fbpx Vi trenger ekspertsykepleiere Hopp til hovedinnhold

Vi trenger ekspertsykepleiere

Vi er i en situasjon hvor samfunnet vil kunne ha problemer med å dekke behovet for kvalitetsmessige helsetjenester til eldre. På tross av bred enighet om et stort behov for personell med helsefaglig spesialkompetanse innen eldreomsorgen, er det lite initiativ til nytenkning rundt sykepleierrollen å spore. Historien har vist at nye yrkesgrupper oppstår når gapet mellom behov for helse hjelp og kvalifiserte helsearbeidere blir for stort. Sykepleieres sosiale mandat er forankret i deres bidrag til å dekke samfunnets behov for helse tjenester. I USA og Storbritannia har universitetene spesialistutdanninger for autoriserte sykepleiere som ønsker å utdanne seg til avanserte kliniske ekspertsykepleiere innenfor bestemte spesialistområder (nurse practitioners). Utdanningen er som regel på mastergradseller postmastergradsnivå. Dette er sykepleiere som etter utdanning har fått autorisasjon til å diagnostisere og behandle pasienter med sykdommer og helseproblemer innenfor et av grenset medisinsk område. Eksempler på slike spesialområder er eldreomsorg, rehabilitering, akuttsykepleie, diabetes og barnesykepleie. Ekspertsykepleierne kan også ordinere ulike diagnostiske prøver som for eksempel røntgen, blodprøver og EKG, samt adekvat behandling som for eksempel fysioterapi eller ordinere medisiner innenfor eget ansvarsområde. I USA har delstatene ulik lovgivning som regulerer hvem som gir autorisasjon til kliniske ekspertsykepleiere og hvordan arbeidet reguleres. I noen stater kan de arbeide selvstendig, mens i andre må de ha en samarbeidsavtale med en lege. Samarbeidsavtalen regulerer virksomheten og ansvaret til ekspertsykepleieren og spesifiserer hva som kreves av samarbeid med legen. Dette innebærer også angivelse av hvilken type behandling de kan ordinere. En avansert klinisk spesialistutdanning for sykepleiere innen eldreomsorgen ville vært et betydelig bidrag til de eldres fremtidige behov for helsehjelp. For sykepleiere som arbeider med eldre ville dette samtidig kunne bli en attraktiv karrierevei for dem som ønsker å avansere stillingsmessig og samtidig fortsette med direkte pasientkontakt. Utviklingen av et kvalitativt godt utdanningstilbud vil imidlertid kreve nytenkning på utdanningsinstitusjonene og et tettere samarbeid mellom disse og leger, og med andre profesjonsgrupper som be sitter nødvendig medisinskfaglig kompetanse. Sykehjem og andre helseinstitusjoner må også etterspørre helsepersonell med denne kompetansen overfor universiteter og høyskoler samt opprette stillinger for avanserte sykepleiespesialister.

0 Kommentarer