fbpx – La sykepleiere diagnostisere, skrive ut resepter og henvise pasienter Hopp til hovedinnhold

– La sykepleiere diagnostisere, skrive ut resepter og henvise pasienter

Bildet viser en sykepleier på jobb

– Fastlegekrisen krever nye løsninger hvor sykepleiere kan hjelpe til. Sykepleiere med utvidede rettigheter vil kunne avlaste legestanden og frigjøre kapasitet til sykere pasienter, skriver Jon Wicklund.

Teknoskepsis og frykt hindrer bedre løsninger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at private helseforsikringer og mobil-leger er eksempler på løsninger folk velger når fastlegekøene er for lange. Han mener dette er dårlig bruk av ressursene og at det vil øke forskjellene i Helse-Norge.

Dårlig ressursbruk

Frykten er ubegrunnet, noe canadiske «Nurse Practitioners» – erfarne sykepleiere med tilleggsutdanning – er et eksempel på. De diagnostiserer, henviser og skriver jevnlig ut resepter til pasienter som konsulteres gjennom elektroniske fjernløsninger (nesten som FaceTime og Skype).

Mange sykepleiere har en slik ekstrajobb i private selskap og bidrar effektivt til en bedre folkehelse i avsidesliggende strøk. Nærmeste klinikk er ofte langt unna og overfylt. Jeg forstår ikke at det er bedre ressursbruk hvis en fastlege i 100 prosent stilling på en plass med rekrutteringsutfordringer og fulle pasientlister, må skrive ut de samme reseptene for hånd.

En trussel for hierarkiet?

«Oppgaveglidning» truer etablerte hierarkier. Sykepleiere med tilleggsutdanning i andre land løser 80–90 prosent av oppgavene som norske fastleger løser til daglig. Ingen andre enn legene har mulighet til å skrive ut resept, henvise eller diagnostisere i Norge. Legene opererer i det økonomer vil kalle et beskyttet marked.

Tilbudssiden gjennom nasjonale utdanningsplasser styres av regjeringen. Legeforeningen er toneangivende i medisinske vurderinger og er sammen med KS de eneste partene i rammeavtalen om fastlegeordningen. Trepartssamarbeidet mellom partene i primærhelsetjenesten i Norge er for tett – nesten som et syndikat – til at andre profesjoner og grupper kan utvikle helsetjenesten i en bedre retning.

Sykepleiere kan avlaste legestanden

Eksempelvis har helseminister Ingvild Kjerkol satt ned et ekspertutvalg med et begrensende mandat. Mandatet åpner ikke for at utvalget kan vurdere om fastlegekrisen kunne vært løst av andre enn legene: «øke kapasiteten ved å rekruttere flere leger [...] enklere med fast ansettelse av fastleger [...] attraktivt for legestudenter». Utvalget vil neppe foreslå en endring i fastlegeordningen som innebærer at andre kan gjøre legens oppgaver.

Pasienten står i fokus hos de fleste leger, men noen er mer forutinntatte enn andre. Legeforeningens president og lege – Anne Karine Rime – krever mer «penger på budsjettet i høst» til fastlegeordningen. Ville det ikke vært rimelig å kreve at høstens pasienter blir diagnostisert, henvist og behandlet i tide uavhengig av hvem som gjør oppgavene?

Sykepleiere med utvidede rettigheter vil kunne avlaste legestanden og frigjøre kapasitet til sykere pasienter. Fagforeninger bekymrer seg ofte over svekket kvalitet i offentlige omstillinger, kanskje for å beskytte «markedsandelen» til sine medlemmer, fremfor å se fordelene ved nye ordninger.

Det er mange fordeler

Fordelene ved å bruke avanserte sykepleiere er mange. American Association of Nurse Practitioners peker på tilsvarende eller bedre medisinsk behandling og pasienttilfredshet, spesielt innenfor «primary CARE» – primærhelsetjenesten. Her utgjør avanserte sykepleiere en forskjell hvor de oppdaget fysiske avvik hos pasientene oftere, ga mer helhetlig oppfølgning og loggførte bedre enn fastlegene.

Hvis sykepleierne behandlet pasienter på norske fastlegers pasientlister, ville en kraftig lønnsøkning vært rettmessig. Nye utfordrende arbeidsoppgaver, økt ansvar og anseelse er også viktig og burde motivere mange sykepleiere til å løse krisen innen primærhelsetjenesten. Krisen er jo behandlingskøen, ikke at det mangler en fastlege.

Hvem er det som har bestemt at det er en fastlegekrise?

Fakta
Nurse practitioner

Nurse practitioner er en sykepleier med høyere tilleggsutdanning innenfor primær- og akutthelsetjenesten. Sykepleieren diagnostiserer og identifiserer medisinske tilstander, skriver ut medikamenter, bestiller og tolker diagnostiske tester (for eksempel urin- og blodprøver) og utfører prosedyrer innen eget praksisområde. Enkelte sykepleiere vedlikeholder egne lister med pasienter på lik linje med fastleger.
Kilde: Wikipedia

0 Kommentarer

Annonse
Annonse