fbpx Derfor har vi nasjonal eksamen for sykepleierstudenter Hopp til hovedinnhold

Derfor har vi nasjonal eksamen for sykepleierstudenter

Bildet viser et portrett av Helen Bråten, prosjektleder for Nasjonale eksamener i NOKUT.

Nasjonal eksamen sikrer viktig kunnskap for studenter og skaper nasjonale fellesskap for erfaringsdeling om læring, undervisning og vurdering i sykepleie.

Hvorfor gjennomfører norske myndigheter nasjonal eksamen for sykepleiestudenter, spør Jeanne Boge, professor i sykepleie, i et debattinnlegg i Sykepleien 15.06.23. 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har gjennomført nasjonal eksamen i sykepleie – eller nærmere bestemt anatomi, biokjemi og fysiologi (AFB) – siden 2015. Det korte svaret fra oss er at nasjonal eksamen i AFB sikrer viktig kunnskap for sykepleierstudenter og bidrar til kvalitetsutvikling gjennom nasjonale fellesskap som diskuterer læring, undervisning og vurdering i sykepleieutdanningene.

Hva er en nasjonal eksamen?

Nasjonale eksamener er et virkemiddel bestemt av Kunnskapsdepartementet. Det innebærer en obligatorisk eksamen for alle studenter innen spesifikke utdanninger. Eksamen avholdes på samme tidspunkt for alle studenter på alle studiesteder. Et nasjonalt sensorkorps sensurerer uten å vite studentenes identitet eller institusjonstilknytning. Slik blir studentene vurdert på likt grunnlag over hele landet.

Eksamen er utviklet av erfarne undervisere og eksperter innen AFB og kvalitetssikres av fagpersoner, studenter og testteoretikere. Den utvikles på bakgrunn av felles læringsutbyttebeskrivelser og faginnhold utviklet av representanter fra fagmiljøene. Slik diskuteres jevnlig hva som er viktig i faget, hvordan disse læringsutbyttene kan vurderes og hvordan man lager gode eksamener. Eksamensutviklingen og eksamen gir slik en nasjonal og felles standard for måling av studentenes kunnskap i AFB og er slik en kvalitetssikring med felles standard for sykepleierstudenter på tvers i Norge.

Utvikling av utdanningene

Før nasjonal eksamen ble innført, var det stor variasjon. Dette er dokumentert av blant annet Kyte, Kleiven og Elzer. En viktig virkning av nasjonal eksamen er derfor samordning av forventet faglig kunnskapsnivå og vurderingen av sykepleierstudenters kunnskap. Beskrivelse av felles faglige forventninger, i læringsutbyttebeskrivelse og beskrivelse av faginnhold til AFB, er et viktig bidrag til dette.

Utover samordning og kvalitetssikring bidrar eksamen til utvikling av sykepleierutdanningene. Eksamen bidrar til et faglig fellesskap på nasjonalt nivå om vurderingskvalitet, undervisning og læring særlig for AFB-miljøene, men også utover dette. En nasjonal eksamen gir sammenliknbar informasjon om studentenes kunnskapsnivå på tvers av studiesteder og gir fagmiljøene mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende miljøer og dele erfaringer.

AFB: et krevende fag i første semester

Som Boge understreker er det relativt høy strykprosent på eksamen i AFB. Dette gjelder i Norge, men også internasjonalt ifølge Hull og medarbeidere, Jensen og medarbeidere og McVicar og medarbeidere. Mye skal læres og forstås tidlig i studiet og på kort tid. Det er krevende for studentene. Forskning og NOKUTs egne analyser viser imidlertid at denne kunnskapen er viktig for studentene. AFB skal sikre en god faglig forståelse av de grunnleggende mekanismene som styrer kroppens funksjoner og kunnskaper om organsystemene. Dette er sentralt for å gjøre selvstendige kliniske vurderinger, forstå prinsipper for farmakologi og vurdere effekten av behandlinger.

NOKUTs analyser viser også at de som gjør det godt på AFB-eksamen, jevnt over fullfører sykepleiestudiene i større grad enn de som gjør det mindre godt. De som gjør det dårligere på AFB-eksamen, faller også fra i større grad enn de som gjør det dårlig. Dette ser vi også i internasjonal forskning hvor kunnskap og karakterer fra slike emner kan predikere resultater på den endelige (sertifiserings) eksamen som Kegan og medarbeidere og Kagan og Griffiths og medarbeidere. Studier, som Kyte og medarbeidere, viser at sykepleiere i sykehus og i kommunehelsetjeneste fremhever nytten av disse fagområdene.

Sikrer kvalitet

Som Boge skriver; studenter med gode karakterer fra videregående har bedre forutsetninger for å gjøre det godt på nasjonale eksamener. Videregående karakterer bidrar til å forklare prestasjon på nasjonal eksamen, noe NOKUTs rapport viser til. Vi vet derimot ikke hva dette egentlig betyr. Er det forkunnskap, studieteknikk eller motivasjon som har betydning? Det er også betydelig variasjon som ikke forklares av dette.

Jensen, Knutstad og Fawcett hevder det lite kunnskap om hvordan profesjonsutdanninger kan støtte sykepleierstudentens læring i de naturvitenskapelige fagene. Her kan nasjonal eksamen bidra med kunnskap. Skavern og medarbeidere har for eksempel analysert hvilke lærings- og undervisningsmetoder i AFB som kan støtte sykepleiestudenter med lave opptakskarakterer.

NOKUT mener nasjonale eksamener er en god måte å sikre at sykepleiere i Norge har med seg viktig kunnskap inn i videre studier og yrket. Nasjonal eksamen skaper arenaer for viktige faglige diskusjoner rundt innhold i emner, læring, undervisning og vurdering. Det er også en måte å skaffe kunnskap om læring og undervisning i sykepleie og AFB spesielt. Dette er de viktigste årsakene til vi gjennomfører nasjonal eksamen for studenter i sykepleie.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse