonen mellom kreftpasienter og klinikere (leger og sykepleiere). Mer spesifikt ønsket vi å se på antall og type symptomer diskutert, pasienters uttrykk av hint og bekymringer, pasienters aktive deltakelse i konsultasjonen, klinikernes kommunikasjonsmønstre, samt innholdet i konsultasjonene.

 

Metode: Studien består av 196 konsultasjoner mellom kreftpasienter og klinikere, 99 standard konsultasjoner (kontrollgruppe) og 97 konsultasjoner hvor pasienten brukte Choice før konsultasjonen. Konsultasjonene ble kodet med the Verona Coding Definitions of Emotional Sequences (VR-CoDES) og en modifisert versjon av Roter Interaction Analysis System (RIAS). Regresjonsanalyser ble utført for å sammenlikne de to gruppene.

 

Resultat: I konsultasjoner i intervensjonsgruppen ble det snakket om flere symptomer, spesielt relatert til smerte og psykososiale forhold enn i kontrollgruppen. Pasientene stilte flere spørsmål, og ga flere uttrykk for hint og bekymringer i intervensjonsgruppen (3,60) enn i kontrollgruppen (2,34)(p

 

Konklusjon: Choice er et nyttig verktøy for pasienter og klinikere i kreftomsorgen, men det bør likevel fokuseres på kommunikasjonstrening av klinikere I tillegg slik at ikke ansvaret skyves over på pasientene.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel