fbpx Implementering, bruk og effekt av elektroniske løsninger for selvhjelpsstøtte og kommunikasjon Hopp til hovedinnhold

Implementering, bruk og effekt av elektroniske løsninger for selvhjelpsstøtte og kommunikasjon

Doktoravhandlingen tar for seg implementering, bruk og effekt av ulike e-helseløsninger.

Bakgrunn: Stadig flere lever med kronisk sykdom og sykehusoppholdene har blitt kortere. Pasientene må håndtere flere helseutfordringer hjemme på egen hånd. Det er derfor behov for nye måter å tilby oppfølging på. eHelseløsninger kan bidra til å støtte pasientene i mestring og egenomsorg, men det er fortsatt barrierer mot bruk av denne type løsninger.

Hensikt: Å studere ulike aspekter relatert til implementering, bruk og effekt av eHelse-intervensjoner.

Metode: Første delstudie består av fokusgruppeintervju med 20 sykepleiere om deres erfaringer med bruk av et elektronisk verktøy for symptomkartlegging og kommunikasjonsstøtte (Choice) ett år etter implementering. Studie to er en sekundæranalyse av hvordan pasienter brukte en web-basert støtteløsning. Den tredje studien, en trearmet randomisert kontrollert studie, tester effekt av web-basert støtte og sikker e-post blant kvinner med brystkreft.

Resultat: Implementering av Choice i konsultasjoner bedret kommunikasjon mellom pasient og sykepleier, men medførte også utfordringer vedrørende tilpassing til eksisterende rutiner og ga behov for ny forkunnskap blant helsepersonell.

Pasienter med mange symptomer kombinert med høy depresjonsskåre og lite sosial støtte benyttet i høy grad muligheten til å sende e-post og finne tiltak for egne symptomer.

Tilgang til web-basert støtte inkludert mulighet til å sende sikker e-post til helsepersonell ved behandlende sykehus, reduserte symptomer, angst- og depresjonsskårer. Gruppen som kun hadde mulighet til å sende e-post hadde også reduksjon av depresjonskåre.

Konklusjon: Choice, webstøtte og e-post kan være nyttige løsninger i oppfølging av pasienter med kreft. Ved innføring av eHelseløsninger i praksis må eksisterende rutiner tilpasses og det må tilrettelegges for nødvendig kompetanseheving.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse